Siirry sisältöön

Hakijoita pyydetään lukemaan seuraavat periaatteet. Allekirjoittamalla tämän
hakulomakkeen hakijat vakuuttavat olevansa sitoutuneita noudattamaan kyseisiä
periaatteita.

Lomake alkaa periaatteiden jälkeen. Voit tallentaa lomakkeen keskeneräisenä ja jatkaa täydentämistä myöhemmin.

Periaate 1: Psykologit psykoterapeutteina

Psykoterapian erikoispätevyyteen kuuluu sitoutuminen sekä psykologiaan että
psykoterapiaan ja rakentavien suhteiden rakentamiseen näiden oppialojen ja
arvojärjestelmien välille.

Periaate 2: Tutkimusmenetelmät ja kommunikaatio

Merkittävien psykoterapiasuuntausten voidaan osoittaa perustuvan laajalle
psykologiselle tietopohjalle, joka koskee ihmisen kehitystä, muutosta ja
psykopatologiaa. Niihin kuuluu myös interventioita koskeva teoria ja strategioita.
Tietopohjan on oltava tieteellisesti tunnustettu ja tutkimukselle avoin.

Eri lähestymistapoihin kuuluu erilaisia tutkimusmenetelmiä ja erityyppistä
kommunikaatiota – psykologien on kyettävä osoittamaan, kuinka he käyttävät
näitä tutkimus- ja kommunikaatiomenetelmiä omassa ammattitoiminnassaan.

Periaate 3: Psykoterapeuttinen työ ja ymmärrys

Psykoterapiaan erikoistuvan psykologin tulee kouluttautua jonkin tunnetun
terapiakoulukunnan oppien mukaan, mutta hänen tulisi tuntea myös muita
lähestymismalleja. Tällöin psykoterapiaan erikoistunut psykologi voi toimia
konsultoivassa roolissa psykoterapiasuuntausten piirissä ja hän myös ymmärtää
paremmin yksittäisten mallien soveltuvuuden ja omien kykyjensä rajat.

Psykoterapiaan kuuluu sen eri muodoissa intiimejä, ihmistenvälisiä menetelmiä,
joissa tarvitaan ”sydäntä” yhtä lailla kuin ”päätä”, tunteita yhtä lailla kuin
ajatuksia sekä toisten elämään osallistumista ja sitä koskevaa vastuuta yhtä lailla
kuin pohdiskelua ja tapahtumien selvittämistä ja analysointia.

Periaate 4: Henkilökohtainen ja ammatillinen kehitys

On ensiarvoisen tärkeää, että psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyystodistuksen
haltijat saavat edelleen työnohjausta ja pitävät yllä henkilökohtaista kehitystään.

Ammatilliseen kehitykseen kuuluvat työnohjaus ja ohjattu ammattitoiminta,
teoreettinen ja käytännön tieto sekä henkilökohtainen kouluttautuminen –
esimerkiksi henkilökohtainen koulutusterapia tai muu järjestely, joka varmistaa,
että ammatinharjoittaja on tietoinen henkilökohtaisesta osallisuudestaan ja
panoksestaan harjoittamiinsa psykoterapian prosesseihin ja pystyy hallitsemaan
näitä asianmukaisesti.

Työnohjauksen tavoitteena on oltava, että ammatinharjoittajat tekevät työtään
ammattitaidolla ja riippumattomasti. Jos työnohjaus ei perustu suoraan
havainnointiin, ammattitaito ja riippumattomuus tulee osoittaa esimerkiksi
tulosten seurannan, tapausaineistoja koskevien paneelikeskustelujen,
potilashaastattelujen tai tiettyjen istuntojen nauhoittamisen kautta.

Periaate 5: Eettinen ja pätevä ammattitoiminta

Psykologisten ja psykoterapeuttisten suuntausten ja kysymysten tuntemisen
lisäksi psykoterapiaan erikoistuneiden psykologien on toimittava EFPA:n
ammattieettisten sääntöjen ja ammatinharjoittamismaansa omien ammattieettisten
sääntöjen mukaisesti.

Heidän on pystyttävä ymmärtämään ja noudattamaan
kyseisiä sääntöjä niissä laajemmissa yhteyksissä joissa psykoterapiaa harjoitetaan
ja erikoisalaa koskeviin kysymyksiin liittyen. Heidän on pidettävä huolta siitä,
että he harjoittavat ammattitoimintaa vain niillä alueilla, joilla he ovat päteviä
toimimaan.

Periaate 6: Psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyystodistuksen uudelleen myöntäminen ja ammatillinen jatkokehitys

Psykoterapian EuroPsy-erikoispätevyystodistus on voimassa rajoitetun ajanjakson
ajan (tällä hetkellä seitsemän vuotta), jonka jälkeen psykologin on haettava sitä
uudelleen. Psykoterapiaan erikoistuneiden psykologien odotetaan jatkavan
kouluttautumista sekä psykologisen että psykoterapeuttisen ymmärryksen ja
ammattitoiminnan alueella.