Siirry sisältöön

Liikenneturvallisuuden parantaminen vaatii liikennepsykologian osaamista

Psykologiliitto pitää valtakunnallisen liikenneturvallisuusstrategian laatimista oleellisena liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta. Psykologiliitto antoi 9.8.2021 lausunnon liikenne- ja viestintäministeriön luonnokseksi liikenneturvallisuusstrategiaksi. Lausunnossaan Psykologiliitto kiittää erityisesti sitä, että liikenneturvallisuusstrategiassa painotetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa.  

Liikennepsykologian asiantuntemus käyttöön

Strategian toimenpiteiden taustalle tarvitaan liikennepsykologian asiantuntemusta, esimerkiksi suunnittelemaan sisältöjä ja kouluttamaan käytännön työtä tekeviä. Tuotettavaan kasvatukselliseen ja koulutukselliseen sisältöön tulee liittää liikennepsykologinen osaaminen sekä teoreettinen tieto ihmisen käyttäytymisen syistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa käyttäytymisen muutokseen. Opetuksellisten ja kasvatuksellisten materiaalien ja menetelmien kehittämisessä tulee myös olla mukana psykologi, joka tuntee lasten ja nuorten kehityksen.

Liikennepsykologista osaamista tulee liittää myös mielenterveys- ja päihdehoitoon. Pelkkä mielenterveyden tai päihdeongelman hoito ei yksin riitä liikenneturvallisuuden parantamiseen. Samoin esimerkiksi alkolukko ainoana toimenpiteenä ei vaikuta henkilön asenteisiin ja ajatusmalleihin, vaan pysyvä muutos käyttäytymisessä vaatii psykoedukatiivista työskentelyä.

Psykologiliitto muistuttaa, että vakavien onnettomuuksien taustalla ovat yleisesti inhimilliset tekijät, joiden selvittäminen on tärkeää. Erilaisten mekaanisten tekijöiden, kuten onnettomuuspaikan ja käytössä olleiden turvavälineiden, rinnalla tulisi tarkastella sitä, mitkä osallisten päätökset, valinnat ja teot vaikuttivat onnettomuuteen.

Konkreettisia toimia ja lisää tutkimusta

Yleisellä tasolla strategia on varovainen ja monet sen toimenpiteet ovat erilaisten tekijöiden selvittämistä. Suomessa liikenneturvallisuuteen liittyvä tutkimustoiminta onkin jäänyt jälkeen verrokkimaista. Kuitenkin jo olemassa olevan tiedon pohjalta olisi mahdollista esittää useita selkeitä toimenpiteitä, joilla turvallisuutta voidaan parantaa. Psykologiliiton näkemys on, että toimenpiteet tulee määritellä tarkemmin ja esittää niille aikatauluja. Tieteellisen tiedon lisäämiseksi liikennepsykologian opetusta ja tutkimustoimintaa on lisättävä yliopistojen psykologian laitoksilla.

Lue koko lausunto