Siirry sisältöön

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. 

Finlands Psykologförbunds målsättningar inför kommunalvalet 2021

 1. Varken Coronakrisen eller problemen i den kommunala ekonomin skall bekostas av psykisk hälsa
  • Psykosocialt stöd och psykologtjänster bör garanteras för alla
  • Äldre personer samt de som är i arbetsför ålder måste ha lätt tillgång till psykolog i social- och hälsocentralerna
  • Tillräcklig kunskap i psykisk hälsa skall garanteras för alla som jobbar med äldre personer
  • Att främja hälsa och välmående är kommunens uppgift, även när det gäller psykisk hälsa
  • Servicens kvalitet bör vara utgångspunkten i upphandling av tjänster i kommunen 
 2. Varken Coronakrisen eller problemen i den kommunala ekonomin skall bekostas av barn och ungdomar 
  • Permitteringar som görs av kommunen bör stoppas – de drabbar värst familjer
  • Stöd för föräldrars och familjers ork och resurser skall säkras
  • Psykologer behövs inom småbarnspedagogiken och barnskyddet 
  • Tillgången till psykologtjänster med låg tröskel måste förbättras inom mödra- och barnrådgivningen samt familjerådgivningen
 3. Arbetet som främjar psykisk hälsa samt det förebyggande arbete inom psykisk hälsa är kommunens ansvar, oavsett social- och hälsovårdsreformen
  • Det yrkesövergripande samarbetet i social- och hälsovårdstjänster måste förstärkas redan innan social- och hälsovårdsreformen 
  • Främjande av psykisk hälsa bör skrivas ner i kommunens strategi
  • Påverkan på den psykiska hälsan bör tas i beaktan som en del av beslutens förhandsbedömning vid beslutsfattning i kommunerna
 4. Elevvården som stöd för barn och ungdomars psykiska hälsa
  • Skolpsykologen hör hemma i skolan. Ansvaret över organisering samt produktion av det arbete som utförs av psykologer och kuratorer inom elev- och studerandevården bör bibehållas hos den kommun där skolan eller läroanstalten befinner sig, även efter social- och hälsovårdreformen. 
  • Det behövs 500 fler skolpsykologer 
  • Det andra utbildningsstadiet måste ha psykologens expertis till förfogandet för att följa med ungdomar fram till 18-års ålder – slut på avhopp från skolan!
  • Skolpsykologen jobbar både med enskilda individen och tillsammans med hela skolgemenskapen – båda behövs
 5. Psykologerna med i åtgärderna för sysselsättningen
  • Psykologerna behövs med i de kommunala sysselsättningsförsöken
  • Psykologernas värdefulla stöd för de svårsysselsatta bör säkras
  • Kommunen bör stärka sina anställdas psykosociala resurser och ingripa i riskfaktorer när det kommer till arbetsgemenskapens och den individuella arbetarens arbetshälsa och arbetarskydd