Mitä psykologi tekee?

Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Tähän on koottu psykologien yleisimpiä työtehtäviä ja töiden sisältöjä.

Kasvatus- ja perheneuvolapsykologi

-Toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä neuvolan lastenpsykiatrin, sosiaalityöntekijän ja puheterapeutin kanssa
-Auttaa vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmatilanteissa käyttäen tarvittaessa psykologisia yksilötutkimuksia ja testejä
-Tukee lapsia, nuoria ja vanhempia traumoissa ja kriiseissä
-Auttaa tarvittaessa lapsia, nuoria ja perheenjäseniä yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapioiden avulla

Koulupsykologi

-Edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.

-Tukee opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Psykologi psykiatrisessa sairaalassa

-Tekee mm. tutkimuksia, joiden pohjalta suunnitellaan potilaan hoitoa, arvioidaan työkykyä tai tehdään eläkepäätöksiä
-Suunnittelee hoitoa ja kuntoutusta yhdessä muun henkilökunnan kanssa
-Kouluttaa ja ohjaa muuta henkilökuntaa

Terveyskeskuspsykologi

-Antaa apua mm. lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä
-Tekee psykologisia tutkimuksia ja antaa lyhytaikaista terapiaa
-Osallistuu terveyskasvatukseen, yhdyskuntatyöhön ja erilaiseen suunnittelutyöhön
-Tekee työterveyshuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten työolojen arviointia ja henkilöstön koulutusta

Psykologi mielenterveystoimistossa

-Keskustelee, neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa
-Antaa sekä lyhytkestoista kriisiterapiaa että pitkäaikaisempaa psykoterapiaa
-Tekee psykologisia tutkimuksia ja arvioi psyykkistä työkykyä

Ammatinvalintapsykologi

- Ammatinvalintapsykologit työskentelevät useimmin työvoimatoimistoissa. Heidän työnkuvansa on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut.
-Ammatinvalintapsykologi auttaa ihmisiä soveltuvan ammatin ja koulutuksen valinnassa elämän eri vaiheissa
-Tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia
-Osallistuu vajaatyökykyisten kuntoutuksen suunnitteluun

Neuropsykologi

- Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neurospykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian alue.

- Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Tällaisia häiriöitä voivat olla mm. puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt , jotka voivat olla synnynnäisiä, tapaturmasta johtuvia tai sairaudesta johtuvia.

- Neuropsykologi osallistuu myös aivoperäisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kuntouksen suunnitteluun ja toteutukseen

Psykoterapeutti

Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapiakoulutus.

- Psykoterapeutti antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita sekä päästä elämänsä kriisivaiheiden yli.
- Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta: esimerkiksi psykoanalyyttistä psykoterapiaa tai kognitiivista terapiaa.

Työ- ja organisaatiopsykologi

Psykologista asiantuntemusta kaivataan työelämässä yhä enemmän. Psykologit toimivat työelämässä muun muassa konsultteina, henkilöstöhallinnossa tai työterveyshuollossa.

Opintopsykologi

Opintopsykologi työskentelee yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.
- Työmuotoina ovat psykologinen erityisohjaus, neuvonta ja lyhytinterventio oppimiseen ja oppimisympäristöön liittyvissä ongelmissa. Interventio voi toteutua yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti.
- Opintopsykologi tekee yhteistyötä oppilaitoksen henkilökunnan  ja muiden
opiskeluun liittyvien tahojen kanssa. Hän muun muassa kouluttaa, osallistuu
ohjauksen ja opetuksen kehittämiseen sekä tutkimustyöhön.
- Opintopsykologi arvioi opiskelijan opiskelukuntoisuutta, psyykkistä hyvinvointia ja  muiden tukitoimien tarpeellisuutta.

LISÄÄ TIETOA PSYKOLOGIN TYÖSTÄ

Viikon ammatti: Psykologi
Opintoluotsi psykologin työ