Siirry sisältöön

Psykologin asiantuntijuudessa yhdistyy tieteellinen ajattelu ja tutkimusosaaminen, psykometriikan tuntemus, kliininen kokemus, ihmisen kehityksen ja käyttäytymisen teoreettinen tuntemus sekä ymmärrys erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusprosesseista kahdenvälisistä suhteista aina organisaation ja yhteiskunnan tasolle saakka.

Moniammatillisessa yhteistyössä psykologin osaaminen on laaja-alaista ja psykologiseen ihmiskuvaan perustuvaa. Psykologi ottaa ihmisen huomioon sekä psykologisena, sosiaalisena että biologisena olentona, jolla on tietty yksilöllinen kehityshistoria, persoonallisuus, kykyprofiili ja vahvuudet. Psykologin koulutus soveltuu asiakas- ja potilastyön lisäksi erinomaisesti myös muihin asiantuntijatehtäviin kuten esimiestyöhön sekä suunnittelu- ja kehittämistyöhön.

Psykologien ääni ja psykologian tutkimustieto on tärkeää saada kuuluviin myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Poliittisten päätösten psykologisten vaikutusten arviointi on tärkeää, koska niiden huomiotta jättämisen seurauksena voi olla paljon inhimillistä tuhlausta ja kärsimystä sekä taloudellisia menetyksiä. Hyvinvointia edistävästä ja ongelmia ehkäisevästä työstä säästäminen koituu yhteiskunnalle kalliiksi. OECD:n arvion mukaan mielenterveyshäiriöiden aiheuttama työkyvyttömyys maksaa Suomelle 11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveyden hoito on kustannustehokasta suhteessa mielenterveysongelmien aiheuttamiin kustannuksiin. OECD:n arvion mukaan yhden ihmisen vuoden kuntoutuksen kustannukset vastaavat kahden viikon sairauspoissaolon kustannuksia. Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevä Aikalisä-tukipalvelu tuotti tukipalveluun sitoutuvien määrästä ja työllistymisoletuksista riippuen 6-40 miljoonan euron vaikutukset bruttokansantuotteeseen nuorten miesten työlllistymisvaikutusten kautta. 

Psykologien työtehtäviä

Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Tähän on koottu esimerkkejä joistakin psykologien työtehtävistä.

Perheneuvolapsykologi

 • toimii kasvatus- ja perheneuvonnan asiantuntijana yhdessä lastenpsykiatrin ja sosiaalityöntekijän/perheneuvojan kanssa ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden lapsiperheiden palveluiden kanssa
 • selvittää ja arvioi lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia tarvittaessa psykologisin tutkimuksin ja suunnittelee kuntoutusta
 • tukee vanhempia lasten kasvatusasioissa
 • auttaa perheitä löytämään ratkaisuja erilaisissa perhe-elämän ja parisuhteen ristiriita- ja ongelmatilanteissa, kriiseissä ja menetyksissä
 • voi toimia myös perheasiain sovittelijana
 • auttaa perheitä, lapsia ja nuoria yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapian avulla.

Koulupsykologi

 • edistää koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa.
 • tukee opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Psykologi sairaalassa

Psykologeja työskentelee sairaalassa monilla poliklinikoilla ja -osastoilla, osana moniammatillista työryhmää. Psykologin tehtävänä on tuoda psykologinen asiantuntemus potilaiden tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. 

Psykologista asiantuntemusta tarvitaan erityisesti psykiatrian ja neurologian yksiköissä. Myös monissa muissa työryhmissä toimii psykologeja, esimerkiksi foniatrian, audiologian ja onkologian yksiköissä. 

Työtehtäviä ovat mm.

 • psykologiset tutkimukset diagnostiikan tueksi
 • kuntoutusarvioiden tekeminen
 • kuntoutussuunnitelmien tekemiseen osallistuminen
 • psykologisten seurantatutkimusten tekeminen (esim. kuntoutumisen seuranta, toipumisen seuranta)
 • psykologisten konsultaatioiden antaminen sairaalan sellaisten yksiköiden potilaisiin liittyen, joissa ei työskentele omaa psykologia
 • potilaiden/asiakkaiden läheisten ohjaus ja neuvonta
 • hoitoon osallistuminen (esim. lyhytinterventiot, tukikäynnit, ryhmien ohjaus, psykoterapia silloin kun psykologilla on myös psykoterapeutin koulutus).

Terveyskeskuspsykologi

 • antaa apua mm. elämän muutostilanteissa ja henkilökohtaisissa kriiseissä
 • tekee psykologisia tutkimuksia ja antaa lyhytaikaista terapiaa
 • osallistuu terveyskasvatukseen, yhdyskuntatyöhön ja erilaiseen suunnittelutyöhön

Psykologi mielenterveys- ja päihdepalveluissa

 • keskustelee, neuvoo ja ohjaa elämän kriisitilanteissa
 • antaa sekä lyhytkestoista kriisiterapiaa että pitkäaikaisempaa psykoterapiaa
 • tekee psykologisia tutkimuksia ja arvioi psyykkistä työkykyä.

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologit työskentelevät useimmiten TE-toimistoissa tai valtakunnallisessa uraohjauksessa. Psykologi auttaa ihmisiä ratkaisemaan työuraan ja koulutukseen liittyviä ongelmia ja valintatilanteita. 

Uraohjaukseen voidaan hakeutua mm.

 • koulutusalan valitsemiseksi
 • työllistymisvaikeuksien vuoksi
 • koska nykyinen työ ei ole enää antoisaa
 • uran vaihdos tulee tarpeelliseksi terveyssyistä. Tällöin psykologi voi osallistua ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluun.

Ammatinvalinnan ja urasuunnittelun psykologi auttaa asiakasta lisäämään itsetuntemustaan ja kartoittamaan toiveitaan. Tarvittaessa voidaan tehdä psykologisia tutkimuksia. Näiden pohjalta asiakas etsii sopivia ratkaisuja tarjolla olevista koulutus- ja työvaihtoehdoista psykologin tuella.

Neuropsykologi

Osa psykologeista erikoistuu valmistumisensa jälkeen neuropsykologiaan, joka on erittäin voimakkaasti kasvava psykologian alue.

Neuropsykologi selvittää aivoperäisten häiriöiden laatua ja vaikeutta tekemällä neuropsykologisia tutkimuksia. Tällaisia häiriöitä voivat olla mm. puhe-, muisti- ja havaintohäiriöt, jotka voivat olla synnynnäisiä, tapaturmasta johtuvia tai sairaudesta johtuvia.

Neuropsykologi osallistuu myös aivoperäisistä häiriöistä kärsivien potilaiden kuntouksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Psykoterapeutti

Suurella osalla psykologeista on psykologin koulutuksen lisäksi psykoterapeutin koulutus.

Psykoterapeutti antaa psykoterapiaa, jonka avulla ihminen voi paremmin oppia ymmärtämään itseään ja muita sekä päästä elämänsä kriisivaiheiden yli. Noin puolet Suomessa toteutettavasta psykoterapiasta tapahtuu Kelan tukemana psykoterapiakuntoutuksena.

Psykoterapeuttikoulutuksista vastaavat yliopistot, ja koulutuksia toteuttavat mm. psykoterapiayhdistykset. Koulutus kestää vähintään kolme vuotta. Se sisältää teoreettiset opinnot, työnohjatun työkokemuksen sekä oman psykoterapian.

Psykoterapia voi olla eri tavoin suuntautunutta: esimerkiksi psykoanalyyttistä, kognitiivista tai integratiivista psykoterapiaa.

Psykoterapian teho on todistettu lukuisissa kliinisissä tutkimuksissa.

Työ- ja organisaatiopsykologi

Psykologista asiantuntemusta kaivataan työelämässä yhä enemmän. Työ- ja organisaatiopsykologit soveltavavat osaamistaan edistääkseen yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvointia ja organisaatioiden kehittymistä. Psykologit toimivat työelämässä muun muassa konsultteina, henkilöstöhallinnossa tai työterveyshuollossa.

Psykologi henkilöarviointi- ja konsulttipalveluja tarjoavassa yrityksessä

Henkilöarviointi- ja konsulttipalveluja tarjoavassa yrityksessä psykologin tehtäviä ovat muun muassa

 • henkilöarviointi, joka liittyy rekrytointeihin ja sisältää arvioinnin kriteerien suunnittelun yhteistyössä toimeksiantajan kanssa, testauksen, haastattelut ym. ja raportin arvioitavalle ja toimeksiantajalle 
 • suorahaku- eli headhunting-prosessit
 • valmennukset, koulutukset
 • uraohjaus, outplacement eli tuen tarjoaminen työelämässä uudelleensijoittumiseen

Psykologina työterveyshuollossa

Työtehtäviä:

 • osallistuminen työpaikkaselvityksen tekemiseen
 • suunnatut selvitykset: psykososiaalinen kuormitus, kognitiivinen ergonomia
 • työkykyä edistävä tutkimus, arviointi, neuvonta ja ohjaus (ns. TANO-toiminta)
 • lyhyet asiakassuhteet tukikäyntien osalta
 • koulutukset asiakasorganisaatioon
 • esimiestyön tuki.

Opintopsykologi korkeakoulussa

Opintopsykologien ydinosaamiskenttää on korkeakoulujen yksilö- ja organisaatiotason ennaltaehkäisevä työ. Työn tavoitteena on psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen ja opiskelukyvyn edistäminen. Työmuotoina ovat yksilö- ja ryhmäohjaus, koulutus ja konsultaatio. 

Opintopsykologit ovat perehtyneet oppimisen ja motivaation psykologiaan sekä ohjaus- ja neuvontapsykologian työmenetelmiin. 

Opintopsykologin työnä on tukea opiskelijoita ja henkilökuntaa sujuvan opintopolun mahdollistamiseksi.

Urheilupsykologi ja psyykkinen valmennus

Työtehtäviä:

 • yksilölliset valmennusprosessit psyykkisen valmennuksen osalta: voivat liittyä mm. stressinhallintaan, pelonhallintaan tai optimaalisen suorituksen etsimiseen
 • koulutukset mm. urheiluvalmentajille
 • myös muiden kuin urheilijoiden psyykkinen valmennus: esimerkiksi esiintyvät taiteilijat, muusikot ym.
 • liikunta-aktiivisuuden edistäminen, liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin yhteyttä koskeva asiantuntijuus

Liikennepsykologi

Työtehtäviä:

 • ajokyvyn ja ajokognition tutkiminen
 • riskikäyttäytymisen tutkimus
 • konsultatiivinen rooli ajolupa-asioissa
 • turvallisuuskriittisistä aloista liikennöintiin liittyvien alojen psykologinen erityisosaaminen, esim. raideliikenne
 • ikääntyvien kuljettajien arviointi.

Oikeuspsykologi

Oikeuspsykologia tarkastelee psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeuden käytössä ja rikostutkinnassa.

Psykologista asiantuntemusta tarvitaan monissa tehtävissä ja tilanteissa, joissa psykologit, oikeusjärjestelmä ja muut viranomaiset kohtaavat. Oikeuspsykologian alueisiin kuuluvat mm mielentilatutkimuksessa olevien henkilöiden psykologinen tutkimus ja psykologin lausunnon antaminen oikeudelle sekä todistajanpsykologia, johon liittyy silminnäkijöiden ja muiden todistajien luotettavuuden arviointi.

Oikeuspsykologinen asiantuntemus on myös avuksi erityisen vaativissa lastensuojelukysymyksissä ja lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Tällaisia kysymyksiä ovat muun muassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittäminen sekä vaikeat ja pitkittyneet riidat lapsen huoltajuudesta.Suomessa on järjestetty elokuusta 2017 alkaen oikeuspsykologian erikoistumiskoulutusta. Koulutus on poikkitieteellinen ja se on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, mm. psykologeille, juristeille, sosiaalityöntekijöille, lääkäreille ja poliiseille. Suomen Psykologiliitto suosittelee, että oikeuspsykologi-nimikettä käyttäisivät ainoastaan sellaiset psykologit, jotka ovat kyseisen koulutuksen käyneet.

Kuntoutuspsykologi

Kuntoutus on laaja käsite, joka koskettaa useimpien psykologien työtä. Kuntoutus käsittää mm. neuropsykologisen kuntoutuksen, psykoterapiakuntoutuksen ja työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen.

Kuntoutuspsykologilla tarkoitetaan tyypillisesti psykologia, joka työskentelee kuntoutuslaitoksessa tai kolmannella sektorilla. Mahdollisia työpaikkoja voivat olla esimerkiksi diabeteksen, silmäsairauksien, kivun tai muun sairauden kuntoutukseen erikoistunut toimintayksikkö.

Kuntoutuspsykologin työnkuva on laaja yhdistelmä tutkimusta, arviointia, kuntouttavaa työtä, sekä koulutusta ja ehkäisevää työtä.

Lisätietoa psykologin työstä:

Työmarkkinatori: Psykologi