Siirry sisältöön

Psykologin tehtäviä saa hoitaa vain Valviran laillistama psykologi. Psykologian maisterin tutkintoa suorittava opiskelija saa kuitenkin tilapäisesti ja tietyin ehdoin toimia laillistetun psykologin tehtävissä. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden hankkia harjoittelun jälkeen lisää kokemusta psykologin työstä, sillä sijaisen asema on harjoittelijan asemaa vastuullisempi.

Opiskelija voi toimia psykologin tehtävissä tietyin ehdoin

Valviran mukaan opiskelijaa ei tule palkata psykologin tehtäviin, jos tehtävää hoitamaan on saatavissa laillistettu psykologi. Jos tehtävään ei ole tarjolla laillistettua psykologia ja tehtävä jäisi tästä syystä hoitamatta, on perusteltua palkata tehtävään tilapäisesti psykologian opiskelija.

Tilapäisyys tarkoittaa määräaikaisuutta, kuten esimerkiksi äitiysloman sijaisuutta. Sen sijaan avoimen viran hoito useamman vuoden ajan ei ole enää tilapäistä, vaikka se tapahtuisi lyhyemmissä toisiaan seuraavissa jaksoissa. Opiskelija ei saa toimia tilapäisestikään laillistetun psykologin tehtävissä, jos hänen opintojensa aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta (Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, 104/2008).

Psykologian opiskelijalla täytyy olla riittävät edellytykset tehtävässä toimimiseen suoritettujen opintojen, saavutetun kokemuksen perustella tai muiden seikkojen pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että psykologin maisterin tutkintoon kuuluva viiden kuukauden psykologiharjoittelu sekä psykologian keskeiset ammatilliset opinnot on suoritettu.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Työnantajan tulee määritellä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, toiminnan rajat ja muut rajoitteet. Lisäksi työnantajan täytyy varmistaa, että opinnot on suoritettu hyväksyttävästi.

Psykologin tehtävissä toimivan psykologian opiskelijan täytyy toimia laillistetun psykologin johdon ja valvonnan alaisena. Työnantajan velvollisuus on nimittää tämä laillistettu psykologi kirjallisesti opiskelijan ohjaajaksi. Ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan toimia sekä puututtava viipymättä ilmeneviin epäkohtiin. On tärkeää, että opiskelija ja häntä valvova laillistettu psykologi sopivat yhdessä toimivasta yhteydenpidosta sekä niistä menettelytavoista, joilla johto ja valvonta käytännössä toteutuu.

Missä toimipisteissä opiskelija voi toimia?

Opiskelija voi toimia laillistetun psykologin tehtävissä vain terveydenhuollon toimintayksikössä (määritelty tarkemmin laissa potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta) tai laitoshuoltoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Yhteistä opiskelijan toiminnalle näissä laitoksissa on, että työskentely tapahtuu työ- tai virkasuhteessa, eli palkansaajana. Opiskelija ei milloinkaan voi toimia laillistetun psykologin tehtävissä itsenäisenä ammatinharjoittajana. Opiskelija ei siis voi aloittaa yksityispraktiikkaa, jossa tarjotaan psykologipalveluja ihmisille tai organisaatioille. Opiskelijalla on kuitenkin mahdollisuus perustaa toiminimi tai yritys sellaisten palvelujen myyntiin, jossa ei tarvitse olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi kouluttaminen ja opetus.

Opiskelijan nimike ja potilasasiakirjamerkinnät

Psykologi-nimikkeen käyttö on sallittu vain laillistetuille psykologeille. Opiskelija ei siis voi käyttää psykologin nimikettä toimiessaan psykologin tehtävissä. Sen sijaan nimike on psykologian opiskelija (psyk. yo) tai psykologian kandidaatti (psyk.kand.).

Näitä nimikkeitä käytetään myös potilasasiakirjoissa, joista tulee käydä ilmi, mikäli merkinnän on tehnyt psykologian opiskelija. Harjoittelussa harjoittelun ohjaaja hyväksyy opiskelijoiden tekemät merkinnät. Opiskelijan toimiessa muuten laillistetun psykologin tehtävissä hän toimii laillistetun psykologin johdon ja valvonnan alaisena, mutta itse vastuullisena henkilönä. Hänen tekemiään merkintöjä potilasasiakirjoihin ei siis tarvitse enää erikseen hyväksyä.

Lisätietoja opiskelijan toimimisesta laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä löydät Valviran sivuilta.

Palkka opiskelijan toimiessa laillistetun psykologin sijaisena

Opiskelijoiden toimiessa laillistetun psykologin tehtävissä palkka on määriteltävä tehtävien vaativuuden perusteella. Kunta- ja hyvinvointialuesektorilla ei ole voitu vuoden 2012 jälkeen tehdä palkkaan ns. epäpätevyysalennusta sillä perusteella, että työntekijältä puuttuu vaadittu kelpoisuus. SOTE-sopimuksen lähtökohta on, että tehtävän vaativuus määrittää palkan riippumatta siitä, täyttyvätkö kelpoisuusvaatimukset. Jos tehtävä on yhtä vaativa kuin laillistetulla psykologilla, myös palkan tulee olla sama kuin laillistetulla psykologilla.

Tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa vain, jos tehtävää on todellisuudessa helpotettu. Psykologiliiton mukaan tehtävien helpottamisen on oltava merkittävää, ennen kuin tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa. Jos tehtävän vaativuutta alennetaan, palkka on tavallisesti 5 % alempi kuin kyseisessä tehtävässä toimivan laillistetun psykologin tehtäväkohtainen palkka.

Tehtävän vaativuuden alentamisesta on aina sovittava etukäteen, ja se on kirjattava mahdollisimman konkreettisesti osaksi tehtävänkuvaa. Jos palkkaan on tehty alennus, mutta työtehtävät ja tehtävän vaativuus ovat todellisuudessa olleet samat kuin muilla samaa tehtävää hoitaneilla, työntekijällä on oikeus hakea takautuvasti oikaisua palkkaan.

Lisää tietoa opiskelijoiden palkasta löydät jäsensivulta.