Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto vahvemmin ennaltaehkäisemään ongelmia kouluissa ja oppilaitoksissa

Eri kouluasteilla ehdotetaan lakimuutoksia, joiden tavoitteena on kiusaamiseen puuttuminen oikea-aikaisesti, oppilaan oikeusaseman vahvistaminen ja turvallisen oppimisympäristön varmistaminen. Ehdotetut muutokset vahvistavat turvallisuuden tunnetta kouluissa, mutta keskittyvät vain tilanteisiin, joissa ongelmia on jo syntynyt. Psykologiliitto korostaa lausunnossaan oppilas- ja opiskelijahuollon merkitystä ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Psykologiliitto antoi 7.6.2021 kannanottonsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja lukiolain muuttamisesta. Muutokset käsittelevät opetuksen epäämistä ja opiskelijan saamaa tukea, erottamista sekä koulun ilmoitusvelvollisuutta huoltajalle häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan voitaisiin puuttuminen oikea-aikaisesti, oppilaan oikeusaseman vahvistaminen ja kaikkien koulussa toimivien turvallisen oppimisympäristön varmistaminen.

Oppilas- ja opiskeluhuolto mukaan ennen kuin ongelmia syntyy

Psykologiliiton mielestä lakimuutosten yleiset tavoitteet ovat tarpeellisia ja erittäin kannatettavia. Ne vahvistavat monella tavoin turvallisuuden tunnetta koulussa. Nämä lakimuutokset keskittyvät kuitenkin vain kurinpitoon ja turvaamiseen, eli tilanteisiin, joissa ongelmia on jo ilmennyt. Lakimuutoksissa oppilas- ja opiskelijahuoltolain rooli jää vähäiseksi, vaikka yhteisöllisen työn tavoitteena ovat pitkälti samat kuin lakimuutosten tavoitteet. Olisikin tärkeää korostaa kurinpitosäädösten lisäksi opiskeluhuollon perustehtävän kautta varmistettua ja riittävästi resursoitua tukea kaikille kouluille. Käytännössä lakimuutosten toteuttaminen edellyttää, että moniammatillista tukea on antamassa riittävä henkilöstömäärä. Psykologilla tulisi olla korkeintaan 500 oppilasta vastuullaan.

Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien osaamista on tärkeää hyödyntää kouluyhteisössä niin, että tuetaan hyviä sosiaalisia suhteita ja ehkäistään kiusaamista. Heitä ei kannata hyödyntää vain ja vasta silloin, kun tilanne on jo kriisiytynyt. Jos kouluissa ja oppilaitoksissa pystytään toteuttamaan laadukasta yhteisöllistä ja ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä, myös kiusaaminen ja tarve kurinpitotoimille vähenee.

Oppilas- ja opiskeluhuolto ei ole kurinpitoa

Esityksessä ehdotetaan, että oppilaalta voitaisiin evätä opetus jäljellä olevan päivän lisäksi myös seuraavaksi työpäiväksi. Epäämisen aikana perusopetuksessa ja toisella asteella oppilaalle olisi järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon psykologin tai kuraattorin kanssa. Oppilaalle tehtäisiin suunnitelma, jossa määriteltäisiin ne käytännöt toimet, jolla tuettaisiin turvallista ja hallittua palaamista opetukseen.

Psykologiliitto korostaa, että päätös opetuksen epäämisestä tulisi tehdä moniammatillisesti, jotta päätöstä tehtäessä olisi käytettävissä kaikki mahdollinen tieto oppilaan käyttäytymisen taustatekijöistä. Lähtökohtaisesti suunnitelma käytökselleen tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi tulisi tehdä moniammatillisesti jo ongelmien ilmetessä, ennen kuin opetuksen epääminen tulee ajankohtaiseksi. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottopalvelu eli yksilökohtainen opiskeluhuolto on lisäksi aina oppilaalle tai opiskelijalle vapaaehtoista. Psykologin asiakkaana ei voi olla pakotettuna, eikä siitä ole hyötyä, päinvastoin. 

Hyviin tuloksiin tarvitaan yhteistyötä

Opiskeluhuollon psykologi ja kuraattori suunnittelevat ja toteuttavat yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä, kuten kiusaamiseen liittyvää työtä, yhdessä opettajien, johdon ja muun henkilöstön kanssa. Yhteistyötä koulun ja nuorisotyön välillä on luonnollisesti myös hyvä kehittää. Yhteistyön ja sen kehittämisen tulee tapahtua koulun pedagogisen ja opiskeluhuoltotyön lähtökohdista.

Lakimuutoksessa säädettäisiin opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta. Muuten yhteistyö kotien kanssa sekä perheille tarjottava ja heidän tarvitsemansa tuki jää kuitenkin esityksessä kovin vähälle huomiolle. Vaikka kiusaaminen onkin ryhmäilmiö, johon siksi on välttämätöntä puuttua juuri koulussa ja oppilaitoksessa, on asia mitä suurimmassa määrin yhteinen kotien kanssa sekä ehkäisyn, tunnistamisen, selvittelyn että jälkihoidon kannalta.

Lue Psykologiliiton lausunto

Aiheeseen liittyvää