Siirry sisältöön

Psykologens arbetsuppgifter får skötas endast av en Valvira legitimerad psykolog. Men en studerande som håller på att avlägga magisterexamen i psykologi får tillfälligt, och under vissa villkor, fungera som psykolog. Det här möjliggör att studeranden kan få mer arbetserfarenhet efter att ha utfört sin praktikperiod, eftersom som vikariat innebär mer ansvar än praktikperioden. 

En studerande kan fungera som psykolog med vissa förutsättningar

Enligt Valvira kan en studerande inte anställas i en legitimerad psykologs uppgifter, ifall det finns en legitimerad psykolog tillgänglig för uppdraget. Om det inte finns en legitimerad psykolog tillgänglig och psykologuppdraget skulle på grund av detta bli oskött, är det skäligt att anställa en psykologistuderande att tillfälligt sköta uppgiften. 

Tillfällighet betyder visstidshet, som till exempel moderskapsvikariat. Skötsel av en öppen tjänst i flera års tid är emellertid inte tillfälligt, även om det sker i där på följande kortare perioder. En studerande får varken tillfälligt eller permanent fungera i psykologuppgifter ifall det är mer än tio år sedan hen inledde sina psykologstudier (Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, 104/2008). 

Psykologistuderanden måste ha förutsättningar att vara verksam i sin uppgift som psykolog. Detta innebär tillräckligt goda färdigheter på basis av utförda studier, uppnådd arbetserfarenhet eller andra faktorer som påverkar färdigheten för arbetsuppgifterna. I praktiken innebär det här att den fem månader långa praktikperioden som ingår i psykologimagisterexamen, samt de centrala yrkesinriktade studierna, måste vara avklarade. 

Arbetsgivarens skyldigheter

Det är arbetsgivarens skyldighet att i varje enskilt fall bedöma studerandens färdigheter och avgöra hurdana uppgifter personen har tillräckliga förutsättningar att sköta. Arbetsgivaren bör definiera tillräckligt specifikt studerandens arbetsuppgifter, ansvar och gränser för arbetet, samt andra begränsningar. Dessutom bör arbetsgivaren säkerställa att studerandens studier har genomförts med godkända vitsord. 

En psykologistuderande som fungerar i psykologuppgifter bör fungera under övervakning och ledning av en legitimerad psykolog. Det är arbetsgivarens skyldighet att utnämna skriftligt denna legitimerade psykolog som studerandens handledare. Handledaren bör följa, handleda och övervaka den studerandes verksamhet, samt ingripa omedelbart ifall det framkommer olägenheter. Det är viktigt att studeranden och hens handledare kommer överens om hur kontakten, ledningen samt övervakningen sker i praktiken.  

I vilka enheter kan man arbeta som studerande?

Studeranden får verka i en legitimerad psykologs uppgifter endast på verksamhetsenheter för social- och hälsovård (till exempel sjukhus, hälsocentraler och familjerådgivningar), samt i privata enheter som fungerar under lagen om privat hälso- och sjukvård. 

Det gemensamma för studerandens verksamhet i dessa enheter är att arbetet sker i arbets- eller tjänsteförhållande, vilket betyder att studeranden är en arbetstagare. En studerande får aldrig fungera i en legitimerad psykologs uppgifter som egenföretagare. Studeranden får således inte starta en privatpraktik som erbjuder psykologservice för individer eller organisationer. Studeranden kan dock grunda ett företag eller en firma för att erbjuda tjänster som inte kräver att man har en legitimering inom hälsovården, till exempel är undervisnings- och utbildningstjänster. 

Studerandes yrkesbeteckning och diarieanteckningar

Titeln ”psykolog” är tillåten endast för en legitimerad psykolog. En studerande kan således inte använda sig av denna yrkesbeteckning, även om hen fungerar i psykologuppgifter. Däremot skall studeranden använda beteckningen psykologistuderande (Psyk. stud.) eller psykologie kandidat (Psyk. kand.). 

Dessa beteckningar används även i patientjournaler, för att klargöra att det är en psykologistuderande och inte en legitimerad psykolog som gjort anteckningen. Under studerandens praktikperiod är det handledaren som godkänner anteckningarna. När studeranden fungerar i en legitimerad psykologs uppgifter har hen själv ansvaret över sitt arbete, även om hen fungerar under ledning och övervakning av en legitimerad psykolog.  Detta innebär att patientjournalanteckningar gjorda av en studerande i en legitimerad psykologs uppgifter inte behöver godkännande för sina patientjournalanteckningar. 

Du hittar mer information angående studeranden i en legitimerad yrkesutbildad persons uppgifter inom hälso- och sjukvården på Valviras sidor. 

Lönen för studerande i en legitimerad psykologs uppgifter

Då en studerande fungerar i en legitimerad psykologs uppgifter, måste lönen bestämmas på basis av arbetsuppgiftens krav. Inom kommunala sektorn inte kunnat ge mindre lön på grund av att arbetstagaren är okvalificerad sen år 2012. Utgångspunkten för AKTA är att kraven av arbetsuppgiften definierar lönen, oavsett om legitimeringskraven uppfylls eller ej. Om arbetsuppgiften är lika krävande för både en psykologistuderande som en legitimerad psykolog, skall lönen också vara lika för båda. 

Den uppgiftspecifika lönen kan sänkas endast om uppgiften i sig görs lättare. Enligt Psykologförbundet måste arbetsuppgifterna göras märkvärdigt lättare, innan man kan sänka lönen. Om man sänker på kraven av arbetsuppgiften, är lönen oftast 5% mindre än lönen för den legitimerade psykologen i arbetsuppgiften. 

Att sänka arbetsuppgiftens krav är något som alltid måste förhandlas i förväg och det måste inkluderas så detaljerat som möjligt i uppgiftbeskrivningen. Om en sänkning i lönen har gjorts, men arbetsuppgiften och kraven har i självaverket varit de samma som hos andra som skött arbetsuppgifterna, är arbetstagaren berättigad att kräva retroaktiv justering av lönen. 

Mer om löner för studeranden hittar du på medlemssidorna.