Siirry sisältöön

Lausunnot ja kannanotot

VN/33602/2021 Hallituksen esitys laeiksi
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

15.8.2022

Suomen Psykologiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua esityksestä sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta. Kokonaisuudessaan esitys …

Lausunnot ja kannanotot

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville (VN/16726/2022)

12.8.2022

Lausunnot ja kannanotot

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle sairasvakuutuslain muuttamisesta

3.8.2022

VN/33605/2021 Suomen Psykologiliitto ry kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamisesta. Keskitymme lausunnossamme …

Lausunnot ja kannanotot

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/1070/2021)

27.6.2022

Suomen Psykologiliitto ry tukee sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistamista ja yksilön mahdollisuutta korjata juridinen sukupuolensa omalla hakemuksellaan. Juridisen …

Lausunnot ja kannanotot

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

20.6.2022

Lakiesityksen luvut 2-12 Huomionne hallituksen esityksen luvusta 2 Nykytila ja sen arviointi: Ohjauksen tarve on kasvanut ja psykologisen …

Lausunnot ja kannanotot

Hallituksen esitys mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (VN/23566/2021)

20.6.2022

Hallituksen esityksen keskeinen lähtökohta siitä, että siirretään mielenterveys- ja päihdepalveluita koskeva sääntely erityislainsäädännöstä osaksi yleislainsäädäntöä, on tarkoituksenmukainen ja …

Lausunnot ja kannanotot

HE 74/2022vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

20.6.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022) annettiin eduskunnalle 12.5.2022. Esitys koskee perusterveydenhuollon …

Lausunnot ja kannanotot

Lausuntopyyntö vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (Asia: VN/12531/2021)

4.4.2022

Yleistä hallituksen esitysluonnoksesta 4. Vahvistaako esitys vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta? Lakiesityksen mukaisia palveluita järjestettäisiin henkilön pitkäaikaisesta toimintakyvyn heikkenemisestä seuraavan …

Lausunnot ja kannanotot

Työpaikkaselvityksen uudistaminen

31.3.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnan työterveyshuoltojaosto on käsitellyt ehdotuksia työpaikkaselvityksen uudistamisesta, ja pyytänyt Suomen Psykologiliitto ry:ltä niihin kannanottoa. …

Näytä kaikki listana