Siirry sisältöön

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle sairasvakuutuslain muuttamisesta

VN/33605/2021

Suomen Psykologiliitto ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamisesta. Keskitymme lausunnossamme vain niihin kohtiin, joihin on mielestämme syytä kiinnittää huomiota ja täsmentää, ennen kuin uudistettu laki tulee voimaan.

Riittävien mielenterveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen

Perustuslain nojalla kansalaisilla on oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joiden riittävä taso on turvattava lainsäädännöllä. Palveluiden järjestämisessä on huomioitava myös muut perusoikeussäädökset, kuten yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto. Sairasvakuutuslakiin perustuvat hoito- ja tutkimuskorvaukset täydentävät julkisen terveydenhuollon palveluja tukemalla asiakkaiden taloudellisia mahdollisuuksia yksityisen terveydenhuollon palveluiden käyttämiseen ja palveluntuottajan valitsemiseen. Korvaukset tukevat yhdenvertaisuutta pienentämällä taloudellisten ja alueellisten erojen vaikutusta palveluiden saatavuuteen. Psykologiliitto pitää tärkeänä, että lakiesityksessä on pyritty olennaisten mielenterveyspalveluiden korvattavuuden säilyttämiseen. On tärkeää, että lääkärin määräämät psykologin tutkimukset pysyvät korvattavuuden piirissä.

Psykoterapian korvattavuuden rajausta olisi syytä tarkastella uudelleen. Ehdotuksen mukaisesti psykoterapiaa korvattaisiin jatkossakin ainoastaan lääkärin antamana. Kuitenkin psykoterapeuttikoulutuksen suorittaneista vain murto-osa on pohjakoulutukseltaan lääkäreitä. Rajaus on ongelmallinen palvelun saatavuuden näkökulmasta eikä siten potilaiden edun mukainen. Se ei myöskään mahdollista yksityisten ammatinharjoittajien tasavertaista kohtelua.

Psykoterapeuttikoulutus on yliopistotasoinen täydennyskoulutus, ja koulutuksen hakukriteerit täyttävän soveltuvan pohjakoulutuksen suorittaneiden, psykoterapeuteiksi valmistuneiden asiantuntijoiden on katsottu olevan psykoterapiapalveluiden tarjoamisen suhteen keskenään yhdenmukaisesti pätevöityneitä, mikä tulisi huomioida myös sairasvakuutuslaissa. Lakiin tulisi sisällyttää vuonna 2015 työmarkkinajärjestöjen ja maan hallituksen eläkeuudistuksen yhteydessä sopima psykoterapian saatavuuden parantamista koskeva kohta, jonka mukaisesti myös lääkärin määräämää psykoterapiaa korvataan 15 käyntikertaa. Ehdotamme, että psykoterapia korvattaisiin lääkärin määräämänä myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamana.

Laura Nenonen
Koordinaattori
Suomen Psykologiliitto ry
laura.nenonen@psyli.fi                                                      
p. 09 6122 9123

Jari Lipsanen
Puheenjohtaja
Suomen Psykologiliitto ry
jari.lipsanen@psyli.fi
p. 045 720 1097