Siirry sisältöön

Anvisningarna gäller Psykologförbundets medlemmar på den privata sektorn (bortsett från de arbetsplatser där den undertecknade organisation för kollektivavtalet är FOSU, YTN eller Psykologförbundet). För de flesta psykologer medför coronapandemin att behovet för psykologiskt arbete ökar och psykologernas arbetsmängd likaså. På många branscher medför pandemin däremot en minskning i arbete genom att det uppstår en rätt för arbetsgivaren att permittera, eller till och med säga upp, arbetstagaren. Man blir möjligtvis även tvungen att omorganisera arbetsuppgifter på arbetsplatser. 

I alla dessa situationer måste arbetsgivaren, i enlighet med lagen om samarbete (OBS! gäller de arbetsgivaren inom den privata sektorn som har regelbundet minst 20 arbetstagare anställda i ett arbetsförhållande), förhandla om förändringar med arbetstagarrepresentanter innan beslut görs. Därför är det nu motiverat att välja arbetstagarrepresentanter till arbetsplatserna, ifall sådana inte tidigare valts. 

På många arbetsplatser inom den privata sektorn följer man kollektivavtal som inte täcker psykologer, eftersom avtalsparten är någon annan organisation än FOSU, YTN eller Psykologförbundet. Sådana är till exempel kollektivavtalet för den privata hälsoservicebranschen samt kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. De förtroendemän som valts av medlemmarna i en organisation som tecknat avtal, representerar endast medlemmarna i denna organisation. Om arbetsplatsen däremot har en förtroendeman från FOSU eller YTN, är hens uppgift att också representera psykologer i samarbetsförhandlingarna. De personalgrupper som inte har en förtroendeman som valts på grund av ett kollektivavtal, kan välja ett förtroendeombud eller ett samarbetsombud på basis av lagen om samarbete och arbetsavtalslagen.

Ni kan alltså utse en av psykologerna (som tillhör Psykologförbundet) som förtroendeombud på basis av lagen om samarbete och arbetsavtalslagen, eller alternativt utse ett samarbetsombud på basis av lagen om samarbete. Det är att föredra att utse ett förtroendeombud, eftersom det är ett mångsidigare förtroendeuppgift. Såsom förtroendemannen har förtroendeombudet även ett uppsägningsskydd.  

Det väsentliga i arrangering av val är att alla som tillhör personalgruppen (medlemmarna i Psykologförbundet) får information om a) nominering b) kandidaterna samt tidpunkt och valprocedur. Vem som helst kan vara proaktiv i arrangering av valet och fungera som arrangör för valet, även en person som ställer upp i valet.

Om det endast finns enstaka/några personer som tillhör Akava, men som inte ingår i någon organisation som tecknat ett kollektivavtal, kan dessa anses som en personalgrupp (högre tjänstemän) och de kan välja ett gemensamt förtroendeombud. 

Nomineringen samt valet kan arrangeras per e-post och arbetstagarnas e-postadresser torde finnas till förfogande på arbetsplatsen. Nomineringstiden kan med skäl vara kort i dessa undantagstider, men det väsentliga är att alla berörda får informationen innan valet. Den som arrangerar valet ber att de som vill ställa upp som kandidater anmäler och presenterar sig inom utsatt tid. När tidsgränsen är nådd, informeras alla om vem som ställt upp i valen och alla i personalgruppen ombes att meddela arrangören vem hen röstar på. Om det endast finns en kandidat, behövs varken röster eller e-postmeddelanden, utan denna kandidat kan anses vald. Efter det informeras personalgruppen, arbetsgivarrepresentanten samt Psykologförbundet om valet. 

Arbetsgivaren får inte påverka vem som ställer upp i valet eller vem som blir vald. Även personer som arbetar i förmanspositioner kan ställa upp i valet, bortsett från personer som sitter i företagens högsta ledning, har rösträtt i ledningsgruppen eller en beslutsfattande position angående t.ex. löner.

Det finns följande information på hemsidan.

De undantagssbestämmelser i arbetstslagstiftning som regeringen gjort på grund av coronapandemin bör beaktas. De påverkar samarbetsförfarandet. Valtioneuvosto

Lagen om samarbete, kap 2 § 8

Företrädare för personalgrupperna är antingen den förtroendeman som valts på grundval av ett kollektivavtal eller det förtroendeombud som valts i enlighet med 13 kap. 3 § i arbetsavtalslagen. Om majoriteten av de arbetstagare som hör till någon av företagets personalgrupper inte har rätt att delta i valet av den förtroendeman som avses i 1 mom., kan de arbetstagare som hör till denna majoritet bland sig välja ett samarbetsombud för högst två år i sänder, om majoriteten av dem beslutar detta. Valet eller något annat valförfarande ordnas av de arbetstagare som hör till nämnda majoritet så att alla som hör till denna majoritet skall ha möjlighet att delta i valet av samarbetsombudet.

Arbetstagarna inom en personalgrupp har också rätt att bland sig välja ett samarbetsombud för den mandatperiod som avses i 2 mom., om de inte har valt förtroendeman eller förtroendeombud enligt 1 mom., fastän de skulle ha rätt till det med stöd av 1 mom. Valet eller något annat valförfarande skall ordnas så att alla arbetstagare som hör till personalgruppen har möjlighet att delta i valet av samarbetsombudet.