Siirry sisältöön

Ehdotuksessa vuoden 2024 budjetiksi näkyy toive ennaltaehkäistä, tehostaa ja säästää

Valtiovarainministeriön ehdotuksesta uuden hallituksen ensimmäiseksi talousarvioksi ja ministeriöiden ehdotuksista oman alansa talousarvioksi voi päätellä, missä aikataulussa hallituksen ohjelmaan kirjattuja mielenterveyteen liittyviä uudistuksia aletaan toteuttaa.

Sote-palveluissa säästetään ja uudistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ehdottaa alalla sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen hyvinvointialueille 392 miljoonan euron määrärahaa. Se on 36 miljoonaan euroa vähemmän kuin vuonna 2023 budjetoitiin. 

Palvelujärjestelmän vaikuttavuuden kehittämiseen ministeriö ehdottaa 8 miljoonaa euroa. Budjettiehdotuksessa ei tarkemmin eritellä mihin toimenpiteisiin raha on suunnattu. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on kuitenkin pitänyt esillä esimerkiksi mielenterveyden hoidon porrastamista ja panostamista hyvinvointialueiden henkilöstöön, jotta hoitoa saadaan vahvistettua perustasolla. Nämä ovat Psykologiliitolle tärkeitä uudistuksia tällä hallituskaudella. 

Määräaikaisella ohjelmalla on lisäksi tarkoitus parantaa lasten ja nuorten neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutuspalveluiden saatavuutta. STM ehdottaa tähän 13,4 miljoonaa euroa. Rahoitus ohjautuu Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen kautta LAKU-perhekuntoutukseen, Oma väylä -kuntoutukseen sekä sopeutumisvalmennuskursseihin. On kuitenkin hyvä huomioida, että neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutukseen myönnetään nuorille Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena myös neuropsykologista kuntoutusta, jota ei rahoituksen kohdentumisessa mainita. On asiakkaiden edun mukaista saada kuntoutussuunnitelmassa parhaiten soveltuvaksi arvioitua kuntoutusta, joten yhtä kuntoutusmuotoa ei ole tarkoituksenmukaista rajata lisärahoituksen ulkopuolelle.

Psykoterapeuttikoulutus muuttumassa kaksiportaiseksi

Psykoterapeuttikoulutuksen kaksiportaisuus ja perusosan muuttaminen maksuttomaksi näyttäisi etenevän hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Psykologiliitto pitää porrasteista koulutusmallia erittäin toivottavana, ja kannattaa sen valmistelun pikaista käynnistämistä. Kaksiportainen koulutusmalli vastaa myös porrasteisen mielenterveyden palvelujärjestelmän tarpeisiin, ja tuottaa osaajia erityisesti julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alalla julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2025–2027 on kirjattu, että psykoterapeuttikoulutukseen lisätään 2 miljoonaa euroa vuodelle 2025, 5 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja vuodesta 2027 lähtien 10 miljoonaa euroa. 

Tavoitteet työllisyyden edistämiseksi näkyvät vahvasti

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valmistautuu myös psykologeja koskevaan TE-palvelujen siirtämiseen kuntien vastuulle vuonna 2025. Vuosi 2024 on siis uudistuksen valmistelussa kiireistä aikaa. Ministeriössä ehdotetaan muutoskulujen kattamiseen kunnille 45 miljoonaa euroa.

Mielenterveyteen ja työkyvyn vahvistamiseen ollaan budjettiehdotuksessa kohdistamassa EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman rahoituksesta 5 miljoonaa euroa. Lisäksi TEM:n ehdotuksessa on varattu toimiin työurien pidentämiseksi 58,5 miljoonaa euroa, mikä on 36,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 budjetissa. Hallituksen työllisyystavoitteet on mahdollista toteuttaa ainoastaan kiinnittämällä nykyistä enemmän huomiota mielenterveyden edistämiseen. Mielenterveyssyyt ovat suuri haaste työkyvylle, joten mielenterveyden tukemisen tulee näkyä näiden toimenpiteiden joukossa. Psykologien osaamisen hyödyntäminen esimerkiksi työterveyshuollossa sekä työ- ja elinkeinopalveluissa on keskeistä työllisyyden edistämiseksi.

Hyvinvoinnin, terveyden ja työkyvyn edistämiseen panostetaan

YTHS:n rahoituksessa on mukana miljoona euroa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Hallitusohjelmaan on nostettu oppilashuollon palveluiden saatavuuden ja jatkuvuuden varmistaminen sekä hallituskauden alussa laadittava kustannus- ja vaikuttavuusarviointi oppilas- ja opiskelijahuollon toimivuudesta, mutta näihin toimenpiteisiin ei ole budjetissa esitetty rahoitusta. 

STM ehdottaa kuntien terveyden edistämisen määrärahaan 10 miljoonan euron lisäystä, jota kohdistuisi ikäihmisten toimintakyvyn ja kotona pärjäämisen sekä omaishoitajien tukemiseen. Kansalliselle terveys- ja hyvinvointiohjelmalle ministeriö ehdottaa 2 miljoonan euron määrärahaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Ennaltaehkäisy on merkittävässä asemassa myös mielenterveyden suhteen. Psykologiliitto muistuttaakin, että terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteiden joukossa tulee olla toimia mielenterveyden tukemiseksi ja vahvistamiseksi yksilöllisen työn lisäksi myös yhteisöllisellä tasolla.

Hallitus neuvottelee budjetista budjettiriihessä 19.–20.9., jonka jälkeen varsinainen budjettiesitys julkaistaan lokakuussa.

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi