Psykologiliiton kannanottoja

Eri tahot pyytävät Suomen Psykologiliitolta kantaa lainsäädäntö- ja muista hankkeista. Liitto on yhteyksissä päättäjiin myös oma-aloitteisesti.
8.3.2018 14.12

Psykologiliiton lausunto: Lukiolain uudistaminen OKM046:00/2017

Esityksessä uudeksi lukiolaiksi on paljon hyvää.

Muutokset tukitoimien ja ohjauksen lisäämiseksi ovat tärkeitä. Nyt esityksestä jää kuitenkin mielikuva, että kaikki toteutuisi lähinnä opinto-ohjauksen lisäämisellä. Tämä ei ole mahdollista. Kuten tekstissäkin mainitaan, uupumus on lukio-opiskelijoilla yleistä. Uupumus liitettiin lähinnä paineisiin ja epätietoisuuteen jatko-opinnoista ja uravalinnoista. Stressi, motivaation puute, motivaation rakenne sekä monet muut paine- ja kuormitustekijät aiheuttavat uupumusta ja mielialaongelmia. Myös lukiolaisilla on elämänhallintaan ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja avun tarvetta entistä enemmän. Oppilailla, joilla on merkittäviä puutteita oman oppimisen arvioinnissa ja opiskelutaidoissa, on usein myös muita vaikeuksia. Pelkällä opintojen ohjauksella ei pystytä tähän vastaamaan. 

On tuotava esille myös psykologin palvelut, mm. koulu- ja opintopsykologit sekä te-toimistojen psykologit (ammatinvalinta ja uraohjaus). Opiskeluhuollon psykologeista on oltava vähintään maininta kohdissa 26 ja 28 osana oppimisen tuen järjestämistä ja suunnittelua. 

  • 26 § voisi olla ennen viimeistä lausetta esimerkiksi lisäys ”Mikäli opiskelija tarvitsee opintojensa aikana tukitoimia, esim. erityisopetuksen ja/tai opiskeluhuollon ohjausta, tulisi henkilökohtainen opintosuunnitelma laatia moniammatillisesti yhdessä ko. ammattihenkilöiden kanssa tai heitä konsultoiden.” 
  • 28 § hämmästyttää, että ”erityisopetus ja muu oppimisen tuki” ei pidä sisällään psykologin palvelua, vaikka nimenomaan siellä oppilaitoksen psykologin painopisteen pitää olla.
  • Esimerkiksi kakkoskappaleen jälkeen voisi olla oma kappale opiskeluhuollon tuesta oppimiseen liittyen: ”Oppimisen tukeen kuuluvat myös opiskeluhuollon tarjoamat psykososiaaliset tukipalvelut ja konsultaatio. Opiskelijalla on oikeus opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin ohjauskäynteihin opiskelukyvyn edistämiseksi. Opiskelukykyä heikentäviä haasteita voivat olla esimerkiksi oppimisvaikeus, vaikea elämäntilanne, heikko motivaatio tai muut psykososiaaliset kuormitustekijät. Opetushenkilöstöllä on velvollisuus ohjata opiskelija näihin palveluihin tarpeen havaitessaan ja mahdollisuus konsultoida opiskeluhuollon henkilöstöä pedagogisen tuen järjestämiseksi.”

Lukion oppilaanohjauksen resurssit ovat riittämättömät. Lukiolaiset ja ylioppilaat tarvitsevat lisää ammatinvalinta- ja uraohjausta. Lukion opojen resurssi ja osaaminen eivät silti jatkossakaan riitä ohjaamaan valmistuneita ylioppilaita ja lukion keskeyttäviä. Opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijoita lukiossa lähinnä kurssivalinnoissa ja opintojen hakumenettelyissä. Useimmiten lukion oppilaanohjauksesta puuttuu yhteys ammattien vaatimuksiin työelämässä ja koulutuksen jälkeisiin sijoittumismahdollisuuksiin, minkä vuoksi lukiolaiset hakeutuvat ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologien vastaanotolle te-toimistoihin. Myös nuoren terveydelliset rajoitteet vaativat useimmiten kokonaisvaltaista ohjausprosessia, mikä harvemmin onnistuu oppilaanohjauksen lyhyissä keskusteluissa. 

Koulutuksen aikana sekä sen nivelvaiheissa ja keskeyttämistilanteissa tarvitaan myös opiskeluhuollon psykologin, opintopsykologin sekä ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologin osaamista.

Helsingissä 7.3.2018

Annarilla Ahtola, puheenjohtaja

Suomen Psykologiliitto ry


Lausunto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja


Psykologiliiton kannanottoja liitetiedostoina

Alla on liitetiedostoina Psykologiliiton, sen toimielimien sekä yliopistoverkosto Psykonetin kannanottoja. 

2017

Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 22.6.2017HE 47/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Lausunto Liikenneministeriölle ajokorttilain muuttamiseksi_Suomen Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmä 22.6.2017

Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Psykologiliitto kasvupalvelulaista: Psykologinen osaaminen työvoimapalveluissa säilytettävä

Lausunto sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslakiesityksestä

Vankilapsykologien on sijoituttava oikeusministeriön alaisen Rikosseuraamuslaitoksen organisaatioon myös jatkossa    

2016

Psykologiliiton lausunto koskien asiakirjaa Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 19.12.2016

Paperittomille on turvattava välttämättömät mielenterveyspalvelut

Psykologiliiton liikennepsykologian ammatillisen työryhmän lausunto kuljettajakoulutusuudistuksesta LVM/1310/03/2016

Psykologiliiton lausunto koskien sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksia 8.11.2016

Järjestöjen yhteinen kannanotto opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin sote-uudistuksessa

Suomen Psykologiliitto: TE-toimistojen psykologipalvelut on turvattava asiakkaille maakuntauudistuksessa Liite: ehdotus työvoimapalveluiden kehittämiseksi maakuntahallinnon uudistuksen yhteydessä 

Suomen Psykologiliitto ja Akavan opiskelijat: Epävarmuus toimeentulosta on uhka opiskelijan mielenterveydelle


Suomen Psykologiliiton, Suomen Psykiatriayhdistyksen ja Mielenterveyden keskusliiton lausuma: Psykososiaalinen hoito ja psykoterapiat on turvattava

Suomen Psykologiliiton ja Psykologianopettajan PSOP ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lukion tuntujakokokeilusta

Suomen Psykologiliiton lausunto: Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologien sijoituttava sivistystoimeen myös sote-uudistuksen jälkeen

OAJ, Koulukuraaattorit ja Psykologiliitto: Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden on sijoituttava opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle sote-uudistuksen jälkeen

2015

Suomen Psykologiliiton lausunto koskien hallituksen esityksiä varhaiskasvatuslain ja -asetuksen muutoksiksi

Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus – kannanotto SLNY:n suosituksen johdosta
Kannanotto: Varhaiskasvatuksen laatu tärkeä lapsen psyykkiselle kehitykselle

Kannanotto opintopsykologien määrän lisäämisestä
Liite edelliseen kannanottoon: Opintopsykologimäärät korkeakouluissa

Psykologiliiton ja Psykologian opettajien lausunto opetushallitukselle lukion opetussuunnitelmasta

Suomen Psykologiliiton lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Paperittomille on turvattava välttämättömät terveyspalvelut

Lausunto: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen, OKM/83/010/2014 

2014

Kannanotto Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta koskevaan lakimuutosesitykseen
Lausunto erikoistumiskoulutusta koskevista asetusmuutoksista – Psykonet ja Psykologiliitto 2014

Lausunto eduskunnalle avioliittolaista / tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Wahlström 23.4.2014

Työterveyshuollon psykologinen kehittäminen

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014

Lausunto OKM:lle erikoispsykologikoulutuksen asemasta 2014

Lausunto eduskunnalle asiantuntija-avusteisesta huoltoriitamenettelystä 2014

Lausunto lukion tuntijaosta psykologian osalta

2013

Suomen Psykologiliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolakiesityksen HE 67/2013 johdosta

Suomen Psykologiliiton tiedote eduskunnan sivistysvaliokunnalle: Epäselvä oppilashuoltolakiesitys vaarantaa koulupsykologien työn
Suomen Psykologiliitto ry:n lausunto ja lisälausunto luonnoksesta ohjeeksi Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

Suomen Psykologiliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaista

Psykonet: Lausunto korkeakoulujen erikoistumiskoulutus-työryhmän muistiosta 2013
Ehdotus STM:lle kuntoutuspsykoterapian korvaustasojen nostamisesta 2013

Suomen Psykologiliiton kannanotto: Itsemääräämisoikeuslaki ja toimintakyvyn määrittäminen

Suomen Psykologiliiton lastensuojelupsykologien työryhmän kannanotto koskien Helsingin kaupungin lasten ja nuorisokotien muutoshanketta ja tehtäväksiantoa koskien pitäaikaislaitoksia 2013

Suomen Psykologiliiton lausunto: Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi

2012

Psykologinen valmennus kuntoon Suomen urheilussa 2012 Kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriön luonnokseen asetukseksi hyvistä työterveyshuoltokäytännöistä 2012

2011

Aloite Valtioneuvostolle ja vastaavalle ministerille (Paula Risikko) kuntoutuspsykoterapioiden korvaustason nostamisesta 2012 aikana

Ammattieettisen neuvottelukunnan kannanotto nuorisopsykiatrian potilaiden tietosuojaa koskevaan asiaan 2011Kannanotto ns. työlähtöisten menetelmien käytöstä työterveyshuollossa 2011
Kirje ministereille varhaiskasvatuspsykologeista 2011

Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian toimikunnan suositus 2011: Psykologian keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

2010

Kannanotto viheralueiden merkityksestä 2010
Kannanotto työterveyshuollon kehittämisestä 2010 Kannanotto kuntoutuspsykoterapioiden korvauksista 2010
Kannanotto opiskeluhuoltolakiin 2010
Lausunto terveydenhuoltolakiesityksestä
Lausunto perusopetuksen tuntijaosta 2010

Kannanotto psykoterapeuttikoulutuksesta 2010
Kannanotto kuntoutuslaista 2010

Kirje ministeri Virkkuselle perusopetuslain uudistamisesta


2009

Lausunto perusopetuksen kriteereistä
Kelan tukemat käynnit työterveyspsykologilla