Siirry sisältöön

Henkilöarviointi on yksi tärkeimpiä henkilöstöjohtamisen välineitä nykyaikaisissa organisaatioissa. Henkilöarviointia käytetään, kun valitaan uutta henkilöstöä, arvioidaan nykyisen henkilöstön suoriutumista ja kehitetään henkilöstön osaamista.

Henkilöarviointia tehdään hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisin menetelmin. Suomessa työelämän tietosuojalaki (759/2004) edellyttää kuitenkin,

  • että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja
  • että henkilöarvioijat ovat asiantuntevia.

Työnantajan pitää varmistaa, että nämä edellytykset täyttyvät.

Lain pohjalta Suomen Psykologiliitto on kehittänyt sertifiointijärjestelmän henkilöarvioinnin ammattilaisille. Sertifiointi perustuu Liiton määrittelemiin kriteereihin, joihin jokaisen sertifikaattia hakevan tulee tutustua.

Sertifikaatti osoittaa osaamisen

Sertifikaatti henkilöarvioinnin ammattilaisille todistaa, että olet pätevä tekemään Psykologiliiton henkilöarvioinnin ohjeistuksen mukaisia henkilöarviointeja, tai jos olet psykologi, psykologisia henkilöarviointeja.

Sertifioituna henkilöarvioinnin ammattilaisena sitoudut noudattamaan psykologien ammattieettisten sääntöjen periaatteita ja kykenet todistamaan toimeksiantajille ammattitaitosi lain hengen mukaisesti.

Psykologiliiton ohjeistus hyvistä käytännöistä työelämän henkilöarvioinnissa

Psykologiliiton julkaisema Henkilöarviointi työelämässä – ohjeistus hyviksi käytännöiksi on laadittu koskemaan vain työelämässä ja työorganisaatioissa tapahtuvaa henkilöarviointia, eikä ohjeistus ota kantaa esimerkiksi oppilaitosvalintojen yhteydessä tehtäviin psykologisiin testauksiin, joita myöskään työelämän tietosuojalaki ei koske. Myöskään uraohjaus ei kuulu ohjeistuksessa määritellyn henkilöarvioinnin piiriin. Ohjeistuksessa määritellään henkilöarviointia seuraavalla tavalla:

Henkilöarvioinnissa tarkastellaan ja arvioidaan työntekijän työkäyttäytymistä ja soveltuvuutta tiettyyn työtehtävään ja työympäristöön. Arviointi perustuu työtehtävässä ja – ympäristössä menestymistä edellyttäville kriteereille, jotka työnantaja (toimeksiantaja) on yhdessä psykologin (arvioijan) kanssa tai erillisellä kompetenssianalyysillä määritellyt. Hyvässä henkilöarvioinnissa työnhakijaa arvioidaan suhteessa näihin kriteereihin alan sertifioitujen asiantuntijoiden toimesta. Arvioinnissa käytetään riittävän monipuolisesti arviointiin tarkoitettuja luotettavia menetelmiä. Henkilöarvioinnin tuomaa lisätietoa voidaan hyödyntää sekä organisaation sisäisen että ulkoisen rekrytoinnin tilanteissa, henkilöresurssien suunnittelun ja urasuunnittelun apuna ja erilaisissa henkilöstön kehittämishankkeissa ja muutostilanteissa.

Yllä kuvattuun määritelmään pohjautuen myös henkilöarvioinnin sertifiointi on rajattu kyseisen määritelmän täyttävään työkokemukseen ja työtehtäviin pohjautuvaksi. 

Ohjeistus korvaa aiemmin Liiton julkaiseman Hyvän henkilöarvioinnin käsikirjan, jonka suomenkielinen painos on myyty loppuun. Kirjan englanninkielistä painosta voi kysellä Hogrefe Psykologien Kustannuksesta: myynti@hogrefe.fi.