Kliinisen mielenterveyspsykologian koulutus 2014–16

Suomen Psykologiliitto on yhteistyössä HYKS psykiatrian, Helsingin yliopiston psykologian oppiaineen ja yliopistoverkosto Psykonetin edustajien kanssa suunnitellut täydennyskoulutusohjelman erityisesti psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa työskenteleville psykologeille.

Koulutusohjelman päätavoite on päivittää ja syventää psykiatriassa toimivien psykologien tietoja ja taitoja kliinisen mielenterveyspsykologian ydinalueilla.

Koulutuksessa keskitytään erityisesti tutkittuun tietoon pohjautuviin psykologisiin malleihin sekä tämän tiedon entistä monipuolisempaan soveltamiseen psykologisissa tutkimuksissa, konsultaatioissa ja interventioissa.

Ohjelman tarkempi kuvaus on liitteessä.