Siirry sisältöön

keva, työhyvinvointi, julkinen ala, raportti

Korona kuormittaa julkisen alan työntekijöitä

Kuntien eläkevakuutus (Keva) tutki julkisen alan työntekijöiden työhyvinvointia vuonna 2020. Raportti paljastaa, että korona-aika on vaikuttanut julkisen alan työhyvinvointiin eri tavoin eri ammattiryhmissä. Erityisesti kuntien sote-aloilla kuormitus on suurta.

Pääosin työhyvinvointi on hyvä, ja julkisen alan työntekijöiden kokemus työnsä merkityksellisyydestä sekä innostavuudesta on yleisesti säilynyt korona-aikana. Lähityöhön painottuvissa työtehtävissä kuitenkin harvempi koki voivansa vaikuttaa työhönsä kuin tehtävissä, joissa siirryttiin etätyöhön.

Valtiolla työhyvinvointi on aikaisempaan tapaan hyvä. Ministeriöissä kuormitus lisääntyi, ja aikaisempaa useampi arvioi työhyvinvoinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Joka toinen vastaaja koki työnsä henkisesti raskaaksi ja yli kolmannes arvioi, ettei aikaa ole riittävästi työn tekemiseen. Kuormitus on koronavuonna lisääntynyt erityisesti poliisitoimessa ja vankeinhoidossa. Moni kokee työnsä henkisesti raskaaksi. Siitä huolimatta yhä suuri enemmistö kokee fyysisen ja henkisen työkykynsä hyväksi. Aikaisempaa useampi vastaaja oli sitä mieltä, että työn tekemiseen ei ole riittävästi aikaa. Samoin aiempaa useampi arvioi kriittisesti töiden organisointia työyhteisössä. 

Kuntapuolella huolestuttavana voidaan pitää etenkin terveysalan tilannetta: useampi kuin kaksi kolmesta kokee työnsä henkisesti raskaaksi.  Puolet kokee työn myös fyysisesti raskaaksi. Hieman aikaisempaa useampi eli neljännes kokee, että ei voi vaikuttaa työhönsä liittyviin asioihin. Niin ikään joka toinen kokee, ettei aika riitä töiden tekemiseen. 

Kuva: Keva

Sosiaalialalla työkuormitus on korkealla tasolla ja henkilöstön tyytyväisyys työyhteisöihin ja esihenkilön tukeen laski selvästi. Entistä harvempi sosiaalialan työntekijä kokee työyhteisöissä ilmapiirin nyt hyväksi, ja vain joka toinen kokee saavansa palautetta esihenkilöltään. Myös aiemmin varsin vahva luottamus toisiin ihmisiin työyhteisössä on heikentynyt. Terveys- ja sosiaalialalla työntekijöistä harvempi on nyt valmis suosittelemaan työpaikkaansa kuin vuonna 2018.

Kirkon alalla seurakuntatyöntekijöiden henkinen kuormitus säilyi ennallaan, mutta heidän kokemuksensa esihenkilön työskentelystä kohentui kahden vuoden takaisesta.

Kevan raportti Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020 julkaistiin 11.3.2021. Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse 3000 julkisen alan palkansaajaa syys-marraskuussa 2020. Edellisen kerran tutkimus tehtiin vuonna 2018. Julkisen alan työntekijöiden työhyvinvointia ja työoloja on tutkittu vuodesta 2014 alkaen.

Uutinen Kevan www-sivuilla