Psykologiliiton kannanottoja

Eri tahot pyytävät Suomen Psykologiliitolta kantaa lainsäädäntö- ja muista hankkeista. Liitto on yhteyksissä päättäjiin myös oma-aloitteisesti.
13.9.2017 10.54

Koulupsykologien lääkkeet valtionhallinnon tarkastusviraston havaitsemiin pulmiin kouluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa

Suomen Psykologiliiton koulupsykologien ammatillinen työryhmä

Valtionhallinnon tarkastusvirasto VTV teki selvityksen kouluterveydenhuollon toiminnasta ja julkaisi selvityksestä raportin 3/2017 Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen kouluterveydenhuollossa 29.8.2017. Raportissa nostettiin esiin muun muassa seuraavia epäkohtia terveydenhuollossa:

  • tiedonsiirron vaikeudet 
  • epäselvät käytännöt opiskeluhuollon palveluissa
  • riittämättömät resurssit lakisääteisissä opiskeluhuollon palveluissa.

Koulupsykologityöryhmän suositukset:

1. Riittävät lakisääteiset palvelut ennaltaehkäisyyn

VTV:n selvityksessä todetaan, että opiskeluhuollon resurssierot ovat niin suuret, että opiskeluhuollon työ ei ole kaikkialla mahdollista opiskeluhuoltolain tarkoittamalla tavalla. Resurssipula haittaa merkittävästi opiskeluhuollon toimintaa, mikä on ollut tiedossa jo vuosia. Kouluterveydenhoidon, muun opiskeluhuollon sekä oppilaitosten ensisijainen tavoite on ehkäistä mielenterveyspulmia ja lisätä hyvinvointia, ja tämä tapahtuu ennen kaikkea yhteisöllisessä työssä. Laadukas ennaltaehkäisevä työ ja hyvinvoinnin lisääminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja suunnittelua, sitä ei saa jättää vain pedagogien vastuulle. Koulujen ja oppilaitosten psykologit tarjoavat myös matalan kynnyksen tukea oppilaille ja perheille. He ovat mielenterveyden ja oppimisen asiantuntijoita, jotka auttavat lapsen ja nuoren kehitykseen liittyvissä tavallisissa ilmiöissä ja ehkäiset myöhempää avun tarvetta riittävän varhaisella tuella. He tekevät myös yhteistyötä kouluterveydenhoidon ammattilaisten kanssa, kun pohditaan jatkohoidon tarvetta.

2. Toimintakulttuurin muutos: tiedonsiirrosta yhdessä tekemiseen ja suunnitteluun. 

Opiskeluhuoltoa säätelevät mm. opiskeluhuoltolaki, perusopetuslaki, opsit sekä lastensuojelulaki. Kaikissa näissä on voimakas velvoite moniammatilliseen yhteistyöhön ja suunnitteluun. Lakisääteisten palveluiden ollessa oikein resursoitu on mahdollista tehdä laadukasta yhteistyötä, jossa oppilas tai opiskelija ja perhe ovat keskeisin toimija. Laadukas verkostotyö poistaa tiedonkulun vaikeuksia ja lisää hoitotyön vaikuttavuutta. Tähän toimintakulttuurin muutokseen toivotaan myös terveydenhuollon toimijoita mukaan.

3. Ymmärrystä ihmisen kehityksestä ja toiminnasta kouluihin ja oppilaitoksiin. 

Psykologi on koulujen ja oppilaitosten yhteisön mielenterveyden asiantuntija, jonka tärkein tehtävä oppilaitoksissa on olla henkilökunnan apuna heidän työssä. VTV:n selvityksen mukaan oppilaiden haasteet ja tuen tarpeet tunnistetaan hyvin mutta niihin vastaamisessa on puutteita. Tähän työhön opettajien työn tueksi tarvitaan asiantuntemusta ihmisen kehityksestä ja toiminnasta, eli psykologeja. Kouluissa ja oppilaitoksissa olevien lasten ja nuorten taustat ja elämäntilanteet vaihtelevat paljon. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on kuitenkin oikeus oppimiseen, hyvinvointiin ja oppilaitoksen yhteisöön kuulumiseen. Koulujen tehtävä ei ole seuloa ja diagnosoida lapsia ja nuoria vaan kohdata heidät ja tarjota heille tasavertaiset mahdollisuudet.

Helsingissä 12.9.2017

Suomen Psykologiliiton koulupsykologien ammatillinen työryhmä

Lisätietoja: 

Suvi Eskelinen, työryhmän puheenjohtaja, suvi.eskelinen@jkl.fi, gsm 050 401 6544

Annarilla Ahtola, Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja, annarilla.ahtola@psyli.fi

gsm 040 687 7677


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiPsykologiliiton kannanottoja liitetiedostoina

Alla on liitetiedostoina Psykologiliiton, sen toimielimien sekä yliopistoverkosto Psykonetin kannanottoja. 

2017

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 22.6.2017HE 47/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Lausunto Liikenneministeriölle ajokorttilain muuttamiseksi_Suomen Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmä 22.6.2017

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Psykologiliitto kasvupalvelulaista: Psykologinen osaaminen työvoimapalveluissa säilytettävä

Lausunto sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslakiesityksestä

Vankilapsykologien on sijoituttava oikeusministeriön alaisen Rikosseuraamuslaitoksen organisaatioon myös jatkossa    

2016

Psykologiliiton lausunto koskien asiakirjaa Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 19.12.2016

Paperittomille on turvattava välttämättömät mielenterveyspalvelut

Psykologiliiton liikennepsykologian ammatillisen työryhmän lausunto kuljettajakoulutusuudistuksesta LVM/1310/03/2016

Psykologiliiton lausunto koskien sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksia 8.11.2016

Järjestöjen yhteinen kannanotto opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin sote-uudistuksessa

Suomen Psykologiliitto: TE-toimistojen psykologipalvelut on turvattava asiakkaille maakuntauudistuksessa Liite: ehdotus työvoimapalveluiden kehittämiseksi maakuntahallinnon uudistuksen yhteydessä 

Suomen Psykologiliitto ja Akavan opiskelijat: Epävarmuus toimeentulosta on uhka opiskelijan mielenterveydelle


Suomen Psykologiliiton, Suomen Psykiatriayhdistyksen ja Mielenterveyden keskusliiton lausuma: Psykososiaalinen hoito ja psykoterapiat on turvattava

Suomen Psykologiliiton ja Psykologianopettajan PSOP ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukion tuntujakokokeilusta

Suomen Psykologiliiton lausunto: Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologien sijoituttava sivistystoimeen myös sote-uudistuksen jälkeen

OAJ, Koulukuraaattorit ja Psykologiliitto: Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden on sijoituttava opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle sote-uudistuksen jälkeen

2015

Suomen Psykologiliiton lausunto koskien hallituksen esityksiä varhaiskasvatuslain ja -asetuksen muutoksiksi

Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus – kannanotto SLNY:n suosituksen johdosta
Kannanotto: Varhaiskasvatuksen laatu tärkeä lapsen psyykkiselle kehitykselle

Kannanotto opintopsykologien määrän lisäämisestä
Liite edelliseen kannanottoon: Opintopsykologimäärät korkeakouluissa

Psykologiliiton ja Psykologian opettajien lausunto opetushallitukselle lukion opetussuunnitelmasta

Suomen Psykologiliiton lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Paperittomille on turvattava välttämättömät terveyspalvelut

Lausunto: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen, OKM/83/010/2014 

2014

Kannanotto Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta koskevaan lakimuutosesitykseen
Lausunto erikoistumiskoulutusta koskevista asetusmuutoksista – Psykonet ja Psykologiliitto 2014

Lausunto eduskunnalle avioliittolaista / tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Wahlström 23.4.2014

Työterveyshuollon psykologinen kehittäminen

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014

Lausunto OKM:lle erikoispsykologikoulutuksen asemasta 2014

Lausunto eduskunnalle asiantuntija-avusteisesta huoltoriitamenettelystä 2014

Lausunto lukion tuntijaosta psykologian osalta

2013

Suomen Psykologiliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolakiesityksen HE 67/2013 johdosta

Suomen Psykologiliiton tiedote eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Epäselvä oppilashuoltolakiesitys vaarantaa koulupsykologien työn
Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto ja lisälausunto luonnoksesta ohjeeksi Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

Suomen Psykologiliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaista

Psykonet: Lausunto korkeakoulujen erikoistumiskoulutus-työryhmän muistiosta 2013
Ehdotus STM:lle kuntoutuspsykoterapian korvaustasojen nostamisesta 2013

Suomen Psykologiliiton kannanotto: Itsemääräämisoikeuslaki ja toimintakyvyn määrittäminen

Suomen Psykologiliiton lastensuojelupsykologien työryhmän kannanotto koskien Helsingin kaupungin lasten ja nuorisokotien muutoshanketta ja tehtäväksiantoa koskien pitäaikaislaitoksia 2013

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi

2012

Psykologinen valmennus kuntoon Suomen urheilussa 2012 Kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen asetukseksi hyvistä työterveyshuoltokäytännöistä 2012

2011

Aloite Valtioneuvostolle ja vastaavalle ministerille (Paula Risikko) kuntoutuspsykoterapioiden korvaustason nostamisesta 2012 aikana

Ammattieettisen neuvottelukunnan kannanotto nuorisopsykiatrian potilaiden tietosuojaa koskevaan asiaan 2011Kannanotto ns. työlähtöisten menetelmien käytöstä työterveyshuollossa 2011
Kirje ministereille varhaiskasvatuspsykologeista 2011

Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian toimikunnan suositus 2011: Psykologian keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

2010

Kannanotto viheralueiden merkityksestä 2010
Kannanotto työterveyshuollon kehittämisestä 2010 Kannanotto kuntoutuspsykoterapioiden korvauksista 2010
Kannanotto opiskeluhuoltolakiin 2010
Lausunto terveydenhuoltolakiesityksestä
Lausunto perusopetuksen tuntijaosta 2010

Kannanotto psykoterapeuttikoulutuksesta 2010
Kannanotto kuntoutuslaista 2010

Kirje ministeri Virkkuselle perusopetuslain uudistamisesta


2009

Lausunto perusopetuksen kriteereistä
Kelan tukemat käynnit työterveyspsykologilla