Siirry sisältöön


1 § Testilautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on toimia asiantuntijaelimenä psykologisiin arviointimenetelmiin ja niiden käyttöön liittyvissä asioissa. Tässä tarkoituksessa lautakunta tekee suosituksia sekä antaa lausuntoja. Lautakuntaan voivat olla yhteydessä aloitteiden, kysymysten ja lausuntopyyntöjen muodossa yksittäiset psykologit ja organisaatiot.

Lautakunnan tehtävänä on välittää tietoa psykologisten testien asianmukaisesta käytöstä osana psykologin ammattitaitoa. Lisäksi se pyrkii edistämään psykologien mahdollisuutta saada tehokkaasti tutkimusnäyttöön ja hyviin ammatillisiin käytänteisiin perustuvaa tietoa

 • käytössä olevien testien ajanmukaisuudesta, käyttöalueista ja kattavuudesta
 • testeihin ja testiteoriaan kohdistuvasta tutkimuksesta Suomessa
 • testien käyttäjäedellytyksistä
 • testien käyttökelpoisuudesta ja
 • testien käytön laajuudesta ja käytön ongelmista.

Tiedottamisessaan lautakunta käyttää verkkosivujaan sekä soveltuvin osin muita tiedotusvälineitä.

 1. Lautakunta edistää testien ja niiden käytön kehittämistä sekä tutkimusta. Lautakunnan tuki koskee erityisesti tutkimusten koordinointia, eri painopistealueiden priorisointia, rahoitusmahdollisuuksien etsimistä sekä menetelmäkoulutuksen tehostamista.
 2. Lautakunta tekee yhteistyötä muiden maiden kansallisten ja kansainvälisten toimielinten kanssa testien asianmukaisen käytön ja tutkimuksen edistämiseksi.

2 § Lautakunnan asettaminen

 1. Lautakunnassa on vähintään neljä ja enintään kaksitoista jäsentä. Suomen Psykologiliitto ry ja Suomen psykologinen seura ry valitsevat jäsenet ja heidän joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
 2. Lautakunnan toimikausi on kolme kalenterivuotta.

3 § Lautakunnan toimintatapa

 1. Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja, sihteeri tai varapuheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
 2. Lautakunta voi halutessaan kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita kuultavaksi sekä käyttää tuottamissaan kirjallisissa dokumenteissa ulkopuolisia asiantuntijoita.
 3. Kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja toimitetaan tiedoksi Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen psykologinen seura ry:n hallituksille.

4 § Muut säädökset

 1. Toimintakustannuksista vastaavat Suomen Psykologiliitto ry ja Suomen psykologinen seura ry yhdessä. Kustannusten jaosta sovitaan erikseen.
 2. Testilautakunnan nimi on englanniksi ”The Finnish Committee on Psychological Assessment” ja ruotsiksi “Finlands Psykologförbunds kommitté för psykologisk utvärdering”.
 3. Testilautakunnan ohjesääntö astuu voimaan, kun Suomen Psykologiliitto ry:n ja Suomen psykologinen seura ry:n hallitukset ovat sen hyväksyneet.
 4. Ohjesääntöä voidaan muuttaa tekemällä muutosesitys molemmille järjestöille, joiden on vahvistettava muutos.

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Suomen Psykologiliitto ry:n hallituksen kokouksessa 12.12.2011 sekä Suomen psykologinen seura ry:n hallituksen kokouksessa.