Psykologförbundet på svenska

Finlands Psykologförbund är en av Akavas 35 medlemsförbund. Förbundet hör också till Vakava, som än en förening grundad av Akavas 15 medlemsförbund.

Psykologförbundets medlemsantal är ca 7 400. Antalet har vuxit stadigt med ungefär tre procent om året.

Pykologförbundet har 18 lokala medlemsföreningar. Av medlemmarna tjänstgör 57 procent inom kommunsektorn. I statens tjänst verkar 8 procent av medlemmarna. 35 procent är privatanställda eller har privatpraktik.

Finlands Psykologförbunds kansli

Finlands Psykologförbund

Bulevarden 30 B 3, 00120 Helsingfors
Telefon: 09 6122 9122,
E-post: fornamn.efternamn@psyli.fi (använd inte ö eller ä!)

Ordförande Annarilla Ahtola 
Intressebevakning, organisationsärenden 

Generalsekreterare Annamari Jokinen
Intressebevakning, organisationsärenden 

Professionsansvarig psykolog Vera Gergov

Chefredaktör Hannele Peltonen
Psykologtidningen 

Informatör Miia Soininen
Hemsidor

Specialpsykolog Hanna Kiiski-Mäki
Yrkesfrågor

Ekonomichef  Ulla-Maija Laaninen
Ekonomisk förvaltning

Ombudsman (kommunal) Max Ervast
Mobil 040 522 7370, mån, ons, tors, kl 16.15–17.15, tis kl 8.30–10.00

Studentsekreterare Lisa Holopainen

Byråsekreterare Irmeli Kosonen
Psykologtidningens annonser

Medlemssekreterare Tarja Koivuniemi
Medlemsavgiftsärenden, adressförändringar

Byråsekreterare Eija Ellilä.

Så här sköter du ditt medlemsförhållande

Vad får du för din medlemsavgift?

För sin medlemsavgift får förbundets medlemmar bl.a. följande tjänster:
  • Kostnadsfri hjälp och rådgivning med alla problem som gäller arbetsförhållandet. I alla frågor som ansluter sig härtill bistår förbundets ordförande, generalsekreterare och konsulterande jurist.
  • Rådgivning med alla problem som gäller yrkesfrågor. I alla frågor som ansluter sig härtill bistår förbundets professionsansvarig psykolog Vera Gergov och specialpsykolog Annarilla Ahtola.
  • Förbundets tidning Psykologi 8 gånger om året
  • Patientförsäkringen (endast yrkesövare). Närmare uppgifter ger generalsekreterare
  • Psykologförbundets kalender (inte studerande medlemmar och dubbelorganiserade).
  • Olikartat material som förbundet producerar (bl.a. yrkesetiska regler, Psykologförbundets medlemsmatrikel).
  • En hos försäkringsbolaget Pohjola tagen ansvarighets- och rättsskyddsförsäkring kostnadsfritt.
  • Rabatt på liv-, olycksfalls-, rese- och resegodsförsäkringar samt Kasko-försäkringen tecknade hos Pohjola. Närmare uppgifter om försäkringarna ger försäkringsbolaget Pohjola, tfn 9800-28600.
  • Förbundets medlemmar (inte yrkesutövare) är också medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassa och berättigade till utkomstskydd för arbetslösa, vars nivå i år ca. 50 procent av psykologens lön.
Psykologförbundets medlemmar hör till förbundet via sin regionala medlemsförening. Det är viktigt, att medlemmarna på eget initiativ sköter sitt medlemsförhållande, för att uppgifterna i förbundets medlemsregister skall hållas à jour.

Ifall Du byter förening, fyll i en blankett för medlemsanmälan och sänd den till den förening, till vars område Du flyttar. Adressuppgifterna för den nya föreningen och den erforderliga blanketten får Du antingen på Psykologförbundet tarja.koivuniemi@psyli.fi eller av Din egen förenings medlemssekreterare.

Ifall Du vill utträda ur föreningen och förbundet, sänd en skriftlig anmälan om saken till Din förening. Ditt medlemsförhållande upphör vid utgången av den kalendermånad, under vilken föreningen har behandlat avskedsanmälningen. 

Ifall Dina personuppgifter (namn, adress, arbetsplats, telefonnummer) ändras, kontakta förbundets medlemsregisterförare Meddela även om Du blivit arbetslös, moderskapsledig eller tjänstledig.

Ifall arbetsgivaren innehåller Din medlemsavgift direkt av lönen, gör ett nytt innehållningsavtal alltid då Du byter arbetsplats, så att inte Ditt medlemsförhållande avbryts.
Psykologförbundets medlemmar är medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassa med undantag för yrkesutövarna och de vilka är dubbelorganiserade.

Även studerande kan på vissa villkor ansluta sig som medlemmar till kassan. Kassan betalar till sina arbetslösa medlemmar en till förtjänsten relaterad arbetslöshetsdagpeng, vars nivå i genomsnitt varit 50 procent av psykologens förtjänst.

Om du blir arbetslös

Handla så här: Anmäl Dig personligen som arbetssökande på arbetskraftsbyrån omedelbart då Ditt arbetsförhållande upphört. Ifall Du söker avgångsvederlag, anmäl Dig som arbetssökande inom sex veckor från uppsägningsdagen.

Håll Din arbetsansökan i kraft i enlighet med myndigheternas anvisningar. Ansök om dagpenning hos arbetslöshetskassan. Ansökningsblanketter fås på arbetskraftsbyråerna. Kom ihåg att skaffa alla erforderliga bilagor till Din ansökan!

Sörj för medlemsavgifterna till förbundet även under arbetslöshetstiden. Närmare uppgifter om frågor som ansluter sig till utkomstskyddet för arbetslösa ger arbetskraftsbyråerna och Lärarnas arbetslöshetskassa, tfn 09-229 44100 (Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors)
Riksdagen fattade beslut om legitimeringen av psykologer i samband med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 1994.

Legitimeringen av psykologer

Enligt lagen skall psykologerna ansöka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira om att få utöva psykologyrket som legitimerad yrkesutbildad person. Endast en legitimerad psykolog har rätt att vara verksam i psykologyrket och använda psykologens yrkesbeteckning.

Adressen till Valvira är
PB 210, 00531 Helsingfors
och telefonnumret är 029 520 9111.

Valvira och länsstyrelserna övervakar de legitimerade psykologernas verksamhet. Vid Valvira finns för övervakningen av legitimerade och registrerade yrkesutövares verksamhet en nämnd för tillsynen över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
Mera information om legitimeringen av psykologer se Valviras hemsida

Även du är försäkrad

Psykologförbundet har avtalat med försäkringsbolaget Pohjola om en ansvarighets- och rättsskyddsförsäkring. Försäkringen gäller enbart förbundets ordinarie medlemmar – således inte de som är dubbelorganiserade eller studerande. Denna försäkring ersätter dock inte den lagstadgade patientförsäkringen.
Ansvarighetsförsäkringen ger förbundets medlemmar skydd i händelse för skadeståndsskyldighet uppkommen i arbetet.

Försäkringsbolaget utreder, om ersättningsskyldighet existerar och i så fall, hur stor den är. Likaledes sköter försäkringsbolaget de underhandlingar ersättningsärendet kräver. 

Försäkringsbolaget ersätter även eventuella rättegångskostnader en tvistefråga åsamkar.
Med rättsskyddsförsäkringen täcks de advokat- och rättegångskostnader, som åsamkas medlemmen i tviste- eller brottsfall som ansluter sig till arbetet.

Rättsskyddsförsäkringen täcker advokat- och rättegångskostnaderna för medlem i förbundet, om han på grund av sitt arbete blir inblandad i ett tviste- eller brottmål.
I ett civilmål ersätter rättsskyddsförsäkringen de egna advokatkostnaderna och ifall medlemmen blir förlorande part de rättegångskostnader som han ådöms att betala till motparten.

Närmare uppgifter direkt från Pohjola tfn 9800-28600.

Psykologernas etiska regler

Psykologens arbete är ett ansvarsfullt arbete, som förutsätter hög yrkesetik. Psykologförbundets målsättning är att öka psykologernas intresse för och kännedom om yrkesetiska frågor. Yrkesetikens betydelse accentuerades i och med legitimeringen, när samhället började övervaka psykologernas verksamhet.

Psykologförbundet har godkänt bl.a. följande föreskrifter som gäller yrkesetiken:
I anslutning till Psykologförbundet verkar en yrkesetisk nämnd. Nämnden ger såväl allmänna som fallspecifika råd. Du kan ta kontakt med nämnden när Du känner osäkerhet i frågor som ansluter sig till yrkesetiken. Nämndens telefontid är onsdagar klockan 15–17 tfn 09 6122 9176.