Siirry sisältöön

Molemmat tekevät vastaanottotyötä…

Sekä hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät psykologit ja sosiaalityöntekijät (äitiys- ja lastenneuvola, perheneuvola, lastensuojelu, lasten ja nuorisopsykiatria, lasten ja nuorten neurologia, lastenklinikka) että opiskeluhuollon psykologi ja kuraattori tekevät vastaanottotyötä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Opiskeluhuollon psykologin työn kohteena ovat laajasti sekä mielenterveys, ihmissuhteet että oppiminen ja tarkkaavuus ja näiden ongelmat. Tarjolla on psykologin tutkimuksia sekä matalan kynnyksen hoitoa ja tukea.  

… ja opiskeluhuollossa lisäksi yhteisöllinen työ painopisteenä

Vastaanottotyön lisäksi opiskeluhuollossa psykologit ja kuraattorit tekevät paljon yhteisöllistä työtä, joka on opiskeluhuoltotyön painopiste. Opiskeluhuollon psykologi ja kuraattori pyrkivät vaikuttamaan kouluun yhteisönä, jotta se olisi entistä toimivampi ja turvallisempi paikka lasten ja nuorten kasvuun, yhdessäoloon ja oppimiseen. Koulu ja oppilaitos eivät ole palvelu vaan kasvuyhteisö. Opiskeluhuollon työtä ohjaa sekä opiskeluhuoltolaki että koululainsäädäntö. Opiskeluhuoltotyön perusajatus on tuoda psykologin ja kuraattorin osaaminen ja tieteenalan näkökulma koulun, rehtorin ja opettajien käyttöön niin mielenterveyden, sosiaalisten suhteiden, oppimisen kuin koulunkäynninkin asioissa. Hyvinvointialueen tehtävä on vaikuttaa enemmän suoraan lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit vaikuttavat myös kouluyhteisöön ja organisaatioon.

Korjaavan työn ohella edistetään ja ehkäistään

Opiskeluhuollossa hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmien ehkäiseminen ovat keskiössä. Tämä työ tapahtuu ennen kaikkea luokissa, ryhmissä ja kouluyhteisön ja jopa koko sivistystoimen organisaation tasolla. Oireet tai diagnoosit eivät ole olennaisia opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin työssä, vaan pyritään tukemaan normaalikehitystä. Hyvinvointialueella psykologit ja sosiaalityöntekijät tekevät enemmän ongelmien tutkimiseen ja hoitamiseen keskittyvää työtä yksilöiden ja perheiden kanssa.

Yhteinen työ koulun muiden asiantuntijoiden kanssa keskiössä

Opiskeluhuollon psykologi tekee erittäin paljon yhteistä työtä opettajien, rehtorin sekä muun koulun&opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Opettajainhuone on koulupsykologin tärkein työpiste, ja on tärkeää, että hän ymmärtää opettajan työtä ja sen reunaehtoja sekä koulunkäynnin arkea niin lasten kuin aikuistenkin kannalta. Psykologi konsultoi opettajia heidän opetus- ja kasvatustyönsä kysymyksissä. Parannetaan esimerkiksi työrauhaa, oppimisvaikeuksien huomioimista opetuksessa tai psykiatrisen diagnoosin kanssa kouluun tulevan oppilaan tukitoimia ja kohtaamista. Esimerkiksi ahdistus- ja paniikkihäiriöt sekä tarkkaavuuden ongelmat ovat aika tavallisia, ja opettajat hyötyvät paljon psykologin konsultaatiosta ja mukana olemisesta, kun tukitoimia järjestetään. Psykologi tekee suunnittelu- ja kehittämistyötä esimerkiksi tunne- ja kaveritaitojen, stressinhallinnan tai kiusaamisen ehkäisemisen hankkeissa ja voi olla myös toteuttamassa erilaisia ryhmä- ja yhteisötason hankkeita ja interventioita. Tämä on ehkäisevää mielenterveystyötä koulun arjessa.

Hyvinvointialueen puutteellisia resursseja ei voi paikata opiskeluhuollosta

Opiskeluhuollon psykologi tai kuraattori ei voi ryhtyä tekemään hyvinvointialueen psykologien tai sosiaalityöntekijöiden työtehtäviä. Tässä esteenä ovat sekä 

  • resurssit: opiskeluhuollon työvoimaa on jo nyt riittämättömästi, 
  • erilaisten tehtävien vaatima erityisosaaminen: esimerkiksi perheneuvolapsykologin työ on erilaista kuin koulupsykologin työ sekä 
  • pätevyyteen, asiakkaan oikeusturvaan ja luottamuksellisuuteen sekä ammattietiikkaan liittyvät kysymykset: sama kuraattori, joka antaa matalan kynnyksen tukea opiskeluhuollossa, ei voi tehdä eikä ole edes välttämättä pätevä tekemään sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviota. 

Opiskeluhuolto toimii myös kesällä ja loma-aikoina

Opiskeluhuolto tarjoaa palveluita myös koulujen loma-aikoina. Asiakassuhteet jatkuvat tällöin lasten, nuorten ja perheiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Opiskeluhuollon psykologeja ja kuraattoreita ei siis voi siirtää koulujen loma-aikoina kiireavuksi muihin tehtäviin hyvinvointialueelle. Psykologin työssä lyhytaikainen sijaistaminen on ylipäänsä yleensä hankalaa, koska asiakas/potilassuhteet kestävät usein viikkoja tai kuukausia, jopa vuosia.

Esimerkkeinä kiusaaminen ja oppivelvollisuuden pidentäminen

Esimerkiksi kiusaaminen sekä oppivelvollisuuden pidentäminen ovat asioita, joissa psykologin ja kuraattorin osaamisen ja tiedon hyödyntäminen ryhmissä, kouluyhteisön sekä koko sivistystoimen/oppilaitoksen organisaation tasolla on olennaista. Kiusaamisen ehkäiseminen ja kiusaamisen saaminen loppumaan tapahtuvat luokkaryhmän ja kouluyhteisön tasolla, sillä kiusaaminen on ryhmäilmiö. Onnistuakseen kiusaamisen vastaisen työn on oltava systemaattista, ja kaikkien koulun aikuisten on sitouduttava siihen riittävän samanlaisin periaattein. Jälkihoitoa lapsille ja nuorille toki saatetaan tarvita vastaanotolla joko opiskeluhuollossa tai sote-palveluissa. Vastaavasti koulunkäynnin ja oppimisen motivaatiota sekä jaksamista on kehitettävä ja tuettava luokkaryhmien ja koko kouluyhteisön tasolla, jotta toisen asteen tutkinnon suorittaminen onnistuu kaikilta. Myös kuntiin ja oppilaitoksiin tarvitaan sujuvat prosessit ja toimintamallit tukemaan oppivelvollisuuden pidempää koulupolkua, ja psykologi ja kuraattori ovat välttämätön osaamisresurssi tässä niiden luomisessa ja toteuttamisessa.