Siirry sisältöön

Lautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:
Katja Vähäkangas, järjestökoordinaattori, Psykologiliitto

Jäsenet 1.1.2020 alkaen:
Lilli Sundvik
Marjatta Räty
Mikael Nederström
Marjut Serguskin
Hippu Pintilä
Heidi Palo

Ser­ti­fioin­ti­lau­ta­kun­nan yhteystiedot

Sertifiointilautakunta
Suomen Psykologiliitto
Bulevardi 30 B 3, 00120 Helsinki

Sähköposti: hrserti@psyli.fi

Sertifiointilautakunnan ohjesääntö

1. Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävä on myöntää Psykologiliiton sertifikaatteja henkilöarviointityön ammattilaisille. Sertifikaatti voidaan myöntää perustellun hakemuksen pohjalta psykologille tai muulle soveltuvan akateemisen pohjakoulutuksen saaneelle henkilölle.

Sertifikaatin myöntäminen edellyttää soveltuvan pohjakoulutuksen lisäksi vähintään vuoden kestänyttä ohjattua työkokemusta alalta sekä riittävää määrää henkilöarviointityön koulutusta ja lisäksi sitoutumista Psykologiliiton hyvän henkilöarviointityön käsikirjaan ja psykologien ammattieettisten sääntöjen noudattamiseen. Työkokemuksen täytyy liittyä henkilöarviointiin ja/tai rekrytointimenetelmien käyttöön.

Lautakunta määrittelee tapauskohtaisesti, kenelle sertifikaatti voidaan myöntää. Yleensä sertifikaatin saamisen edellytyksenä on riittävä määrä alan täydennyskoulutusta. Lautakunta voi halutessaan yksilöidä, mitä lisäkoulutusta tai -kokemusta hakijan on hankittava. Kyllin pätevöityneelle ja kokeneelle henkilöarviointityön ammattilaiselle voidaan myöntää sertifikaatti ilman täydennyskoulutukseen osallistumista. Tällöin hänen on läpäistävä näyttökoe.

Lautakunta määrittelee edellä kuvattua tarkemmat perustelut hakemusten hylkäämiselle tai hyväksymiselle. Toiminnassaan lautakunta pyrkii siihen, että sertifiointikriteerit ovat mahdollisimman avoimet ja läpinäkyvät.

Lautakunta voi myös peruuttaa jo myönnetyn sertifikaatin, mikäli henkilö ei noudata psykologin ammattietiikkaa ja/tai hyvän henkilöarvioinnin käsikirjassa esiteltyjä periaatteita.

2. Sertifiointilautakunnan kokoonpano ja toimintatapa

Lautakunnan valitsee Suomen Psykologiliiton hallitus, kerrallaan kolmivuotiskaudeksi. Lautakunnassa on korkeintaan seitsemän jäsentä, joista yksi edustaa Psykologiliittoa. Loput kuusi edustajaa ovat henkilöarviointityön ammattilaisia. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai sihteeri. Kokoukset pidetään tarvittaessa. Perinteisten kokouksien lisäksi tai sijasta lautakunta voi pitää puhelin- tai internetkokouksia. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjat säilytetään Psykologiliiton tiloissa.

Lautakunnan on annettava hakijan asiassa päätös viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen kirjautumisesta. Lautakunta voi myös pyytää asiasta lisäselvityksiä. Uusi kolmen kuukauden määräaika alkaa siitä päivämäärästä, jolloin lisäselvitykset on saatu.

3. Sertifiointimaksut

Lautakunta päättää vuosittain maksun suuruuden. Tällä hetkellä maksu on 100 euroa uudelta sertifikaatilta tai sen uusinnalta. Sertifiointi on voimassa korkeintaan viisi vuotta, jonka jälkeen sille on haettava jatkoa. Uusiminen on automaattista, mikäli ko. henkilö on toiminut alan tehtävissä vähintään kaksi vuotta viiden vuoden sertifiointiajastaan.

4. Lautakunnan toimintamenot ja sertifiointimaksujen maksaminen

Lautakunnan jäsenille maksetaan matkakorvaukset sekä kokouspalkkio, jonka suuruuden päättää vuosittain Psykologiliitto. Psykologiliitto kerää sertifiointimaksut.

5. Sertifiointipäätösten kirjaaminen

Lautakunnan päätösten perusteella kootaan ajan tasalla oleva luettelo sertifioinnin saaneista henkilöistä. Lautakunta huolehtii siitä, että tieto ko. rekisterin olemassaolosta on Tietosuojavaltuutetun toimistossa. Suomen Psykologiliitolla on oikeus markkinoida sertifioitujen jäsentensä nimiä ja tietoja näiden sitä halutessa.

6. Sertifiointikoulutukset

Sertifiointilautakunta päättää, onko kunkin kouluttajatahon tarjoama sertifiointikoulutus riittävän laajaa ja tasokasta. Kouluttajataho voi etukäteen pyytää lautakunnan mielipiteen koulutuksensa soveltuvuudesta sertifikaatin myöntämisen kannalta.

7. Lautakunnan päätöksistä valittaminen

Lautakunnan päätöksistä voidaan valittaa kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta Suomen Psykologiliiton hallitukselle. Liiton hallitus voi tarvittaessa konsultoida liiton alaista työ- ja organisaatiopsykologien toimikuntaa.

8. Ohjesääntö ja sen muuttaminen

Ohjesäännöstä ja sen muuttamisesta päättää Psykologiliiton hallitus.

Ohjesääntöä päivitetty 19.10.2018.