Siirry sisältöön

Lautakunnan kokoonpanon löydät täältä.

Ser­ti­fioin­ti­lau­ta­kun­nan yhteystiedot

Sertifiointilautakunta
Suomen Psykologiliitto
Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki

Sähköposti: hrserti@psyli.fi

Sertifiointilautakunnan ohjesääntö

1. Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävä on myöntää Psykologiliiton sertifikaatteja henkilöarviointityön ammattilaisille. Sertifikaatti voidaan myöntää perustellun hakemuksen pohjalta psykologille tai muulle soveltuvan akateemisen pohjakoulutuksen saaneelle henkilölle. Sertifiointi on voimassa myöntämispäivästä lukien viisi vuotta, jonka jälkeen sille on haettava jatkoa.

Sertifikaatin myöntäminen edellyttää soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi vähintään vuoden kestänyttä ohjattua työkokemusta alalta sekä riittävää määrää henkilöarviointityön koulutusta ja lisäksi sitoutumista Psykologiliiton julkaisemaan Henkilöarviointi työelämässä – ohjeistukseen ja psykologeilla ammattieettisten sääntöjen noudattamiseen. Työkokemuksen täytyy liittyä henkilöarviointiin ja/tai rekrytointimenetelmien käyttöön.

Lautakunta määrittelee tapauskohtaisesti, kenelle sertifikaatti voidaan myöntää. Yleensä sertifikaatin saamisen edellytyksenä on riittävä määrä alan täydennyskoulutusta. Lautakunta voi halutessaan yksilöidä, mitä lisäkoulutusta tai -kokemusta hakijan on hankittava. Kyllin pätevöityneelle ja kokeneelle henkilöarviointityön ammattilaiselle voidaan myöntää sertifikaatti ilman täydennyskoulutukseen osallistumista. Tällöin hänen on läpäistävä näyttökoe. Lautakunta määrittelee hakijakohtaisesti, kenelle suositellaan näyttökoetta.

Lautakunta määrittelee edellä kuvattua tarkemmat perustelut hakemusten hylkäämiselle tai hyväksymiselle. Toiminnassaan lautakunta pyrkii siihen, että sertifiointikriteerit ovat mahdollisimman avoimet ja läpinäkyvät.

Lautakunta voi myös peruuttaa jo myönnetyn sertifikaatin, mikäli henkilö ei noudata psykologin ammattietiikkaa ja/tai hyvän henkilöarvioinnin ohjeistuksessa esiteltyjä periaatteita.

2. Sertifiointilautakunnan kokoonpano ja toimintatapa

Lautakunnan valitsee Suomen Psykologiliiton hallitus, kerrallaan kolmivuotiskaudeksi. Lautakunnassa on korkeintaan seitsemän jäsentä, joista yksi edustaa Psykologiliittoa. Loput kuusi edustajaa ovat henkilöarviointityön ammattilaisia. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Lautakunta voi käyttää tarvittaessa ulkopuolista sihteeriä.

Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai sihteeri. Kokoukset pidetään tarvittaessa. Perinteisten kokouksien lisäksi tai sijasta lautakunta voi pitää puhelin- tai internetkokouksia. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat säilytetään Psykologiliiton tiloissa ja sähköisenä Psykologiliiton arkistossa.

Lautakunnan on annettava hakijan asiassa päätös viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen kirjautumisesta. Lautakunta voi myös pyytää asiasta lisäselvityksiä. Uusi kolmen kuukauden määräaika alkaa siitä päivämäärästä, jolloin lisäselvitykset on saatu.

3. Sertifiointimaksut

Lautakunta päättää sertifiointimaksusta, joka on voimassa toistaiseksi. Maksu on kerrottu hakemuksen yhteydessä. Psykologiliitto kerää sertifiointimaksut.

4. Lautakunnan toimintamenot

Lautakunnan jäsenten kulut korvataan ja kokouspalkkioita maksetaan Psykologiliiton kulloinkin voimassa olevan matkustus- ja palkkiosäännön mukaisesti.

5. Sertifiointipäätösten kirjaaminen

Lautakunnan päätösten perusteella kootaan ajan tasalla oleva luettelo sertifioinnin saaneista henkilöistä. Lautakunta huolehtii siitä, että tieto ko. rekisterin olemassaolosta on Tietosuojavaltuutetun toimistossa. Suomen Psykologiliitolla on oikeus markkinoida sertifioitujen jäsentensä nimiä ja tietoja näiden sitä halutessa.

6. Sertifiointikoulutukset

Sertifiointilautakunta päättää, onko kunkin kouluttajatahon tarjoama sertifiointikoulutus riittävän laajaa ja tasokasta. Kouluttajataho voi etukäteen pyytää lautakunnan mielipiteen koulutuksensa soveltuvuudesta sertifikaatin myöntämisen kannalta.

7. Lautakunnan päätöksistä valittaminen

Lautakunnan päätöksistä voidaan valittaa kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta Suomen Psykologiliiton hallitukselle. Liiton hallitus voi tarvittaessa konsultoida liiton alaista työ- ja organisaatiopsykologien toimikuntaa.

8. Ohjesääntö ja sen muuttaminen

Ohjesäännöstä ja sen muuttamisesta päättää Psykologiliiton hallitus.

Ohjesääntö hyväksytty Psykologiliiton hallituksessa 13.11.2020