Siirry sisältöön

Ammattikäytäntöihin liittyvät ohjeet ja suositukset

Psykologin tutkimuksiin liittyvät ohjeet ja suositukset

Tänne on koottu tietoa psykologin tutkimuksiin liittyen sekä linkit testilautakunnan antamiin suosituksiin ja lausuntoihin.

Psykologiliiton suositus: Psykologin työ opiskeluhuollossa

Koulussa ja oppilaitoksessa toimiva psykologi tarkastelee ilmiöitä ja ongelmia niin yksilön, perheen, ryhmän, yhteisön kuin organisaationkin näkökulmista. Työssään …

Psykologiliiton suositus: Opintopsykologipalveluiden järjestäminen korkeakouluissa

1. Johdanto Tämän suosituksen tarkoituksena on selventää opintopsykologin työnkuvaa ja työn edellytyksiä opintopsykologin työtä tekeville psykologeille sekä opintopsykologin …

Psykologiliiton suositus: Psykologien osallistuminen asiantuntijana sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon tarpeessa olevalla henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeen arviointi. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa käyttämään palvelutarpeen arvioinnissa riittävästi asiantuntemusta …

Psykologiliiton suositus: Psykologien osallistuminen kehitysvammalain tarkoittamaan rajoitustoimenpiteiden käytön arviointiin

Kehitysvammaisten erityishuollossa voidaan käyttää joitakin lain määrittämiä rajoitustoimenpiteitä. Psykologeilla on keskeinen rooli, kun erityishuollossa suunnitellaan ja arvioidaan rajoitustoimenpiteiden …

Ammattieettisen lautakunnan suositukset

Liiton ammattieettinen lautakunta on laatinut suosituksen tueksi niille psykologeille, joilta pyydetään apua huoltajuusriitojen yhteydessä. Myös psykologian alan tieteellisessä …

Psykologiliiton suositus: Psykologipalveluiden toteuttaminen etäteknologian avulla

Psykologipalveluiden toteuttaminen etäyhteyksien avulla on Suomessa lisääntymässä. Etäpalvelut ovatkin oikein käytettynä tärkeä lisä psykologien palveluvalikkoon. Niiden avulla voi …

Psykologiliiton suositus: Psyykkisen työkyvyn arvioiminen

Psyykkistä työkykyä arvioidaan usealla psykologian sovellusalalla, joilla arvioinnin painopiste ja käytännöt vaihtelevat. Työterveyshuollossa painopiste on usein kognitiivisen toimintakyvyn …

Testilautakunnan ohje: Tekijänoikeusohje psykologeille

Testilautakunta on antanut psykologeille ohjeet psykologin tutkimusmenetelmiin liittyvistä tekijänoikeuksista.

Testilautakunnan ohje: Psykologisen testin käyttökelpoisuuden arviointi

Testin käyttökelpoisuuden arviointi perustuu pääasiassa testikäsikirjassa esitettyihin tietoihin. Käsikirjan lisäksi voidaan kiinnittää huomiota testimateriaalien ja tutkimuslomakkeiden asianmukaisuuteen. Käsikirjasta …

Testilautakunnan ohje: Projektiivisten menetelmien käyttökelpoisuudesta

Psykologien keskuudessa käydään paljon keskustelua psykologien käyttämien tutkimusmenetelmien käyttökelpoisuudesta. Erityisesti ns. projektiivisten menetelmien kohdalla esitetään jyrkästi toisistaan poikkeavia …

Testilautakunnan ohjeet: Monikulttuurisuuden huomioiminen psykologisessa arvioinnissa

Testilautakunta on antanut ohjeita koskien monikulttuurisuuden huomioimista psykologisessa arvioinnissa.

Käypä hoito -suositukset

Lääkäriseura Duodecim tuottaa Käypä hoito -suosituksia. Ne ovat tutkimusnäyttöön perustuvia ja riippumattomia kansallisia hoitosuosituksia, joista osa koskee myös …

Psykologityö monikulttuurisissa tilanteissa

Lainsäädäntö tuo psykologeille velvoitteita monikulttuurityöhön. Muun muassa laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999, 1215/2005 ja 1458/2006) antaa …