Siirry sisältöön

Psykisk HÄLSA är mer än frånvaro av sjukdom

Förebyggande i fokus under hela livscykeln

 • Tillräckligt med stöd för barn inom småbarnspedagogiken
  • Psykologtjänster ska vara tillgängliga för alla inom småbarnspedagogiken, oavsett hemkommun
  • Lagen om småbarnspedagogik bör kompletteras så att psykologen är en del av småbarnspedagogikens personal
 • Skolpsykologen hör hemma i skolan
  • Förflyttningen av elev- och studerandevårdens tjänster ska ske smidigt och en bindande personaldimensionering bör förverkligas.
 • Service för studerande under hela studietiden
  • Studiepsykologer i högskolorna bör vara lagstadgade
 • Fokus på upprätthållande av arbetsförmågan
  • Förbättra välbefinnandet i arbetet på organisationsnivå
  • Inom arbetshälsovården bör psykologen definieras som yrkesperson i stället för nuvarande status som sakkunnig
 • Stöd psykisk hälsa hos äldre
  • Psykiskt stöd med låg tröskel för äldre personer

En likställd tillgång till mentalvårdtjänster för alla

 • Välfärdsområdens mentalvårdstjänster på basnivå i skick 
  • Satsa på förebyggande insatser för psykisk ohälsa
  • Heltäckande mentalvårdstjänster ska omfattas av vårdgarantin
  • Tillgången till psykologtjänster inom bashälsovården bör förstärkas
 • Tillgång till rehabiliterande psykoterapi bör vara likställd inom hela Finland
  • Ansvaret för att ordna rehabiliteringspsykoterapi samt krävande medicinsk rehabilitering ska fortsättningsvis ligga hos FPA

Social- och hälsovårdsbranschen ska ha attraktiva arbetsplatser där kvalificerad personal vill stanna 

 • I våra välfärdsområden bör egna resurser reserveras för mentalvårdstjänster 
  • Öronmärkt finansiering för psykisk hälsa
  • Arbetsplatser inom social- och hälsovårdstjänster ska vara attraktiva 
 • Tillgång till kvalificerad arbetskraft kräver insatser i utbildningen 
  • Psykologers praktikperioder bör stödjas genom statlig finansiering
  • Specialiseringsutbildningarna för psykologer bör göras avgiftsfria
 • Psykoterapeututbildningen bör följa tvåstegsmodellen
  • Psykoterapeututbildningen utvecklas till att följa tvåstegsmodellen som används i Sverige 

Läs mer på finska