Psykologin antaman hoidon korvaaminen sairausvakuutuksesta

Psykologien antaman hoidon saaminen sv-korvausten piiriin on Suomen Psykologiliiton pitkäaikainen tavoite. Tällä hetkellä sairausvakuutuksesta korvataan vain lääkärin määräyksestä tehdyn psykologin tutkimuksen kustannuksia. Katso: http://www.psyli.fi/ajankohtaista/sairausvakuutuskorvaukset_2015

Vuonna 2005 eduskunnan enemmistö eli 102 kansanedustajaa allekirjoitti psykologien antaman hoidon korvaamista koskevan lakialoitteen (LA 60/2005).

Aloitteessa ehdotettiin, että myös laillistetun psykologin antamaa neuvontaa ja hoitoa korvattaisiin 15 käyntikerran osalta yhtä lääkärin lähetettä kohti. Silloin kun psykologilla on lisäksi psykoterapeutin tai neuropsykologin koulutus, hoitoa korvattaisiin vuodessa 160 käyntikertaa yhtä lääkärin lähetettä kohti. Tämä on sama määrä kuin lääkärien antamissa sv-korvatuissa psykoterapioissa tällä hetkellä. Lääkärin lähete voitaisiin uusia hoidon tarpeen mukaisesti.

Lakialoite 60/2005 oli eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä syyskuussa 2005.  Sosiaali- ja terveysministeriö lupasi eduskunnalle syksyllä 2006 käynnistää kokonaisselvityksen sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten kehittämisestä.

Syyskuussa 2006 asetettu sairaanhoitovakuutuksen kehittämistyöryhmä luovuttikin sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle yksimielisen ehdotuksensa 6.6.2007.

Ehdotuksessa esitettiin muun muassa:
1. kaikkien psykoterapeuttien – myös muiden kuin lääkärien – antaman hoidon korvaamista sairausvakuutuksesta
2. Kelan harkinnanvaraisen psykoterapiakuntoutuksen muuttamista lakisääteiseksi.

Ehdotusten toteuttaminen edellytti muutoksia sekä sairausvakuutuslakiin että lakiin Kelan kuntoutusetuuksista.

Myös STM:n masennuksen ehkäisy- ja torjuntahankkeen (ns. MASTO-hanke) toimintaohjelma vuosille 2008-2011 sisälsi täysin samat ehdotukset psykoterapian saatavuuden lisäämiseksi.

Eduskunta päättikin, että Kelan korvaamat kuntoutuspsykoterapiat muutetaan harkinnanvaraisista lakisääteiseksi osana niitä toimia, jotka ovat tarpeen työllisyyden ja työkyvyn ylläpitämisessä. Asiaa koskeva muutos lakiin Kelan kuntoutusetuuksista tuli voimaan vuoden 2011 alusta.

Tilanne nyt

Kuntoutuspsykoterapioiden korvaamiseen käytettiin vuonna 2014 noin 32 miljoonaa euroa. Psykoterapiaan kuntoutuskorvauksia saaneiden määrä oli 22.000 henkilöä vuonna 2014.

Työmarkkinajärjestöt ja maan hallitus sopivat syyskuussa 2014 eläkeuudistuksen yhteydessä, että ne toteuttavat psykoterapian saatavuuden parantamista koskevat uudistukset vuoteen 2017 mennessä. Katso http://www.elakeuudistus.fi/neuvottelutulos.html - Liite 3.

Osana tätä uudistusta kaikkien psykoterapeuttien antamaa hoitoa ryhdyttäisiin korvaamaan sairausvakuutuksesta 15 käyntiin asti lääkärin lähetteellä. Uudistus vaatii sairausvakuutuslain muutoksen ja sitä valmistellaan parhaillaan STM:ssa ja Kelassa.

Alla ote liitteestä 3 koskien psykoterapian saatavuuden parantamista:

"1.3 Psykoterapian korvaustaso

Kansaneläkelaitoksen korvaamassa kuntoutuspsykoterapiassa nuorten (16 - 25 -vuotiaiden) korvaustaso on aikuisten (26 - 67 -vuotiaiden) korvaustasoa suurempi. Aikuisten korvaustasoa on tarkistettu viimeksi yli 20 vuotta sitten. Aikuisten korvaustaso nostetaan nuorten tasolle. Muutoksen staattinen kustannusarvio on noin 10 milj. €.

1.4 Muiden kuin lääkärien antaman psykoterapian korvattavuus

Lyhytkestoisen (enintään 15 hoitokertaa) psykoterapian korvattavuutta laajennetaan siten, että sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta korvattaisiin myös terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 1 §:ssä tarkoitettujen nimikesuojattujen psykoterapeuttien (muiden kuin lääkärien) antama psykoterapia silloin, kun tähän on lääkärin lähete. "

Suomen Psykologiliitto esittää, että samassa yhteydessä myös muiden kuin psykoterapiakoulutettujen psykologien antamaa neuvontaa ja lyhytkestoista hoitoa ryhdyttäisiin korvaamaan sairausvakuutuksesta. Sairausvakuutuslain muuttaminen on teknisesti helppo toimenpide  - ja uudistus on mahdollista toteuttaa varsin nopealla aikataululla vuoteen 2017 mennessä.


Asiaa koskevia liitetiedostoja


LA 60/2005 - Lakialoite psykologien antaman hoidon korvaamiseksi sairausvakuutuksesta
LA 60/2005 - STM:n ja Kelan lausunnot
Kelan lausunto / kaksi viimeistä sivua

Kelan lausunnon kaksi viimeistä sivua on teknisistä syistä jouduttu sijoittamaan erilliseen pdf-liitetiedostoon.