Siirry sisältöön

Psykologiliiton lausunto: Riittävä psykologiresurssi kuntakokeiluissa on välttämätöntä tuloksekkaalle työllisyyden hoidolle

Osa TE-toimistoissa työskentelevistä psykologeista on siirtymässä ns. työllisyyden hoidon kuntakokeiluihin maaliskuun alusta lukien lakimuutoksen tultua voimaan. Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi psykologien osaamista tarvitaan riittävästi sekä TE-toimistoissa että kokeilukuntien työllisyyspalveluissa. On jo tullut esiin tilanteita, joissa kunnan ja TE-toimiston välillä on kiistaa niukan psykologiresurssin jakamisesta. Nyt tarvitaankin korjausliikkeitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

Osalla alueista ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelujen resursointi on jo nyt liian ohut, eikä resurssi ole riittävä TE -toimistonkaan asiakkaiden palveluun. Psykologien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut puoleen, johtuen erilaisista organisaatiouudistuksista ja epätarkoituksenmukaisesti kohdennetuista uudistushankkeista. Kuntakokeiluun siirtyviä asiakasryhmiä ovat nuoret, maahanmuuttajat ja muut tukea tarvitsevat asiakkaat. Nämä tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta kasvokkain ja moniammatillista tukea, mikä edellyttää alun alkaen palveluun riittävää resursointia ja erilaisten työvälineiden käyttöä: työ-/koulutuskokeilut, lääkärin/neuropsykologin tutkimukset jne.

Työvoimapalveluissa tarvitaan ennaltaehkäisevää ja korjaavaa psykologista ohjausta. Räätälöity henkilökohtainen psykologin antama ohjaus on ollut asiakkaidenkin jatkuvasti toivomaa ja kiittämää palvelua, joka ei ole korvattavissa digitalisoinnin tai muiden työntekijöiden avulla.

Terveydenhuollon laillistettuina ammattihenkilöinä psykologit pystyvät arvioimaan asiakkaan kokonaistilanteen ja ohjaamaan häntä realistisiin koulutus- ja työuraratkaisuihin. Näin vältetään resurssien haaskaamista sekä yhteiskunnalliselta että henkilökohtaiselta kannalta. Psykologin osaaminen mahdollistaa psyykkisen työ- ja toimintakyvyn arvioimisen, oppimisvalmiuksien tutkimisen sekä persoonallisuuden, motivaation ja sosiaalisen pääoman huomioimisen suunnitelmaa tehtäessä. Ainoastaan laillistetulla psykologilla on oikeus käyttää psykologisia tutkimusmenetelmiä ohjauksessa. Psykologin asiakasta suojaavat sekä laki että psykologien ammattieettiset säännöt.

Psykologin ohjauksessa on mahdollista tehdä yhdessä asiakkaan kanssa juuri hänelle sopiva työ-, koulutus – tai kuntoutussuunnitelma. Ohjauksessa vahvistetaan myös asiakkaan omia urasuunnittelutaitoja. Näin voidaan saada aikaan pysyviä parannuksia työllisyyteen. Kokeilukuntiin tulee varmistaa riittävä resursointi psykologien antamaan ammatinvalinta- ja uraohjauspalveluun. Tämä on toteutettava tarvittaessa kuntien oman rekrytoinnin kautta, sillä TE-toimistoista ei ole mahdollista luovuttaa tarvittavaa määrää psykologeja. On vaara, että psykologien työkuorma kasvaa kohtuuttomaksi.

Psykologitehtäviin on kunnissa myös määriteltävä kilpailukykyinen palkkaus. Psykologeilla on laajat työmarkkinat ja psykologeista on kova kysyntä. Psykologien palkkataso on yleisesti ottaen keskimäärin selvästi työhallinnon palkkatasoa korkeampi.

Kuntakokeiluissa on otettava huomioon psykologin pätevyysvaatimukset työhallinnossa, jotka ovat nykyisin julkista työvoimapalvelua koskevassa laissa 1295/2002 sekä asetuksessa ELY-keskuksista. Lain mukaan ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluissa käytetään

  • psykologisia arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä (6 luku 11§)
  • terveydentilaa ja soveltuvuutta selvittäviä tutkimuksia (13§)

Asetus ELY-keskuksista, kelpoisuusehdot: 2) psykologilla psykologian maisterin tutkinto taikka ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen suoritettu ylin arvosana psykologiassa 21§.

Psykologit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joita Valvira valvoo.

Kokeilukäytäntöjen vakinaistamisesta päätettäessä nämä pätevyysvaatimukset on kirjattava tulevaan lainsäädäntöön.

Hyvällä psykologiresurssilla päästään parempaan tulokseen kuntakokeilussa. Keskustelemme mielellämme tästä asiasta kanssanne lisää.

Helsingissä 15.1.2021

Suomen Psykologiliitto ry

Annarilla Ahtola, puheenjohtaja, puh. 040 687 7677

Annamari Jokinen, pääsihteeri, puh. 90 6122 9124

Annarilla Ahtola

Annarilla Ahtola toimii Psykologiliiton puheenjohtajana.

Annamari Jokinen

Hallituksen ja muiden hallintoelinten sihteeri, työmarkkinaedunvalvonta, jäsenyhdistysten neuvonta, järjestökoulutus, palkkaneuvonta valtio, yliopistot, seurakunnat, yksityinen sektori