Mitä psykologi tekee?

Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Tähän on koottu psykologien yleisimpiä työtehtäviä ja töiden sisältöjä.

Perheneuvolapsykologi

 • Toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä lastenpsykiatrin ja sosiaalityöntekijän/perheneuvojan kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa.
 • Selvittää ja arvioi lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviäongelmia tarvittaessa psykologisin tutkimuksin ja suunnittelee kuntoutusta.
 • Tukee vanhempia lasten kasvatusasioissa.
 • Auttaa perheitä löytämään ratkaisuja erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä.
 • Voi toimia myös perheasiain sovittelijana.
 • Auttaa perheitä, lapsia ja nuoria yksilö- pari- perhe- ja ryhmäterapian avulla.

Koulupsykologi

-Edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.

-Tukee opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Psykologi psykiatrisessa sairaalassa

-Tekee mm. tutkimuksia, joiden pohjalta suunnitellaan potilaan hoitoa, arvioidaan työkykyä tai tehdään eläkepäätöksiä
-Suunnittelee hoitoa ja kuntoutusta yhdessä muun henkilökunnan kanssa
-Kouluttaa ja ohjaa muuta henkilökuntaa

Terveyskeskuspsykologi

-Antaa apua mm. lastenkasvatusongelmissa, elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä
-Tekee psykologisia tutkimuksia ja antaa lyhytaikaista terapiaa
-Osallistuu terveyskasvatukseen, yhdyskuntatyöhön ja erilaiseen suunnittelutyöhön
-Tekee työterveyshuoltoon liittyviä tehtäviä, kuten työolojen arviointia ja henkilöstön koulutusta

Psykologi mielenterveystoimistossa

-Keskustelee, neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa
-Antaa sekä lyhytkestoista kriisiterapiaa että pitkäaikaisempaa psykoterapiaa
-Tekee psykologisia tutkimuksia ja arvioi psyykkistä työkykyä

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi

 • Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologit työskentelevät useimmiten TE-toimistoissa. Osa psykologeista palvelee asiakkaita valtakunnallisesti Työlinjan uraohjauksessa puhelimen, videon ja verkon välityksellä. Heidän työnkuvansa on jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut.
 • Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi auttaa ihmisiä ratkaisemaan työuraan ja koulutukseen liittyviä ongelmia ja valintatilanteita. Asiakkaat ovat työikäisiä ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Uraohjaukseen voidaan hakeutua koulutusalan valitsemiseksi;  työllistymisvaikeuksien vuoksi; koska nykyinen työ ei enää kiinnosta; tai kun uran vaihdos tulee tarpeelliseksi terveyssyistä, tällöin psykologi voi osallistua ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun.
 • Psykologi auttaa asiakasta lisäämään itsetuntemustaan ja kartoittamaan toiveitaan. Tarvittaessa voidaan tehdä psykologisia tutkimuksia. Näiden pohjalta asiakas etsii sopivia ratkaisuja tarjolla olevista koulutus- ja työvaihtoehdoista psykologin tuella.

Neuropsykologi

- Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neurospykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian alue.

- Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Tällaisia häiriöitä voivat olla mm. puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt , jotka voivat olla synnynnäisiä, tapaturmasta johtuvia tai sairaudesta johtuvia.

- Neuropsykologi osallistuu myös aivoperäisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kuntouksen suunnitteluun ja toteutukseen

Psykoterapeutti

 • Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapeutin koulutus
 • Psykoterapeutti antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita sekä päästä elämänsä kriisivaiheiden yli. Noin puolet Suomessa toteutettavasta psykoterapiasta tapahtuu Kelan tukemana psykoterapiakuntoutuksena
 • psykoterapeuttikoulutuksista vastaavat yliopistot ja koulutuksia toteuttavat mm. psykoterapiayhdistykset. Koulutus kestää vähintään kolme vuotta. Se sisältää teoreettiset opinnot, työnohjatun työkokemuksen sekä oman psykoterapian.
 • Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta: esimerkiksi psykoanalyyttistä, kognitiivista tai integratiivista psykoterapiaa.
 • Psykoterapian teho on todistettu lukuisissa kliinisissä kokeissa. 

Työ- ja organisaatiopsykologi

Psykologista asiantuntemusta kaivataan työelämässä yhä enemmän. Psykologit toimivat työelämässä muun muassa konsultteina, henkilöstöhallinnossa tai työterveyshuollossa.

Korkeakoulujen opintopsykologit

 • Opintopsykologit tuovat korkeakouluihin vahvaa osaamista niin yksilö- kuin organisaatiotason preventiotyöhön. 
 • Työn tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja opiskelukyvyn edistäminen, ja työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, koulutus ja konsultaatio. 
 • Opintopsykologit ovat perehtyneet oppimisen ja motivaation psykologiaan sekä ohjaus- ja neuvontapsykologian työmenetelmiin. 
 • Opintopsykologin työnä on tukea opiskelijoita ja henkilökuntaa sujuvan opintopolun mahdollistamiseksi.

LISÄÄ TIETOA PSYKOLOGIN TYÖSTÄ

Viikon ammatti: Psykologi
Opintoluotsi psykologin työ