Siirry sisältöön

Lainsäädäntö tuo psykologeille velvoitteita monikulttuurityöhön. Muun muassa laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999, 1215/2005 ja 1458/2006) antaa valtion ja kuntien hallinnolle velvoitteita, jotka koskevat myös psykologien työtä.

1. Työn määrä ja mitoitus

Maahanmuuttajien kanssa työskentely vaatii ajankäytön lisäämistä psykologin asiakastyössä. Tulkin käyttö lisää asiakasta kohti tarvittavaa työskentelyaikaa. Myös asiakastyötä valmisteleva ja jatkotyö vie tavallista enemmän aikaa. Asiakaskäyntiin tarvitaan maahanmuuttajatyössä aikaa 2–3 kertaa yleissuosituksessa oleva määrä eli 1,5–3 tuntia yhtä asiakaskäyntiä kohti. Kotouttamislaki velvoittaa myös psykologia viranomaisyhteistyöhön. Sen seurauksena myös asiakastyötä valmistelevaan ja jatkotyöhön tarvitaan lisää aikaa.

2. Täydennyskoulutus

Kotouttamislaki luo koulutusvelvoitteita valtiolle ja kunnille. Henkilöstöä on koulutettava maahanmuuttaja-asioissa. Psykologien työyhteisöihin suositellaan psykologiyhteyshenkilöä, joka vastaa monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajiin liittyvän tietouden jakamisesta ja muiden kouluttamisesta.

Kaikkien psykologien tietämystä maahanmuuttaja-asioissa on lisättävä, sillä yhteiskunta ja samalla myös psykologien työ sekä perus- että erikoistasolla on muuttumassa monikulttuuriseksi.

Yleisen täydennyskoulutussuosituksen (minimäärä ammatillista täydennyskoulutusta kaksi viikkoa vuodessa työnantajan kustantamana) lisäksi maahanmuuttajien kanssa työskentelevän psykologin tulee saada lisäkoulutusta vielä viikko vuodessa. Maahanmuuttajatyö on uusi työalue, jolla täydennyskoulutuksen tarve on suuri. Maahanmuuttajatyön täydennyskoulutus on samalla ainakin osittain myös perehdyttämiskoulutusta uusiin tehtäviin.

3. Konsultointi ja työnohjaus

Monikulttuurityötä tekevällä psykologilla tulee olla työnohjausmahdollisuus yleisen suosituksen mukaisesti. Työskenneltäessä maahanmuuttajien kanssa konsultointi- ja työnohjausmahdollisuus tulee taata kaikissa erityiskysymyksissä. Maahanmuuttajatyössä korostuvat mielenterveyslain ja muiden lakien vaatimusten lisäksi ihmisoikeuksiin liittyvät erityiskysymykset. Monikulttuurityössä tarve konsultointiin ja työnohjaukseen kasvaa.

4. Tilat

Maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä psykologin työhuoneen tulee olla pari- ja perhetapaamisiin vaadittavaa tilakokoa. Maahanmuuttajilla on usein suuret perheet, ja kulttuurisyistä muutakin sukua on usein mukana käynnillä. Myös tulkkauksen ja yhteistyökumppaneiden vuoksi tarvitaan usein lisätilaa.

5. Työ- ja tutkimusvälineet

Tulkkauksen käyttö tulee mahdollistaa tarvittaessa kaikille tutkimustilanteissa. Sitä varten budjettiin tulee varata tarpeelliset määrärahat myös sellaisia maahanmuuttajia varten, joiden tulkkausta valtio ei korvaa kunnille. Sekä asiakkaan että psykologin oikeusturvan kannalta tämä on välttämätöntä. Tutkimustilanteissa tulee aina arvioida tulkkauksen tarve.

Psykologisten arviointivälineiden ja testien kulttuurisidonnaisuus tulee ottaa huomioon tutkimusta tehtäessä ja normeja sovellettaessa. Maahanmuuttaja-asiakkaiden tutkimisessa on erityisesti muistettava, että psykologisten tutkimusten (testien) tuottama tieto on vain osa kokonaisarviota.

Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran perustama testilautakunta on antanut (((LINKKI: suosituksia monikulttuurisuuden huomioimisesta psykologisten arviointien teossa))) (((materiaali Psykologin ammatillinen työskentely/Ammattikäytäntöihin liittyvät ohjeet ja suositukset/Testilautakunnan ohjeet liittyen monikulttuurisuuden huomioimiseen psykologisessa arvioinnissa))) koskien erikseen aikuisia, lapsia ja työpsykologisia arviointeja.

6. Työn järjestäminen ja organisaatio

Palveluiden saatavuus

Erityistä huomiota tulee kiinnittää psykologin työstä ja palveluista tiedottamiseen maahanmuuttajille. Maahanmuuttaja-asiakkaat tulevat meidän kulttuuristamme poikkeavista ja hyvinkin erilaisista kulttuureista. Näissä kulttuureissa mielenterveystyö, psykologia ja psykiatria voivat olla tuntemattomia tai sisältää jopa ihmisoikeuksia loukkaavia käytäntöjä. Psykologisista palveluista tulee olla käytettävissä selkokielisiä ja usealle kielelle käännettyjä esitteitä.

Palveluiden käytön ja toimipaikkojen löytämisen kannalta erityisinformaatio ja ohjaus ovat tarpeen. Tulee luoda mahdollisuus käyttää etnisiä työntekijöitä asiakkaiden tukena ja yhteisymmärryksen varmistamiseen. Psykologikoulutuksen saaneiden maahanmuuttajien asiantuntijuuden käyttöä tulee tukea ja lisätä organisaatioissa. Tietoa psykologin työstä ja palveluista tulee lisätä tulkkien koulutuksessa.

Maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä työntekijöiden verkostoituminen ja viranomaisyhteistyö on välttämätöntä. Palveluiden laadun takaamiseksi siihen tulee olla mahdollisuus. Velvoite viranomaisyhteistyöhön tulee mm. kotouttamislaista.

Työn organisointi

Maahanmuuttajien kanssa tehtävään monikulttuuriseen työhön tulee olla valmiutta ja asiantuntemusta palveluiden kaikilla tasoilla, joissa psykologit työskentelevät.

Päivitetty 18.6.2020