Siirry sisältöön

Ammattikäytäntöihin liittyvät ohjeet ja suositukset

Tässä osiossa kuvataan Psykologiliiton tuottamia tai koostamia psykologin ammatillista työskentelyä tukevia ohjeita ja suosituksia liittyen psykologin tutkimuksiin sekä psykologina toimimiseen erilaisissa ammatillisissa tilanteissa ja konteksteissa.

Psykologin tutkimuksiin liittyvät ohjeet ja suositukset

Psykologiliiton ohjeistus psykologin tutkimuksen prosessiin sekä testilautakunnan ohjeita tutkimusmenetelmien arviointiin, tietokoneavusteisten menetelmien käyttöön sekä kognitiivisten testien tulosten kuvaamiseen ja tulkintaan.

Testilautakunnan ohjeet: Monikulttuurisuuden huomioiminen psykologisessa arvioinnissa

Testilautakunta on laatinut ohjeita monikulttuurisuuden huomioimiseen psykologisessa arvioinnissa yleisesti ja erilaisissa tilanteissa (lapset, henkilöarviointi).

Psykologiliiton suositus: Psykologipalveluiden toteuttaminen etäteknologian avulla

Psykologipalveluiden toteuttaminen etäyhteyksien avulla on Suomessa lisääntymässä. Etäpalvelut ovatkin oikein käytettynä tärkeä lisä psykologien palveluvalikkoon. Niiden avulla voi …

Psykologiliiton suositus: Psykologin työ opiskeluhuollossa

Koulussa ja oppilaitoksessa toimiva psykologi tarkastelee ilmiöitä ja ongelmia niin yksilön, perheen, ryhmän, yhteisön kuin organisaationkin näkökulmista. Työssään …

Psykologiliiton suositus: Opintopsykologipalveluiden järjestäminen korkeakouluissa

1. Johdanto Tämän suosituksen tarkoituksena on selventää opintopsykologin työnkuvaa ja työn edellytyksiä opintopsykologin työtä tekeville psykologeille sekä opintopsykologin …

Psykologiliiton suositus: Psykologien osallistuminen asiantuntijana sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon tarpeessa olevalla henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa käyttämään palvelutarpeen arvioinnissa riittävästi asiantuntemusta …

Psykologiliiton suositus: Psyykkisen työkyvyn arvioiminen

Psyykkistä työkykyä arvioidaan usealla psykologian sovellusalalla, joilla arvioinnin painopiste ja käytännöt vaihtelevat. Työterveyshuollossa painopiste on usein kognitiivisen toimintakyvyn …

Psykologiliiton suositus: Psykologien osallistuminen kehitysvammalain tarkoittamaan rajoitustoimenpiteiden käytön arviointiin

Kehitysvammaisten erityishuollossa voidaan käyttää joitakin lain määrittämiä rajoitustoimenpiteitä. Psykologeilla on keskeinen rooli, kun erityishuollossa suunnitellaan ja arvioidaan rajoitustoimenpiteiden …

Ammattieettisen lautakunnan suositukset

Liiton ammattieettinen lautakunta on laatinut suosituksen tueksi niille psykologeille, joilta pyydetään apua huoltajuusriitojen yhteydessä. Myös psykologian alan tieteellisessä …

Henkilöarviointi työelämässä – ohjeistus hyviksi käytännöiksi

Psykologiliiton ohjeistus hyvistä käytännöistä työelämän henkilöarvioinnissa on laadittu koskemaan työelämässä ja työorganisaatioissa tapahtuvaa henkilöarviointia. Ohjeistus korvaa aiemmin Liiton julkaiseman Hyvän henkilöarvioinnin käsikirjan, jonka suomenkielinen painos on myyty loppuun.

Käypä hoito -suositukset

Lääkäriseura Duodecim tuottaa Käypä hoito -suosituksia. Ne ovat tutkimusnäyttöön perustuvia ja riippumattomia kansallisia hoitosuosituksia, joista osa koskee myös …