Sponsorointi, yhteisrahoitteinen toiminta ja lahjoitukset Suomen Psykologiliitto ry:ssä ja sen jäsenyhdistyksissä

1. Sponsorointi

Yleistä

Sponsorirahoituksen hankkiminen tietyin edellytyksin ja oikein toteutettuna mahdollistaa lisäresurssien saamisen Suomen Psykologiliitto ry:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan. Suomen Psykologiliitto ry:llä tarkoitetaan tässä sekä liittoa että sen alaisia toimielimiä. Sponsorirahoituksen merkitys ei kuitenkaan voi muodostua kovin suureksi, jottei liiton ja sen jäsenyhdistysten toiminnan edellyttämä riippumattomuus ja yleinen luottamus vaarannu. Sponsorirahoituksen hankkimisen tavoitteena voi olla ainoastaan pyrkimys saada lisäresursseja tiettyihin erikseen määriteltyihin kohteisiin.

Määritelmiä

Sponsoroinnilla tarkoitetaan yhteyksiä, joissa sponsori sopimuksen mukaan rahoittaa tai muuten tukee tapahtumaa, toimintaa tai organisaatiota myönteisen mielleyhtymän aikaansaamiseksi sponsorin imagon, identiteetin, tuotemerkkien, tuotteiden tai palvelujen ja sponsoroidun osapuolen välillä.

Sponsori on mikä tahansa yritys tai juridinen henkilö, joka antaa rahallista tai muuta sponsorointitukea.

Sponsoripanoksella tarkoitetaan sponsorituen antajan osallistumista sponsoriyhteistyön toteuttamiseen. Käytännössä sponsoripanos on rahaa, tavaraa, palveluja tai muuta siihen rinnastettavaa kuten mediatilan luovutusta.

Sponsorivastike on sponsorin saamaa, yleensä immateriaalista näkyvyys- ym. hyötyä.

Sponsoroinnin yleisperiaatteet Suomen Psykologiliitossa ja sen jäsenyhdistyksissä

Käytännössä sponsoriyhteistyö muodostuu sponsoroivan tahon antamasta panoksesta ja vastapuolen antamasta vastikkeesta.

 1. Sponsoroinnin on kohdistuttava Suomen Psykologiliittoon tai sen jäsenyhdistykseen, ei yksittäisiin henkilöihin.
 2. Sponsorirahoituksen vastaanottamisen pitää edellyttää todellisen lisäpanoksen tarpeen olemassaoloa.
 3. Sponsorin saaman vastikkeen tulee olla kohtuullinen ja oikeassa suhteessa sponsoripanokseen. Sen pitää olla myös rajattu eli liittyä sponsoroitavaan tilaisuuteen tai kohteeseen. 
 4. Sponsoriyhteistyön kautta saatava rahoitus kuuluu Suomen Psykologiliiton tai sen jäsenyhdistyksen taloushallinnon piiriin.
 5. Sponsorointi ei saa johtaa siihen, että Suomen Psykologiliitolle tai sen jäsenyhdistykselle syntyisi sopimuksen ulkopuolella velvoitteita sponsoria kohtaan.
 6. Sponsorointi ja muut samojen osapuolten väliset taloudelliset suhteet on pidettävä selkeästi erillään.
 7. Sponsorointi ei saa missään olosuhteissa vaarantaa Suomen Psykologiliiton tai sen jäsenyhdistyksen alaisen toimielimen luotettavuutta.
 8. Sponsoriyhteistyön tulee olla Suomen Psykologiliiton tai sen jäsenyhdistyksen julkisuuskuvaan sopivaa.

Sponsorille asetettavat vaatimukset

Sponsorin on täytettävä toimintansa sisällön ja laadun suhteen korkeat eettisyyden vaatimukset.

Sponsorihankinnasta

Mahdollisuutta sponsoriyhteistyöhön tulee tarjota puolueettomasti ja tasapuolisesti kaikille sellaisille tahoille, joiden voidaan olettaa olevan siitä kiinnostuneita.

Kiinnostus on selvitettävä kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Sponsorihankinta on järjestettävä siten, etteivät yhteistyön ulkopuolelle jääneet tahot voi esittää perusteltuja väitteitä siitä, että niille ei ole annettu mahdollisuutta yhteistyöhön.

Sponsorisopimuksista

Sponsoriyhteistyöstä tulisi mielellään tehdä kirjallinen sopimus. Esimerkiksi säilytettävä sähköposti, josta käy ilmi osapuolten tahdonilmaisu, riittää pienissä sponsoroinneissa sopimukseksi.

Sopimukseen kirjattavia asiakohtia ovat ainakin sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto ajallisesti rajoitettuna. Sponsoriyhteistyön sisällön tulee kokonaisuudessaan, siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen, käydä ilmi sopimuksista.

Sponsoriyhteistyön hallinnollinen käsittely

Sponsoriyhteistyö valmistellaan ja päätökset sponsorituen vastaanottamisesta tehdään sponsoritukea saavassa rekisteröidyssä toimielimessä, kuten paikallisyhdistyksessä. Mikäli tuen saajana on rekisteröimätön toimielin, tuen vastaanottamisesta päättää liiton hallitus. Se päättää sponsorituesta myös silloin, kun tuki on taloudellisesti tai muulla tavalla merkittävä. Sponsoritukiasia voidaan muutoinkin tarvittaessa alistaa hallituksen päätettäväksi.

Sponsoritukea tulee liiton taloudenhoidossa käsitellä kuten muutakin liiton toimintaan liittyvää tulorahoitusta. 

2. Yhteisrahoitteinen toiminta

Yhteisrahoitteisella toiminnalla tarkoitetaan sellaisia hankkeita, joihin Suomen Psykologiliitto saa talousarviossa myönnetyn määrärahan lisäksi osarahoitusta erilaisilta yhteistyötahoilta. Kyse on siten kustannusten jakamisesta. Ulkopuolisilta rahoittajilta saatavan rahoituksen ei ole kuitenkaan tarkoitus kattaa kaikkia hankkeesta syntyviä kustannuksia.

Rahoittaja ei saa yhteisrahoitteisen hankkeen seurauksena välitöntä vastiketta. Yhteisrahoitettavan hankkeen kontrolli on liitolla, joskin rahoittajalla on oikeus seurata hankkeen etenemistä. Rahoittajalla ei ole yksinoikeutta hankeen mahdollisiin tuotoksiin.

3. Lahjoitukset 

Suomen Psykologiliitolle lahjoitettavien varojen vastaanottamisesta päättää liiton hallitus. Lahjoitusvarojen vastaanottamisessa on otettava huomioon seuraavaa:

 • Lahjoitusvaroilla toteutettavan toiminnan tulee tukea liiton varsinaisen tehtävän toteuttamista.
 • Lahjoitusvarojen vastaanottaminen ei saa aiheuttaa liitolle merkittävissä määrin lisämenoja.
 • Lahjoitukseen ei saa sisältyä ehtoja, joita ei voida pitää liiton kannalta hyväksyttävinä.
 • Lahjoitus ei saa sisältää selkeää vastasuorituksen vaatimusta.