Siirry sisältöön

För sin medlemsavgift får förbundets medlemmar bl.a. följande tjänster:

  • Kostnadsfri hjälp och rådgivning med alla problem som gäller arbetsförhållandet. I alla frågor som ansluter sig härtill bistår förbundets ordförande, generalsekreterare och konsulterande jurist.
  • Rådgivning med alla problem som gäller yrkesfrågor: ammattineuvonta@psyli.fi, tfn 09 6122 9123
  • Förbundets tidning Psykologi 4 gånger om året samt psykologilehti.fi.
  • Patientförsäkringen (endast yrkesövare). Närmare uppgifter ger generalsekreterare
  • Psykologförbundets kalender (inte studerande medlemmar och dubbelorganiserade).
  • Olikartat material som förbundet producerar (bl.a. yrkesetiska regler, Psykologförbundets medlemsmatrikel).
  • En hos försäkringsbolaget Pohjola tagen ansvarighets- och rättsskyddsförsäkring kostnadsfritt.
  • Rabatt på liv-, olycksfalls-, rese- och resegodsförsäkringar samt Kasko-försäkringen tecknade hos Pohjola. Närmare uppgifter om försäkringarna ger försäkringsbolaget Pohjola, tfn 9800-28600.
  • Förbundets medlemmar (inte yrkesutövare) är också medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassa och berättigade till utkomstskydd för arbetslösa, vars nivå i år ca. 50 procent av psykologens lön.

Psykologförbundets medlemmar hör till förbundet via sin regionala medlemsförening. Det är viktigt, att medlemmarna på eget initiativ sköter sitt medlemsförhållande, för att uppgifterna i förbundets medlemsregister skall hållas à jour.

Ifall Du byter förening

Fyll i en blankett för medlemsanmälan och sänd den till den förening, till vars område Du flyttar. Adressuppgifterna för den nya föreningen och den erforderliga blanketten får Du antingen på Psykologförbundet tarja.koivuniemi@psyli.fi eller av Din egen förenings medlemssekreterare.

Ifall Du vill utträda ur föreningen och förbundet

Sänd en skriftlig anmälan om saken till Din förening. Ditt medlemsförhållande upphör vid utgången av den kalendermånad, under vilken föreningen har behandlat avskedsanmälningen.

Ifall Dina personuppgifter (namn, adress, arbetsplats, telefonnummer) ändras

Kontakta förbundets medlemsregisterförare. Meddela även om Du blivit arbetslös, moderskapsledig eller tjänstledig.

Medlemsavgift

Ifall arbetsgivaren innehåller Din medlemsavgift direkt av lönen, gör ett nytt innehållningsavtal alltid då Du byter arbetsplats, så att inte Ditt medlemsförhållande avbryts.

Psykologförbundets medlemmar är medlemmar i Lärarnas arbetslöshetskassa med undantag för yrkesutövarna och de vilka är dubbelorganiserade.

Även studerande kan på vissa villkor ansluta sig som medlemmar till kassan. Kassan betalar till sina arbetslösa medlemmar en till förtjänsten relaterad arbetslöshetsdagpeng, vars nivå i genomsnitt varit 50 procent av psykologens förtjänst.