Siirry sisältöön

30.3.2023

AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry: Hyvinvointialueiden hankintapolitiikka uhkaa palveluiden saatavuutta ja pienyrittäjien elinkeinovapautta

3.3.2023

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä: Tulevalla hallituskaudella on huolehdittava nuorten mielenterveyden edistämisestä sekä mielenterveyspalvelujen saatavuudesta

30.11.2022

AKY – Akavalaiset yrittäjät: Kuluttajansuojalain uudistus heikentää sekä asiakkaan että yrittäjän asemaa

29.11.2022

Kela tarjoaa heikennettyjä ehtoja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen tuottajien erillissopimuksiin – heikoimmassa asemassa olevien potilaiden terapioiden jatko uhattuna

6.10.2022

Yhteislausunto: Hyvinvointialueiden kannattaa turvata laadukkaat neuvolapalvelut perinataaliajan mielenterveyden tuen vahvistamiseksi

30.9.2022

Turvallinen synnytyskokemus edellyttää riittävää psykologista tukea

30.8.2022

Valtioneuvoston Ikäohjelmaa koskeva periaatepäätös (VN/17850/2022)

15.8.2022

VN/33602/2021 Hallituksen esitys laeiksi
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista
annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta

12.8.2022

Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet. Opas terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville (VN/16726/2022)

3.8.2022

Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle sairasvakuutuslain muuttamisesta

27.6.2022

Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/1070/2021)

20.6.2022

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

20.6.2022

Hallituksen esitys mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta (VN/23566/2021)

20.6.2022

HE 74/2022vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

4.4.2022

Lausuntopyyntö vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta (Asia: VN/12531/2021)

31.3.2022

Työpaikkaselvityksen uudistaminen

23.3.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi

21.3.2022

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinta: neuropsykologinen kuntoutus sekä yksilöpsykoterapia ja perheterapia

18.3.2022

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

18.3.2022

HE 13/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi sekä esitykseen liittyvät aloitteet

Takaisin normaaliin listaukseen