Siirry sisältöön

Ammattikäytäntöihin liittyvät ohjeet ja suositukset

Psykologiliiton suositus: Psykologin työ opiskeluhuollossa

Koulussa ja oppilaitoksessa toimiva psykologi tarkastelee ilmiöitä ja ongelmia niin yksilön, perheen, ryhmän, yhteisön kuin organisaationkin näkökulmista. Työssään …

Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suositus: Psykologinen työ akuuteissa kriiseissä

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2010 hyvän käytännön suosituksen koskien psykologista työtä akuuteissa kriiseissä. Psykologinen työ akuuteissa …

Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suositus: Neuropsykologinen kuntoutus aikuispotilailla

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2012 hyvän käytännön suosituksen koskien neuropsykologista kuntoutusta aikuispotilailla. Neuropsykologinen kuntoutus – suositus …

Psykologiliiton suositus: Psykologien osallistuminen asiantuntijana sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon tarpeessa olevalla henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa käyttämään palvelutarpeen arvioinnissa riittävästi asiantuntemusta …

Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suositus: Konsultoiva koulupsykologityö

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2013 suosituksen hyvistä käytännöistä koskien konsultoivaa koulupsykologityötä. Konsultoiva koulupsykologityö – Psykologian tieteellisen …

Psykologiliiton suositus: Psykologien osallistuminen kehitysvammalain tarkoittamaan rajoitustoimenpiteiden käytön arviointiin

Kehitysvammaisten erityishuollossa voidaan käyttää joitakin lain määrittämiä rajoitustoimenpiteitä. Psykologeilla on keskeinen rooli, kun erityishuollossa suunnitellaan ja arvioidaan rajoitustoimenpiteiden …

Psykologipalveluiden toteuttaminen etäteknologian avulla

Psykologipalveluiden toteuttaminen etäyhteyksien avulla on Suomessa lisääntymässä. Etäpalvelut ovatkin oikein käytettynä tärkeä lisä psykologien palveluvalikkoon. Niiden avulla voi …

Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan hyvän käytännön suositus: Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen arvioiminen psykologin työssä

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2017 hyvän käytännön suosituksen koskien lapsen sosioemotionaalisen kehityksen arviointia psykologin työssä. Suositus …

Psykologiliiton suositus: Psyykkisen työkyvyn arvioiminen

Psyykkistä työkykyä arvioidaan usealla psykologian sovellusalalla, joilla arvioinnin painopiste ja käytännöt vaihtelevat. Työterveyshuollossa painopiste on usein kognitiivisen toimintakyvyn …

Testilautakunnan tekijänoikeusohje psykologeille

Testilautakunta on antanut psykologeille ohjeet psykologin tutkimusmenetelmiin liittyvistä tekijänoikeuksista.

Testilautakunnan ohje: Psykologisen testin käyttökelpoisuuden arviointi

Testin käyttökelpoisuuden arviointi perustuu pääasiassa testikäsikirjassa esitettyihin tietoihin. Käsikirjan lisäksi voidaan kiinnittää huomiota testimateriaalien ja tutkimuslomakkeiden asianmukaisuuteen. Käsikirjasta …

Testilautakunnan ohje: Projektiivisten menetelmien käyttökelpoisuudesta

Psykologien keskuudessa käydään paljon keskustelua psykologien käyttämien tutkimusmenetelmien käyttökelpoisuudesta. Erityisesti ns. projektiivisten menetelmien kohdalla esitetään jyrkästi toisistaan poikkeavia …

Testilautakunnan ohjeet liittyen monikulttuurisuuden huomioimiseen psykologisessa arvioinnissa

Testilautakunta on antanut ohjeita koskien monikulttuurisuuden huomioimista psykologisessa arvioinnissa.

Ammattieettisen lautakunnan suositus: Psykologi ja huoltajuusriidat

Liiton ammattieettinen lautakunta on laatinut suosituksen tueksi niille psykologeille, joilta pyydetään apua huoltajuusriitojen yhteydessä. 1. Johdanto Lapsen huoltajuuteen …

Psykologin tutkimuksen hyvä prosessi

Psykologin tutkimukset voivat olla sisällöltään ja tavoitteiltaan hyvin erilaisia. Voidaan kuitenkin kuvata tietyt keskeiset asiat, jotka ovat määriteltävissä …

Käypä hoito -suositukset

Lääkäriseura Duodecim tuottaa Käypä hoito -suosituksia. Ne ovat tutkimusnäyttöön perustuvia ja riippumattomia kansallisia hoitosuosituksia, joista osa koskee myös …

Ohjeita etäteknologian valintaan

Etäteknologian avulla toteutettavien psykologipalveluiden määrä on lisääntymässä. Psykologiliitto on laatinut suosituksen Psykologipalveluiden toteuttaminen etäteknologian avulla avuksi jäsenilleen, jotka …

Psykologityö monikulttuurisissa tilanteissa

Lainsäädäntö tuo psykologeille velvoitteita monikulttuurityöhön. Muun muassa laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999, 1215/2005 ja 1458/2006) antaa …

Psykologian tieteellisen neuvottelukunnan suositus hyvistä käytännöistä: Psykologityö lapsiperheen eroprosessi- ja tuomioistuintyöskentelyssä

Psykologian tieteellinen neuvottelukunta on antanut vuonna 2018 hyvän käytännön suosituksen koskien psykologityötä lapsiperheen eroprosessi- ja tuomioistuintyöskentelyssä. Psykologityö lapsiperheen …