Siirry sisältöön

Voit hakea sertifikaattia, mikäli sinulla on:

  • soveltuva akateeminen pohjakoulutus
  • tutkinnon valmistumisen jälkeen vähintään vuoden kestänyt ohjattu työkokemus, joka liittyy henkilöarviointityöhön sekä henkilöarviointimenetelmien käyttöön
  • riittävä määrä henkilöarviointityön täydennyskoulutusta (ks. alempaa sivulta)
  • toimit pääasiallisesti henkilöarviointityöhön liittyvissä tehtävissä

Psykologisiin henkilöarviointeihin pätevöittävä sertifikaatti voidaan myöntää vain psykologeille. Muille myönnetään henkilöarvioinnin sertifikaatti.

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.  Sertifiointilautakunta antaa hakemukseen vastauksen kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Lautakunta ei sertifioi yhtiöitä tai yhteisöjä, vaan sertifikaatti on henkilökohtainen.

Henkilöarvioinnin sertifikaattien hinnat

Psykologiliiton jäsenEi jäsen
Henkilöarvioinnin sertifikaatti 100 euroa200 euroa
Sertifikaatin uusiminen100 euroa200 euroa

Sertifikaatin hakemiseen vaadittava täydennyskoulutus ja sen tuottama tietotaito

Sertifikaatin hakijalla on oltava riittävä määrä henkilöarviointityön täydennyskoulutusta. Koulutus tulee olla hankittu perustutkinnon jälkeen. Siten esimerkiksi perusopintoihin sisältyviä työ- ja organisaatiopsykologian kokonaisuuksia ei voida tässä huomioida. Täydennyskoulutuksen laajuus tulee olla n. 10 opintopistettä ja sisältää monipuolisesti alla luetellut osa-alueet.

Täydennyskoulutusta tarjoavat monet henkilöarviointia tekevät yritykset omille työntekijöilleen. Koulutuskokonaisuudet ovat erillisiä muusta perehdyttämisestä ja mentoroinnista. Koulutusta on tarjolla myös muiden koulutusorganisaatioiden toimesta. Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunnalta voi hakea ns. ennakkohyväksyntää koulutuskokonaisuudelle. Tällöin lautakunta on arvioinut koulutuksen sisältöjen kattavan riittävästi vaadittavat osa-alueet, ja koulutuksen käyneen hakijan täydennyskoulutusvaatimukset voidaan katsoa täyttyneen, jos hakijalla on esittää todistus käydystä ennakkohyväksytystä koulutuksesta. Toistaiseksi ennakkohyväksynnän ovat saaneet seuraavat koulutuskokonaisuudet ja niiden järjestäjät (tilanne kesäkuussa 2024): Eezy Personnel, MPS, HRS Advisors, Momentous, Psycon sekä Brights. Koulutuskokonaisuuden hyväksymistä voi hakea lautakunnalta toimittamalla koulutussuunnitelman, johon sisältyy koulutuksen sisällön erittely, kirjallisuus, mahdolliset ennakko-, väli- ja lopputehtävät sekä luettava kirjallisuus ja koulutuksen ja sen osioiden laajuus. Lisätietoa: hrserti@psyli.fi

Vaihtoehtoisesti koulutus voi olla koottuna useammista eri koulutuslähteistä, mutta sen kokonaislaajuus tulisi silti olla n. 10 opintopistettä vastaava määrä.

Koulutuksesta saatu todistus/todistukset liitetään sertifikaattihakemuksen liitteeksi.

Koulutukseen, joka on laajuudeltaan vähintään 10 opintopistettä ja sisältää (lähi)opetusta n. 8-10 päivän verran, on katettava vähintään seuraavat osa-alueet:

  1. Henkilöarviointi ja sen perusteet: Koulutuksen on tuotettava hakijalle syvällinen käsitys henkilöarvioinnin kokonaisprosessista ja kriteereistä, sisältäen eettiset periaatteet ja lainsäädännön. Tämä sisältää ymmärryksen siitä, kuinka henkilöarviointi integroituu eri organisatorisiin konteksteihin ja kuinka tehtäväanalyysiä ja kompetenssimäärittelyä tehdään. Koulutuksen on tarjottava laaja ja kokonaisvaltainen näkemys henkilöarvioinnin moniulotteisesta luonteesta ja sen toteuttamisesta käytännössä.
  2. Haastattelutaidot ja vuorovaikutus: Haastattelun käyttö arviointimenetelmänä, keskustelun säätely ja hallinta sekä lausuntojen antamisen taidot, mukaan lukien palautteenanto ja neuvottelutilanteet.
  3. Henkilöarvioinnin menetelmät ja yksilön osaamisen arviointi: Sisältää arviointimenetelmiin liittyvät metodologiset ja tilastolliset käsitteet, menetelmien rakentamisen ja luotettavuuden arvioinnin sekä eri arviointimenetelmien käytön perusteet ja toimivuuden. Koulutuksen tulee antaa riittävä tietotaito yksilötason osaamisen ja suorituskyvyn mittaamiseen sekä käyttäytymisen arvioinnin ja ennustamisen mahdollisuuksien ja rajoituksien arviointiin. Lisäksi tutkimustulosten tulkinta ja raportin laatimisen periaatteet sisältyvät koulutukseen.
  4. Henkilöarviointi erityistilanteissa: Osa-alue kattaa henkilöarvioinnin erityistilanteita, esimerkiksi kansainväliset arvioinnit, henkilöstön kehittämisen, johtajien arvioinnin tai turvallisuuskriittiset tehtävät.
  5. Itseohjautuva oppiminen ja työssäoppiminen: Koulutukseen sisältyy myös itsenäisiä ennakko/välitehtäviä, mahdollisesti myös lopputyö, sekä opitun tiedon soveltamista käytännön työtehtävissä.

Hakijalla on lisäksi oltava akateemisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään vuoden kestänyt päätoimisen itsenäisen henkilöarviointityön kokemus, johon on sisältynyt ohjaus. 

Itsenäinen vastuu kokonaisprosessista tarkoittaa sitä, että hakija on itsenäisessä asiakasvastuussa henkilöarviointiprosessista kokonaisuutena tavoitteiden määrittelystä raportointiin.

Ohjaajan tulee olla kokeneempi henkilöarvioinnin asiantuntija. Ohjaajan työnkuvaan tulee olennaiselta osin kuulua henkilöarviointityö ja hänellä tulee olla voimassa oleva henkilöarvioinnin sertifikaatti. Psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaattia varten ohjaajan tulee olla henkilöarviointipsykologi. 

Linkit:

Muista:

Sertifikaatti on voimassa kerrallaan viisi vuotta. Sertifikaattia haetaan Psykologiliiton Henkilöarvioinnin sertifiointilautakunnalta, joka päättää sertifikaatin myöntämisestä.