Psykologiliiton asiantuntijablogi

Blogissa vierailee eri psykologian alojen asiantuntijoita, joilla on ajankohtaista sanottavaa.

12.11.2015 10.15

Työterveyspsykologit edistämään tuottavuusloikkaa?

Vesa Talvitie

Kuten Volkswagenin, katolisen kirkon ja Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n viimeaikaisista tapahtumista nähdään, organisaation sisäiset ristiriidat vaikuttavat sen tulokseen ja julkisuuskuvaan. Ristiriidat vaikuttavat myös organisaation työntekijöiden ja johtajien terveydentilaan.
VesaTalvitie-pikkuprofiili-kuvaaja-Timo-Turunen
Kuva: Timo Turunen

Ristiriidat lisäävät stressiä ja univaikeuksia, jotka voivat aiheuttaa moninaisia sairauksia. Organisaation sisäiset ristiriidat luovat myös pelkoa ja ahdistusta, ja lisäksi johto ja viestintä joutuvat ristiriitaisiin ja jännitteisiin kohtaamisiin yhteistyötahojen ja median kanssa. Vaikka nämä seikat eivät suoranaisesti aiheuttaisi sairauksia, ne kuitenkin alentavat sairauslomalle jäämisen kynnystä. 

Ristiriitatilanteissa organisaatioissa ilmenee usein huutamista, uhkailua, nimittelyä ja muista eristämistä. Tällöin kyse on työntekijään kohdistuvasta häirinnästä, johon työnantajan on lain mukaan puututtava. 

Organisaation tulos sekä johdon ja henkilöstön terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät kehämäisesti toisiinsa: organisaation jännitteet vaarantavat organisaatiossa työskentelevien terveyden, ja terveyttä vaarantavat seikat saavat heidät toimimaan tavalla, joka on organisaatiolle haitallista. Suomalaisen työterveyshuollon kehitys ja oikeutus kytkeytyy tähän (työ)terveyden ja tuottavuuden yhteenlinkittymiseen.

Olemme nykyisen hallituksen aikana saaneet toistuvasti kuulla, kuinka organisaation toimintakyky liittyy luottamukseen. Joissakin organisaatioissa luottamuksen palauttaminen ja häirintään puuttuminen on kuin koiran pyrkimys tavoittaa häntänsä. Epäkohtiin tarttuminen kuuluu organisaation johdolle, mutta esimerkiksi FIFA:n tapauksessa se on kyvytön korjaamaan ongelmia, koska on itse vähintäänkin syvästi kietoutunut niihin. Tällaisissa tilanteissa on järkevää pyytää ulkopuolisen apua. 

Organisaatiokonsultit ovat parhaimmillaan työelämän hyödyllisiä diplomaatteja ja rauhanneuvottelijoita, mutta asetelma on vaikea konsultillekin: paikoin hänen on vaikea olla olematta ristiriitatilanteessa palkanmaksajansa puolella. Työterveyspsykologien ja ylipäätään työterveyshuollon on mahdollista välttää konsulttien ongelmat. 

Terveyshuollon ammattilaisia sitoo alansa etiikka, ja työterveyshuollon lakisääteinen tehtävä koskee työolojen terveellisyyttä. Kun erilaiset psyko-sosiaaliset tekijät – muutkin kun organisaation ristiriitoihin liittyvät – ovat nykyisellään keskeinen työuria lyhentävä seikka (sairauslomien ja ennenaikaisten eläköitymisten syy), työterveyshuollolla voi olla merkittävä tehtävä hallituksen tavoittelemassa tuottavuusloikassa.

Ristiriitatilanteissa työterveyspsykologeilla on konsultteja parempi mahdollisuus saavuttaa eri osapuolten luottamus. Työterveyspsykologit ovat sidottuja terveydenhuollon ammattilaisten etiikkaan ja vaitiolovelvollisuuteen, ja heidän on tähdättävä ainoastaan hyväksyttävien työskentelyolosuhteiden palauttamiseen – niin johtoa kuin työntekijöitä koskevaan asianmukaiseen työkäyttäytymiseen sekä työelämää säätelevän lainsäädännön noudattamiseen.

Työterveyshuollonkin toimintaedellytyksillä on uhkansa. Sote-uudistuksen yhtenä vaarana on nähty terveyspalvelujen tuottajien nopea vaihtuvuus, ja tämä koskee myös työterveyshuoltoa. Sikäli kun organisaatio ei näe työterveyshuoltoa yhteistyökumppanina, joka voi olla apuna muun muassa erilaisissa kriisitilanteissa, työterveyshuollon kädet ovat sidotut: palveluntuottajan vaihtamisen uhan alla toimiessaan työterveyshuollon on ristiriitatilanteissa vaikea olla kaikkien osapuolten luottamusta nauttiva toimija.

Työnantaja voi rajata työterveyshuollon ja työsuojelun toiminnan laissa säädettyyn minimiin. Työolojen terveys ja turvallisuus on kuitenkin niin henkilöstölle, organisaatiolle kuin yhteiskunnallekin työurien pidentämisen näkökulmasta siinä määrin merkittävä seikka, että minimalistinen työsuojelu ja työterveyshuolto herättävät epäilyksiä: piileekö organisaation ulkokuoren alla jotain, joka uhkaa työntekijöiden terveyttä, vähentää työn tuottavuutta tai on jopa laissa kiellettyä? Tällaiset salaisuudet ovat organisaation maineen kannalta riskitekijöitä – ne kiinnostavat toimittajia ja juristeja muidenkin kuin alussa mainittujen jättiorganisaatioiden kohdalla. 

Vesa Talvitie
PsT, työterveyspsykologi, Suomen Psykologiliiton työterveyspsykologien ammatillisen työryhmän puheenjohtaja ja organisaatiokonsultti (FINOD)


Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi

16.11.2015 19.25
Ari-Pekka Blomberg
Edelleen ihmettelen näidenkin kannanottojen jälkeeen: miksi et hakeutunut Liiton pj-ehdokkaaksi? Tällaisia kannanottoja ja johtamista Liitto kaipaa.
16.12.2015 15.22
rauno j.
asiaa!
Siinäpä puhui pätevä henkilö ajankohtaista asiaa!