Siirry sisältöön

työehtosopimus

Sote-sopimuksen järjestelyeristä neuvotellaan nyt

Sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja työehtosopimuksen SOTE-sopimuksen 2022–2025 ensimmäiset paikalliset järjestelyerät tulevat jakoon 1.6.2023. Paikallinen järjestelyerä ei tule automaattisesti kaikille niin kuin yleiskorotukset, vaan siitä käydään paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden edustajana toimivien luottamusmiesten kesken neuvottelut.

Monella hyvinvointialueella nämä neuvottelut on jo aloitettu. Nyt viimeistään kannattaa olla yhteydessä psykologeja edustavaan JUKO:n luottamusmieheen ja tuoda esille psykologien tarpeita järjestelyerään liittyen. Luottamusmies voi olla ja usein onkin ammatiltaan joku muu kuin psykologi, joten häntä on hyvä auttaa ja opastaa psykologien palkkauksen kysymyksissä.

Paikallisten järjestelyerien suuruus

SOTE-sopimuksen paikallisissa neuvotteluissa on neuvoteltavana kolme erillistä 1.6.2023 alkaen maksuun tulevaa järjestelyerää:

A. Allekirjoituspöytäkirjan mukainen paikallinen järjestelyerä 0,7 %

B. Kehittämisohjelman 2023–2027 mukainen paikallinen erä 1,2 %

C. Kehittämis- ja yhteensovittamiserä: 1,5 %

Työnantajan kaikki yhden kuukauden aikana maksamat palkat yhteen laskettuina muodostavat palkkasumman. Siitä lasketaan järjestelyerien prosentit, ja saatu rahasumma on jaettavissa palkankorotuksina neuvotteluissa sovittavalla tavalla. Järjestelyerää eivät siis saa välttämättä kaikki ammattiryhmät, eikä se kohdennu kaikilla työnantajilla samalla tavalla. Järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen ja/tai henkilökohtaisten lisien tai vastaavien korotuksiin.

Järjestelyerän kohdentaminen

Yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajan kanssa on sovittu erien kohdentamisesta seuraavaa:

Kohdennettaessa allekirjoituspöytäkirjan mukaista erää ensisijaisia tavoitteita ovat

•  henkilöstön saatavuuden turvaaminen

• paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen

• tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Samalla huolehditaan, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Kehittämisohjelman lähtökohta on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen. Tavoitteena on

• parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä

• henkilöstön saatavuutta

• työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Kehittämis- ja yhteensovittamiserän tarkoituksen puolestaan on toteuttaa liikkeen luovutuksesta johtuva palkkojen yhteensovittaminen eli palkkaharmonisointi.

Samalla huolehditaan siitäettä johto- ja esimiesasemassa sekä muutoin palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja verrokkiryhmiensä palkkaan. Tämä koskee erityisesti psykologeja.

JUKOn ohjeistus ja tavoitteet

JUKO korostaa, että palkkaepäkohtien korjaaminen ja palkkausjärjestelmien toimivuus edellyttävät usein järjestelyeriä suurempaa rahamäärää.

Järjestelyeriä jaettaessa useat kunnat ja kuntayhtymät ovat käyttäneet aiempina vuosina palkkausjärjestelmien kehittämiseen enemmän rahaa. Tähän on pyrittävä myös nyt, kun hyvinvointialueilla neuvotellaan tarvittavasta rahamäärästä.

Monen jukolaisen tehtäväkohtainen palkka on tehtävän vaativuuteen nähden liian alhainen, mikä haittaa myös osaavan työvoiman rekrytointia. JUKO pitää tärkeänä, että järjestelyerää kohdennetaan ryhmille, joille tehtävien vaativuudesta huolimatta tehtäväkohtaisessa palkassa ei näy tehtävän vaativuus ja tehtävässä edellytetty koulutus. Myös tämä on tärkeä peruste psykologien palkkojen nostamiselle.

JUKO on ohjeistanut näillä yllä mainituilla asioilla luottamusmiehiään, ja nyt on jokaisen psykologin tehtävänä huolehtia siitä, että psykologit eivät jää syrjään järjestelyerää jaettaessa.

Lue lisää ja lataa palkankorotusehdotuksen mallikirje täältä.