Siirry sisältöön

Psykologien asiantuntemusta tarvitaan kansanterveyden edistämiseksi

Kansainvälinen Global Psychology Alliance -verkosto on julkaissut lausuman, jossa ehdotetaan ratkaisuja mielenterveyden hoidon kehittämiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi.

Mielenterveysongelmien kanssa kamppaillaan maailmanlaajuisesti. Monessa maassa hoitoon pääsy on vaikeaa, ja somaattisen ja psyykkisen terveyden hoitopolut kulkevat perinteisesti erillään. Tyypillistä on myös yksilöön keskittyvä korjaava hoito sen sijaan, että huomioitaisiin yhteiskunnalliset rakenteet, jotka aiheuttavat ongelmia, ja muokattaisiin ennaltaehkäisevästi niitä.

Kansainvälinen Global Psychology Alliance -verkosto on julkaissut lausuman, jossa ehdotetaan ratkaisuja mielenterveyden hoidon kehittämiseksi ja kansanterveyden edistämiseksi. Tutkitusti tehokkainta on sekä ennaltaehkäisevä työ että oikea-aikainen hoito yhdistettynä yhteiskunnan rakenteiden muokkaamiseen, mikä kohentaisi kansanterveyttä laajemminkin.

Nyt julkaisemillaan suosituksilla psykologian alan asiantuntijat parantaisivat sekä mielenterveyspalveluiden saavutettavuutta että laatua. 

Suositukset

Global Psychology Alliance -verkoston suositukset haastavat psykologeja määrittelemään uudelleen palveluiden toteuttamista, yhteisöiden kanssa tehtävää työtä sekä koulutustarjontaa.

1. Psykologian ja psykologien on jalkauduttava vastaanottohuoneista kouluihin, työpaikoille ja muualle ihmisten arkiympäristöihin. Interventiot (hoitokeinot) on valittava laajasta valikoimasta tarpeen mukaan.

2. Psykologien on kehitettävä paikallisesti kulttuuriympäristöön sopivia yhteisöllisiä mielenterveysohjelmia, joita voidaan hyödyntää eri väestöryhmille (esimerkiksi stressinhallinta ryhmät) tai erityisesti haavoittuvimpien ryhmien (kuten vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivät) kohdalla.

3. Psykologien tulee huomioida myös sosiaaliset seikat, jotka vaikuttavat mielenterveyteen. Tällaisia ovat mm. turvallisuus, asuminen, taloudellinen vakaus, koulutus, rasismi ja stigmatisaatio. Psykologeilla on tutkimustietoa näiden asioiden vaikutuksista mielenterveyteen, ja heidän velvollisuutensa on jakaa tietoa päättäjille.

4. Psykologian opiskelijoiden ja psykologien tulee saada koulutusta siitä, miten psykologisella tiedolla ja taidolla voidaan vaikuttaa yhteisön mielenterveyteen paikallisesti sekä valtakunnallisesti. Tämä tarkoittaa perusopintojen kurssitarjonnan laajentamista sekä täydennyskoulutusmahdollisuuksia ammatissa jo toimiville.

5. Psykologien täytyy ymmärtää toimintaympäristönsä yhteisöjen päivittäistä elämää mukaan lukien se, millaisessa kulttuurisessa ja kielellisessä ympäristössä ihmiset elävät ja miten ympäristö vaikuttaa asiakkaiden mahdollisuuksiin osallistua arkiympäristön toimintaan.

6. Psykologien on tehtävä moniammatillista ja tieteidenvälistä yhteistyötä. Lisäksi yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot, paikallisyhdistykset ja yritykset sekä viranomaiset.

7. Psykologit voivat toimia kouluttajina perustason palveluissa toimiville muille ammattilaisille, jotka voivat kohdata ja tarjota matalan kynnyksen hoitoa tavanomaisissa mielenterveyden ongelmissa. 

8. Psykologien tulisi kehittää ja tarjota erilaisia palveluita myös verkossa. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi mobiilisovellukset tai ryhmämuotoiset ohjelmat.

9. Psykologista tutkimustietoa pitäisi hyödyntää, kun tehdään päätöksiä ja säädetään lakeja koskien kansanterveydellisiä asioita tai suunnitellaan palveluita ja arvioidaan niiden laatua.

Julkilausuman antanut psykologien maailmanlaajuinen asiantuntijaverkosto arvioi, että näin toimien mielenterveyden palveluja voidaan tarjota paljon nykyistä laajemmalle joukolle. Suomen Psykologiliitto on osa kansainvälistä Global Psychology Alliance -verkostoa, johon kuuluu yli 60 kansanvälistä, kansallista ja alueellista psykologian alan toimijaa. 

Lue koko lausunto (englanniksi)