Siirry sisältöön

Psykologförbundet har avtalat med försäkringsbolaget Pohjola om en ansvarighets- och rättsskyddsförsäkring. Försäkringen gäller enbart förbundets ordinarie medlemmar – således inte de som är dubbelorganiserade eller studerande. Denna försäkring ersätter dock inte den lagstadgade patientförsäkringen.

Ansvarighetsförsäkringen ger förbundets medlemmar skydd i händelse för skadeståndsskyldighet uppkommen i arbetet.

Försäkringsbolaget utreder, om ersättningsskyldighet existerar och i så fall, hur stor den är. Likaledes sköter försäkringsbolaget de underhandlingar ersättningsärendet kräver. 

Försäkringsbolaget ersätter även eventuella rättegångskostnader en tvistefråga åsamkar.

Med rättsskyddsförsäkringen täcks de advokat- och rättegångskostnader, som åsamkas medlemmen i tviste- eller brottsfall som ansluter sig till arbetet.

Rättsskyddsförsäkringen täcker advokat- och rättegångskostnaderna för medlem i förbundet, om han på grund av sitt arbete blir inblandad i ett tviste- eller brottmål.

I ett civilmål ersätter rättsskyddsförsäkringen de egna advokatkostnaderna och ifall medlemmen blir förlorande part de rättegångskostnader som han ådöms att betala till motparten.

Närmare uppgifter direkt från Pohjola tfn 9800 28600.