Siirry sisältöön

Ministeriöt antoivat ehdotuksensa vuoden 2021 talousarvioon

Osana vuoden 2021 budjetin valmistelua eri ministeriöt ovat 13.8.2020 antaneet ehdotuksensa omalta hallinnonalaltaan valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korostaa sosiaali- ja terveyspalveluja parantamista ja työhyvinvoinnin edistämistä. 

Kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon STM ehdottaa 396,5 miljoonaa euroa. Lisäystä viime vuoteen on 92 miljoonaa. Tämä aiheutuu opiskeluterveydenhuollon menoista ja hanketoiminnan määrärahan kasvusta, kuten tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta sekä työn ja työhyvinvoinnin ohjelmasta. 

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto muuttuu 1.1.2021 alkaen. Jatkossa Kela järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tuottaa. Samalla säätiön tuottamat opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat myös ammattikorkeakouluissa opiskelevien käytössä. 

Palvelurakenteen kehittämishankkeisiin, eli siihen miten palveluja järjestetään ja toteutetaan, on varattu 128,8 miljoonan euron määräraha. Lisäystä edellisvuoteen on noin 31 miljoonaa euroa, josta 6 miljoonaa kohdentuu työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmaan.  Terveyden ja toimintakyvyn edistämiselle STM ehdottaa yhteensä 42 miljoonan euron määrärahaa.

Psykologiliitto seuraa tarkasti sote-uudistuksen valmistelua niin tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman hankkeiden kuin palvelurakenteen kehittämisen osalta. Koko väestön, myös työikäisten ja ikääntyneiden, pääsy mielenterveyden palvelujen piiriin ja mahdollisuus hyödyntää psykologin asiantuntemusta on tärkeä turvata osana tätä kehitystyötä. Mielenterveyden kysymykset ovat merkittäviä niin opiskelijoiden kuin työssäkäyvienkin terveyden ja toimintakyvyn kannalta ja Psykologiliitto toivoo tämän näkyvän näille alueille tehtävissä panostuksissa. 

OKM:n ehdotuksessa osaamista ja hyvinvointia

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa hallinnonalalleen 7,3 miljardia euroa. Lisäystä määrärahoihin on 385 miljoonaa euroa. Ministeriön budjettiehdotuksessa varaudutaan muun muassa oppivelvollisuusiän nostamiseen.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja vahvistetaan 10 miljoonalla eurolla perusopetuksessa ja toisella asteella. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen budjettiehdotuksessa kohdistetaan 40 miljoonan euron lisäpanostus. Lukiokoulutuksessa käynnistetään laatuohjelma koulutuksen laadun, opettajien työskentelyedellytysten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Psykologiliitto on ollut jo pitkään huolissaan siitä, että lakisääteiset psykososiaalisen opiskeluhuollon palvelut eivät toteudu kunnissa ja oppilaitoksissa. Esimerkiksi psykologien vakansseja puuttuu opiskeluhuollosta noin 500.

– Jo pelkästään psykologien määrän saattaminen tarvittavalle tasolle vaatii noin 30–40 miljoonan euron vuosittaisen lisärahoituksen, joten 10 miljoonaa on kyllä hyvä alku, mutta täysin riittämätön, toteaa Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Psykologiliitto pitää tärkeänä, että jatkossakin opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit ovat osa peruskuntien sivistystoimen ja oppilaitosten hallintoa.

TEM lisäämässä työvoima- ja yrityspalveluiden rahoitusta

Työ- ja elinkeinoministeriön painopisteenä on kestävää talouskasvua edistävä kasvupolitiikka koronakriisin jälkeisenä aikana. Ministeriö haluaa painottaa esimerkiksi hyvää työllisyyden hoitoa, osaamista ja innovaatioita. Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahaksi ehdotetaan 299 miljoonaa euroa, joka 26 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 talousarviossa. 

Lue lisää

Paula Oittinen

Edunvalvonnallinen viestintä, verkkosivut ja sosiaalinen media, median yhteydenotot