Siirry sisältöön

Suomen Akatemialta rahoitusta strategiselle tutkimukselle – mukana tutkimusta psykologian alalta

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) päätti 9.11.2020 uusista rahoitettavista konsortiosta. STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa korkeatasoista tiedettä. Tutkimuksen avulla etsitään konkreettisia ratkaisuja suuriin ja monitieteistä otetta vaativiin haasteisiin. 

Rahoitusta myönnettiin kahdessa ohjelmassa yhteensä 34 miljoonaa euroa. STN valitsi ohjelmiin yhteensä yhdeksän konsortiota eli hankekokonaisuutta. Valituissa konsortioissa korostui pitkäjänteinen tutkimus, jolla pyritään löytämään ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin. Peräti kahden rahoitettavan konsortion johtaja on psykologian alalta.

Ilmastonmuutos ja ihminen

Ensimmäinen ohjelma, johon konsortiot valittiin, oli Ilmastonmuutos ja ihminen (CLIMATE). Tässä tutkimusohjelmassa haetaan ratkaisuja siihen, miten ihmiset voisivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai sopeutumiseen liittyviä valintoja ja miten yhteiskunta mahdollistaa valintojen tekemisen kestävästi ja yhdenvertaisesti.

Ilmastonmuutos haastaa kaikki toimijat: niin yksilöiden, yhteisöjen, yritysten ja yhteiskunnankin tasolla tarvitaan uusia hallinnan keinoja sekä kykyä varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen aikaansaamat vaikutukset vaihtelevat yksilöistä yhteisöihin ja paikalliselta globaalille tasolle. Yksilöt kokevat epätietoisuutta ja turhautumista, koska erilaisten valintojen vaikutuksia on vaikea hahmottaa. Tämä vaikeuttaa ilmastonmuutokseen reagointia ja ratkaisujen etsimistä sen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Olennaista onkin tarkastella toimenpiteitä ottaen huomioon myös niiden hyväksyttävyys ja globaalin oikeudenmukaisuuden vaatimukset.

Yksi Ilmastonmuutos ja ihminen -ohjelmassa rahoitusta saaneista on psykologian professori Paula Salon johtama hanke Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)

Tiedon lukutaito ja tieto päätöksenteossa

Toinen ohjelma, joihin konsortioita valittiin, on nimeltään Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY). Tässä tutkimusohjelmassa etsitään ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisenkin päätöksenteon ja toiminnan tukena. Yhteiskunnassa tarvitaan uusia tapoja käsitellä tietoa – tiedon lukutaitoa. Oleellinen kysymys on, miten tieto saavuttaa riittävän laajan hyväksynnän toimiakseen yksilön toiminnan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana.

Yhteiskunta ja yksilöt tarvitsevat uudenlaisia tapoja muodostaa tietoon perustuvia käsityksiä ja taitoja tiedon käsittelyyn sekä sen käyttämiseen päätöstenteon perustana.  Ratkaisut vaativat erilaisten tiedon lajien keskinäisten suhteiden sekä yhä nopeampitahtisten päätöksentekoprosessien ymmärtämistä. Lisäksi tarvitaan tutkimusta niistä tavoista ja välineistä, joilla informaatiota ja tietoa tuotetaan, esitetään ja viedään käytäntöön. On olennaista, että ratkaisut eivät sulje ketään ulkopuolelleen eivätkä johda tiedosta syrjäytymiseen tai eriarvoistumiseen.

Myös Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko -ohjelmassa on mukana psykologian alan tutkimusta, kun rahoitus myönnettiin dosentti Johanna Kaakisen johtamalle hankkeelle Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen.

Lue lisää Suomen Akatemian sivuilta