Psykologien antaman hoidon saatavuus

Kolmen kohdan ohjelma 2016-2018

Psykologiliitto on laatinut kolmen kohdan ohjelman psykologisen hoidon saatavuuden turvaamiseksi vuosina 2016-2018.


Tutkimusten mukaan noin kolme prosenttia väestöstä eli 153 000 henkilöä on mielenterveysongelmien johdosta psykoterapian tarpeessa (Lähde: Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio. OPM 2003:6). Kela korvasi vuonna 2014 kuntoutuksena noin 20 000 nuoren ja aikuisen psykoterapiat. Kelan korvaaman kuntoutuksen piirissä on noin 13 prosenttia psykoterapian tarpeessa olevasta väestöstä.

Kelan ja kuntien/kuntayhtymien tulee molempien kantaa vastuunsa psykoterapian järjestämisessä. Terveydenhuolto- ja kuntoutuslainsäädännön perusteella vastuu on molemmilla. Työnjako on asiakkaiden kannalta toimiva silloin, kun kaikki tarpeellinen hoito ja kuntoutus järjestetään.

Kunnilla ja kuntayhtymillä on vastuu kiireellisen hoidon järjestämisestä sekä hoitotakuun toteuttamisesta. Kelalla on lakisääteinen vastuu järjestää kuntoutusta ja korvata hoitoa sairausvakuutuksesta. Psykoterapia toimintamuotona voi olla tilanteesta riippuen joko hoitoa tai kuntoutusta.

1. PSYKOLOGINEN HOITO KUNNISSA JA KUNTAYHTYMISSÄ

1.3.2005 alkaen kuntien ja tai kuntayhtymien velvollisuutena on ollut turvata hoidon aloittaminen perusterveydenhuollossa enintään kolmen kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Erikoissairaanhoidossa enimmäisaika on kuusi kuukautta aikuisten kohdalla, lasten- ja nuorisopsykiatriassa enimmäisaika on kolme kuukautta. Tarvittaessa hoito – myös psykoterapia ja neuropsykologinen kuntoutus - tulee järjestää ostopalveluna asiakasmaksun muuttumatta.

Hoitotakuun määräajat koskevat ns. ei-kiireellistä hoitoa. Kiireelliseksi katsottava hoito, esim. kun on kyse ilmeisestä itsemurhariskistä, kunnan tulee järjestää välittömästi ilman mitään jonotusaikoja.

Mielenterveyden avohoito ja psykoterapia on huomioitava erityisesti, koska lääkkeiden määrääminen tai osastohoito alle kolmessa kuukaudessa ei ole ongelma nykyiselle järjestelmälle. Sen sijaan tarpeellinen muu hoito, oli se sitten lyhyt- tai pitkäkestoisempaa psykoterapiaa tai neuropsykologista kuntoutusta, laiminlyödään monin paikoin.

Psykologiliitto edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät varautuvat toteuttamaan sekä kiireellistä hoitoa että hoitotakuun vaatimaa muuta psykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta budjetoimalla riittävästi varoja sekä kuntien omiin vakansseihin että ostopalveluihin vuosien 2017-2018 talousarvioissaan. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön resurssit tulee turvata opiskelijoiden psykologipalvelujen riittävyyden takaamiseksi.

2. KELAN KORVAAMA KUNTOUTUS

Kela korvaa kuntoutuslain (Laki Kelan kuntoutusetuuksista) perusteella psykoterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Kuntoutuspsykoterapian kohteena ovat 16-68 vuotiaiden ihmiset ja tavoitteena heidän työ- ja opiskelukykynsä turvaaminen. Vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla psykoterapia ja neuropsykologinen kuntoutus ovat lakisääteisiä myös alle 16-vuotiaitten osalta. Vaikeavammaisten osalta kuntoutus korvataan kokonaan - muiden kuntoutettavien osalta valtioneuvoston asetuksella määrättävien korvausten mukaisesti.

Kuntoutuspsykoterapioiden korvaamiseen on vuonna 2014 käytetty noin 30 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto on päättänyt kuntoutuskorvausten tason nostamisesta 1.1.2016 alkaen siten, että liian korkeat omavastuuosuudet eivät estäisi vähävaraisten henkilöiden psykoterapiaan hakeutumista ja kuntoutusta. Yksilöpsykoterapian korvaus on 1.1.2016 alkaen 57,60 euroa käyntiä kohti. Katso kuntoutuspsykoterapian korvaustasot: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia_korvauksen-maara

Maan hallitus päätti toteuttaa korvaustason noston osana työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittua eläkeuudistusta - tavoitteena parantaa ihmisten työ- ja toimintakykyä. Katso: http://www.elakeuudistus.fi/neuvottelutulos.html - Liite 3.

Alla ote liitteestä 3 koskien psykoterapian saatavuuden parantamista:

"1.3 Psykoterapian korvaustaso

Kansaneläkelaitoksen korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa nuorten (16 - 25 -vuotiaiden) korvaustaso on aikuisten (26 - 67 -vuotiaiden) korvaustasoa suurempi. Aikuisten korvaustasoa on tarkistettu viimeksi yli 20 vuotta sitten. Aikuisten korvaustaso nostetaan nuorten tasolle. Muutoksen staattinen kustannusarvio on noin 10 milj. €.

1.4 Muiden kuin lääkärien antaman psykoterapian korvattavuus

Lyhytkestoisen (enintään 15 hoitokertaa) psykoterapian korvattavuutta laajennetaan siten, että sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta korvattaisiin myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 1 §:ssä tarkoitettujen nimikesuojattujen psykoterapeuttien (muiden kuin lääkärien) antama psykoterapia silloin, kun tähän on lääkärin lähete. "


3. PSYKOLOGIEN ANTAMAN HOIDON KORVAAMINEN SAIRAUSVAKUUTUKSESTA

Sairausvakuutuslain perusteella korvataan tällä hetkellä runsaat 130 000 psykoterapiakäyntiä vuodessa - lääkärin antamana hoitona.

Eduskunta voi ja sen tulee muuttaa lakia siten, että myös psykologin antama hoito korvataan - samalla periaatteella kuin jo nykyisen lain perusteella korvataan fysioterapeutin antama hoito - silloin, kun se tapahtuu lääkärin lähetteellä.

Toukokuussa 2005 eduskunnan enemmistö, eli 102 kansanedustajaa teki asiaa koskevan lakialoitteen 60/2005 eduskunnalle.

Tällä hetkellä sairausvakuutuksesta korvataan vain lääkärin määräyksestä tehdyn psykologin tutkimuksen kustannuksia. 
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/taksa+090615.pdf/e9e99950-9de5-43ad-a193-28ea6d7b6665

Lakialoitteessa 60/2005 ehdotettiin, että myös laillistetun psykologin antamaa neuvontaa ja hoitoa korvattaisiin 15 käyntikerran osalta yhtä lääkärin lähetettä kohti. Silloin kun psykologilla on lisäksi psykoterapeutin tai neuropsykologin koulutus, hoitoa korvattaisiin vuodessa 160 käyntikertaa yhtä lääkärin lähetettä kohti. Tämä on sama määrä kuin lääkärien antamissa sv-korvatuissa psykoterapioissa tällä hetkellä. Lääkärin lähete voitaisiin uusia hoidon tarpeen mukaisesti.

Lakialoite 60/2005 oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä syyskuussa 2005. Valiokunta totesi lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää kokonaisselvityksen sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten kehittämisestä.

Sairaanhoitovakuutuksen kehittämistyöryhmä asetettiin syyskuussa 2006 ja se laati STM:lle yksimielisen esityksen psykoterapian korvaamisesta sairausvakuutuksesta kesäkuussa 2007 - siten, että sairausvakuutuksesta korvattaisiin niiden psykologien antama hoito, joilla on hoidon antamiseen tarpeellinen psykoterapeuttikoulutus.  STM:n masennuksen torjuntahankkeen (MASTO) raportissa vuonna 2008 sama ehdotus on esitetty maan hallitukselle masennuksen ehkäisyn ja hoidon näkökulmasta.

Maan hallitus on syyskuussa 2014 sovitun eläkeratkaisun yhteydessä luvannut toteuttaa tämän esityksen siinä muodossa, että kaikkien psykoterapeuttien antamaa hoitoa korvattaisiin sairausvakuutuksesta 15 käyntiin asti lääkärin lähetteellä. Uudistus vaatii sairausvakuutuslain muutoksen ja sitä valmistellaan STM:ssa ja Kelassa.

Suomen Psykologiliitto esittää, että samassa yhteydessä myös muiden kuin psykoterapiakoulutettujen psykologien antamaa neuvontaa ja lyhytkestoista hoitoa ryhdyttäisiin korvaamaan sairausvakuutuksesta. Sairausvakuutuslain muuttaminen on teknisesti yksinkertaista  - ja uudistus tulee toteuttaa  vuoteen 2017 mennessä.