Siirry sisältöön

En studerande är inte ännu legitimerad, men kan utnyttja sin expertis inom psykologi i andra uppgifter. När man utför arbete där man använder sig av sin sakkunnighet inom psykologi, skall lönen också motsvara detta. En psykologistuderande som utför sin praktik är en nästan färdig psykolog, vars arbetsinsats förtjänar en adekvat ersättning. Efter utförd praktikperiod kan studeranden även fungera som vikarie för en legitimerad psykolog, och då är lönen den samma som hos den legitimerade psykologen. 

Psykologförbundet kartlade löner för praktikperioden och för annat arbete som psykologistuderanden utfört under studietiden, samt löner och arvoden, i sin utredning hösten 2020. Psykologförbundet har formulerat lönerekommendationer för psykologistuderande för arbetsuppgifter som kräver eller gynnas av studier inom psykologi. 

Checklista för förhandling om praktiklönen 

Psykologförbundets lönerekommendation är 2/3 av lönen för en nyutexaminerad legitimerad psykolog i samma arbetsuppgift. Den här summan varierar mellan arbetsgivare och tillämpningsområde. Lönerekommendationen inom kommunsektorn är exempelvis 2338,33 €/mån, inom statssektorn ca 2366 €/mån, inom företagssektorn 2804 €/mån och inom universitetssektorn ca 2289 €/mån. Lönerekommendationerna uppdateras årligen och den nyaste informationen hittar du på den här nätsidan. 

 • Praktiklönen bör ändå vara minst 1236 €/mån för de första tre månaderna och 1637,53 €/mån för de två där på följande månaderna. 1236 €/mån är den minimilön som anges i arbetslöshetsförsäkringslagen, för att lönen skall uppfylla arbetsvillkorna för arbetslöshetskassan. 1636,53 €/mån är minimilönen enligt AKTA-avtalet, som skall betalas efter 3 månader av arbete. Under praktikperioden bör lön betalas för hela perioden under alla omständigheter, praktikperioden får inte någonsin vara oavlönad.
 • Det finns ingen enhetlig lön. Lönen beror på geografiskt läge, arbetsgivarsektorn, arbetsuppgiften, praktikantens egna kunskaper, kunskaperna i att löneförhandla och kraven på arbetsuppgiften. 
 • Psykologerna (och psykologistuderandena) är utanför kommunsektorns kostnadsberäkningar, således är lönen helt öppen för förhandling. Inom kommunsektorn är arbetsgivarnas system för arbetsvärdering oftast anknutna till något lönesystem, som skapar t.ex. en lönetabell med 3-5 steg. Det kan således vara utmanande att förhandla en annan lön. Oftast inkluderar dessa tabeller dock inte en skild praktiklön eller lön för en psykologistuderande. Därför lönar det sig alltid att förhandla en lön enligt förbundets lönerekommendationer för praktikperioden – alltså 2/3 av den lägsta lönen på 1-steget. 
 • Identifiera dina styrkor och våga be om en lön som tar dem i beaktan. När man förhandlar om löner är det viktigt att känna igen sina styrkor och sälja det till arbetsplatsen. Förutom att psykologer har kunskaper som andra yrkesgrupper inte har, har även du styrkor som inte andra psykologer har.
 • Tänk på vilken sorts kunskap just du och ditt kunnande kan erbjuda arbetsplatsen i frågan. Styrkor som skiljer dig från de andra kan du ha åstadkommit till exempel genom volontärarbete, arbete vid sidan om studier, ämnet i din pro gradu-avhandling eller biämnesstudier. Tänk också på vilka styrkor det studieprogrammet som ditt universitet erbjuder har och för fram dessa. 
 • Praktikperioden är inte endast till för den praktiserande studerande, det är något som gynnar både dig och arbetsgivaren.  När psykologistuderande inleder sin praktikperiod, är hen nästan en färdig psykolog som utför en psykologs arbetsuppgifter. Praktikanten får en chans att utveckla sina yrkesmässiga kunskaper i praktiken, samtidigt som hen erbjuder arbetsplatsen sina färska kunskaper. Fastän du känner dig oerfaren, har du 5 år av universitetsstudier i bagaget och den mest uppdaterade vetenskapliga kunskapen inom psykologin. Därför är det viktigt att lönen är enligt rekommendationerna.
 • Beakta efterfrågan och utbud då du söker arbetsplats. Universitetsstäder har ofta lägre löner än ställen som har det mer utmanande att hitta psykologer. Det lönar sig att vara modig och söka sig till områden som har brist på psykologer. På det här viset är man i en starkare ställning i förhandlingar om löner.
 • Man kan jobba i många olika expertuppdrag på basis av magisterexamen i psykologi. Det lönar sig att ta en titt utanför lådan, även när det kommer till tillämpningsområde och ha ett öppet sinne för nya områden som kunde gynnas av psykologens sakkunnighet. Överallt där man använder sig av psykologens expertis, skall även lönen motsvara detta. 
 • Kom ihåg att ta reda på ifall ditt universitet erbjuder praktikunderstöd, som betalas rakt åt arbetsgivaren. Förbundets mål är att alla psykologistuderande skall få lika mycket praktikunderstöd. Praktikunderstödet är speciellt viktigt för psykologistuderanden, eftersom praktikperioden är obligatorisk för magisterstuderanden inom psykologi, till skillnad från andra branscher. 
 • Förhandla även om anställningsförmåner. Det behövs tålamod med löneutveckling och saker framskrider ibland långsamt. Ge inte upp, fast det känns att lönen stampar på stället. Det är viktigt att du är medveten om dina rättigheter. Förutom lönen kan man även förhandla om andra förmåner, som utbildning, omfattande arbetshälsovård samt bostads-, bil-, internet-, motions-, lunch-, eller telefonförmåner. 
 • Lönen är aldrig bara en lön för en psykolog, utan ett verktyg för intressebevakning för psykologer som yrkesgrupp. Då psykologers lön stiger, stiger även uppskattningen för psykologyrket och psykologin. Det här syns i hur psykologers röster blir hörda i bl.a. samhällelig beslutsfattning. En bra lön erbjuds sällan direkt, utan den måste förhandlas. Alltid när en psykolog eller praktikant förhandlar en bra lön åt sig själv, gynnar det hela yrkesgruppen! 
 • Kom ihåg att du inte är ensam, förbundet stöder dig. Du kan alltid ta kontakt i Psykologförbundets  studierådgivning (opiskelijaneuvonta@psyli.fi) och be om personlig rådgivning. Förbundet ordnar och stöder också olika utbildningstillfällen för studeranden. Dessutom kan studentföreningarna till exempel i samarbete med lokalföreningar ordna löneutbildningar, och få både ekonomiskt och konkret stöd för evenemangen.