Siirry sisältöön

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman esitys hyvin suppea

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan VANUPO-ohjelman olisi tarkoitus vahvistaa nuorten hyvinvointia laajoilla ja hallinnonalojen rajat ylittävillä toimenpiteillä. Ohjelman toivotaan myös vastaavan hallitusohjelman kirjauksiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemisestä ja mielenterveyden ongelmien paikkaamisesta. Suuriin ja tärkeisiin tavoitteisiin nähden VANUPO-ohjelma on valitettavan suppea.

Suomen Psykologiliitto antoi tammikuun lopussa lausuntonsa luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO). Psykologiliitto toteaa lausunnossaan, että VANUPO-ohjelman luonnoksessa mielenterveyttä käsitellään hyvin kapea-alaisesti. 

– Ohjelmaluonnos ei käytännössä vastaa nuorten itsensä esiin nostamaan keskeisimpään huolenaiheeseen, eli mielenterveysongelmiin, tai pyri millään konkreettisella keinolla vahvistamaan mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisyä tai avun saamista niihin, harmittelee Psykologiliiton ammatti- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Vera Gergov.

Psykologiliitto peräänkuuluttikin VANUPO-ohjelmalle huomattavasti laaja-alaisempaa valmistelua yhteistyössä nuorten mielenterveyden edistämisen ja hoidon asiantuntijoiden kanssa. Ohjelmasta puuttuvat pitkälti konkreettiset tavoitteet ja toimet, joiden toteutumista voitaisiin seurata tai mitata. Vaarana on, ettei ohjelman pohjalta lähdetä käytännössä tekemään juurikaan muutoksia nykytilanteeseen.

Psykologiliitto kiittää sitä, että ohjelmassa korostetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti yhteisöllisen ennaltaehkäisevän työn merkitystä. Opiskeluhuollon ennaltaehkäisevällä yhteisöllisellä ja yksilöllisellä työllä on keskeinen merkitys nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Ohjelmassa tulisi kuitenkin huomioida myös korkeakouluopiskelijat, ja vahvistaa korkeakoulujen ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä esimerkiksi lakisääteistämällä opintopsykologipalvelut. 

– Lisäksi ohjelmaan tulisi kirjata, että hallituskauden puoliväliin mennessä annetaan hallitusohjelman mukaisesti selvitys siitä, kuinka opiskeluhuollon siirto hyvinvointialueille on toteutunut muun muassa palvelujen saatavuuden ja tiedonkulun näkökulmista, Gergov toteaa.

Psykologiliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota palvelujen sirpaleisuuteen, joka hankaloittaa palveluihin pääsyä sekä heikentää niiden vaikuttavuutta. Tärkeää on myös varmistaa palveluille tarvetta vastaavat resurssit. Toisaalta kyse on osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Psykologiliitto muistuttaa esimerkiksi työllisyyspalveluiden ammatinvalinnan- ja uraohjauksen psykologipalvelujen keskeisestä roolista nuorten työ- ja koulutuspolun löytymisen tukemisessa sekä siitä, että lastensuojelun ammattilaisilla tulee olla riittävästi osaamisesta lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistamiseen ja psyykkisten ongelmien kohtaamiseen.

Ennaltaehkäisyyn myös mielenterveyden näkökulma

VANUPO-ohjelmassa korostetaan runsaasti esimerkiksi liikunnan, kulttuurin ja muiden mielekkäiden harrastusten merkitystä mielenterveydelle. Psykologiliitto kiittää lausunnossaan lasten ja nuorten arkielämän merkityksen tunnistamista laajasti, mutta muistuttaa samalla, että nuorten mielenterveyden vahvistamista tulee toteuttaa Mielenterveysstrategian mukaisesti kaikissa nuoren kasvu- ja opiskeluympäristöissä. Koti ja koulu tulisi siis ohjelmassa ehdottomasti tunnistaa ympäristöinä, joissa lasten ja nuorten mielenterveyttä tuetaan.

Psykologiliitto katsoo, että sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti. Nuoriin kohdistuvan politiikan, kuten sosiaaliturvamuutosten, hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutusten arviointi tulisi kirjata osaksi VANUPO-ohjelmaa. Ohjelmaan tulee lisätä konkreettisia toimenpiteitä nuorten toimeentulon ja asumisen edistämiseksi. 

– Nuorilla täytyy olla uskoa tulevaisuuteensa. Nuorille on esimerkiksi omasta tai perheensä taloudellisesta tilanteesta riippumatta mahdollistettava yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua jatko-opintoihin, painottaa Gergov.

Esityksessä on myös ristiriitoja. Esimerkiksi osallisuus on yksi ohjelman teemoista, mutta kuitenkaan nuorten itsensä VANUPO-ohjelman kuulemisissa esille tuomia asioita, kuten koulupaineita tai ilmastonmuutosta, ei ole otettu ohjelmaan mukaan.

Yhteenvetona Psykologiliitto totesi, että suuri osa ohjelmaan esitetyistä toimenpiteistä on sinällään kannatettavia, mutta ne eivät vastaa mielenterveyden ongelmista kärsivien lasten ja nuorten ensisijaisiin tarpeisiin. Näin suppeana VANUPO-ohjelmasta ei ole juurikaan apua nuorten mielenterveyden edistämiseen tai mielenterveyskriisin ratkaisuun.

Lue Psykologiliiton lausunto